Provincie Noord-Holland realiseerde de omlegging van de N201 tussen de A4, de A9 en A2. Dit was hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in deze regio te verbeteren. Dit was ook van groot economisch belang. In dit project werkten we nauw samen met diverse overheden en Schiphol.

De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding.

Alliantiecontract

Na een Europese aanbesteding is de aannemerscombinatie met Boskalis in december 2005 geselecteerd via een Design & Construct contract. Uniek in Nederland is de keuze voor een alliantie-overeenkomst. In deze innovatieve vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beiden verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie. De gelijkschakeling van belangen vormt een uitstekend uitgangspunt om binnen budget en planning te werken. De alliantie werkte met het veiligheidsmanagementsysteem NINA van Boskalis.

Het ontwerp

De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn omvatte circa 7 km nieuwe provinciale weg. Dit is inclusief openbare verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, bebording en bewegwijzering. Een belangrijk onderdeel was een nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze tunnel heeft een gesloten deel van circa 700 meter en een deel met een open bak van circa 300 meter. Verder omvatte het project onder meer de aansluiting van de nieuwe N201 op kruisende wegen, de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen, fietstunnels, doorvaarbare duikers en het aanpassen van de waterhuishouding.

Wat doet Boskalis Nederland?

Boskalis is vooral betrokken geweest bij het bouwrijp maken van de grond en bij de aanleg van de weg. Verder hebben we de kuip voor de nieuwe tunnel gegraven.

Bijzondere technieken en uitdagingen

Bij de tunnel onder de Ringvaart is voor het eerst gebruikgemaakt van gewapend onderwaterbeton dat onder een helling is aangebracht. Duikers hebben onder water de constructievloer gemaakt. Dit maakte een gewichtsvloer overbodig. Deze innovatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het ontgraven. Boskalis maakte gebruik van het modernste materieel. Met ons systeem voor plaatsbepaling, gebaseerd op GPS, konden we de ontgraving tot op de centimeter nauwkeurig volgen. De pompfunctie op de rupskraan drijft de baggerdompelpomp direct aan. Hierdoor kon een bouwkuip sneller en nauwkeuriger dan voorheen ontgraven worden.

Omgevingsmanagement

Beperking van overlast voor het milieu en voor de omgeving wordt steeds belangrijker. Over de N201 is intensief overlegd tussen aannemer, opdrachtgever, provincie, drie gemeenten, het hoogheemraadschap, luchthaven Schiphol en vertegenwoordigers van de omgeving. Met Schiphol is tijdens het hele project intensief contact geweest. Sommige werkzaamheden vonden onder een van de landingsbanen plaats. Daarbij moesten we rekening houden met hoogtebeperkingen. Omwonenden hebben via een klankbordgroep hun inbreng kunnen leveren. Via een nieuwsbrief en informatieavonden zijn ze op de hoogte gehouden van de voortgang.

 

Related Projects

Back to top