Het Seine- en het Scheldebekken zijn twee van Europaʼs belangrijkste industriële regio’s. Toch bestond er tussen beide nog geen vaarweg voor container- en duwvaartschepen. Met het project Seine-Schelde komen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen daaraan tegemoet. Vlaanderen, dat de poort vormt naar de hele Schelde- en Rijndelta in Nederland en Duitsland, krijgt een verbinding met de regio’s van Le Havre, Rouen en Parijs. Boskalis was betrokken bij het deelproject rond de stad Gent.

Project rond stad Gent

Het traject Seine-Schelde loopt via het Noordervak van de Ringvaart om Gent. De waterweg heeft hier een ruimer, rechthoekig waterwegprofiel, gekregen. Dat gebeurde door kaaimuren aan beide oevers te bouwen. Op die kaaimuren zijn aanmeermogelijkheden voor schepen gemaakt, waardoor aanliggende bedrijven er kunnen laden en lossen. De realisatie bestond uit twee deeltrajecten. Boskalis baggerde eerst het eerste deel vrij. Het tweede deel van het baggerwerk werd later uitgevoerd. Na het baggeren is bodembescherming aangebracht. Dit zijn zinkstukken met daarop een laag breuksteen. Deze bodembescherming voorkomt uitspoeling voor de kademuur door de scheepsschroeven.

Wat deed Boskalis?

Boskalis heeft bestaande oeverbeschermingen (keermuren en breuksteenbestortingen) vanaf de oever met kranen weggehaald. De breuksteenbestortingen zijn we waar mogelijk hergebruikt als zinkbelasting voor de bodembescherming. Voor het baggeren hebben we een kraanponton (koppelponton) ingezet. Specie is afgevoerd we via beunbakken naar de zeehavens. Vanaf daar is het met vrachtwagens vervoerd naar een op te vullen zandontginningsput (Lochristi). Voor specie die niet voldeed aan de milieueisen voor Lochristi hebben we een andere oplossing gezocht. De breuksteen voor de zinkstukken is met binnenvaartschepen aangevoerd en gelost met de kraanponton die ze vervolgens ook in heeft gebouwd.

Uitdagingen

Doordat het onderwatertalud sterk afweek van de bestekstekeningen, was de inzet van drooggrondverzetmaterieel niet mogelijk. Als alternatief hebben wij een duurdere natte uitvoeringsmethode voorgesteld. De specie die vrijkwam, bleek in wisselende mate vervuild. Afzet hiervan viel contractueel onder de verantwoordelijkheid van Boskalis. In Nederland zijn de afzettarieven substantieel lager dan in België. Hiervoor hadden we een EVOA-beschikking nodig van de Belgische autoriteiten.

Omgevingsmanagement

Over onze werkzaamheden op het water hebben wij voordurend met de scheepvaartdienst gecommuniceerd. De gewenste en vereiste signalering die wij ook plaatsten en beheerden, stelden we in onderling overleg vast. Samen met de opdrachtgever benaderden wij aanliggende bedrijven bij de kademuren over onze werkzaamheden. De planning stemden we zoveel mogelijk met hen af om hinder tot een minimum te beperken. Verder hebben wij een klachtenregister bijgehouden waarin ook onze opdrachtgever inzicht had.

De specie naar Lochristi vervoerden we via het water. Dit voorkwam overlast van extra vrachtverkeer door de stad Gent (files). Deze oplossing is ook duurzaam en voorkomt de CO2-uitstoot van circa 120.000 liter brandstof. Dit tot genoegen van onze opdrachtgever.

Related Projects

Back to top