Binnen het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier krijgen de Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek op meer dan dertig plaatsen ruim baan. Boskalis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat langs de Nederrijn gewerkt.

We hebben de voorkeursvarianten zoals die door de minister was vastgesteld, en waarmee de bestuurders in de regio hebben ingestemd, gerealiseerd. Deze is uitgewerkt in vier gebieden: Doorwerthse waarden, Middelwaard, De Tollewaard en Elst. In elk van deze vier was de regionale veiligheid verschillend en kozen wij voor een andere oplossing. Ook besteedden we aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit van elk gebied. We hebben natuur- en recreatiegebieden heringericht, inclusief wandel- en fietspaden en parkeerplaatsen voor recreanten.

Doorwerthse waarden: kadeverlegging

De zomerkade langs de rivier is hier verplaatst; het agrarisch gebied is zo kleiner, het rivierbed ruimer. Tussen de nieuwe kade en de rivier is de oever verlaagd en opgeschoond. Het tasveld (opslagplaats voor stenen) van de plaatselijke steenfabriek is van de rivierkant naar de westzijde van de terp gegaan. De loswal voor de steenfabriek zijn functioneel gebleven. Tussen de loswal en de terp is een nieuwe weg aangelegd op het verlaagde maaiveld, voor het losverkeer naar de steenfabriek. De hoogte van de nieuwe zomerkade is zodanig dat de overstromingsfrequentie van het agrarische gebied niet toeneemt.

Middelwaard: uiterwaardvergraving

Voor een goede doorstroming met een hogere afvoercapaciteit is gekozen voor verruiming van het rivierbed. De Middelwaard is op de schop gegaan en is nu een stukje lager. Ook hebben we een deel van de zomerkade afgegraven.

De Tollewaard: uiterwaardvergraving

Door afgraving van de zomerkades aan de oost- en westkant van de uiterwaard heeft de rivier meer ruimte gekregen. In de uiterwaard is het maaiveld op een aantal plaatsen lager. Hierdoor zijn ondiepe plassen ontstaan die ook een waardevolle functie hebben voor de natuur. Omdat de uiterwaard vaker onder water staat is de ontsluiting van de terpen aangepast. Hiervoor hebben we een 220 meter lange hoogwaterbrug naar de westelijke terp gebouwd. De oostelijke terp is bij normale omstandigheden bereikbaar over een weg op maaiveld. Bij hoogwater is er de brug naar de westelijke terp en een verbinding langs de zomerkade tussen beide terpen.

Elst: sloop oude steenfabriek

In dit gebied hield een hoger gelegen gebied met een oude steenfabriek het rivierwater tegen. De steenfabriek is gesloopt. De voormalige opslagplaats (tasveld) voor stenen rondom de fabriek is afgegraven en gesaneerd. Er is een terp ontstaan waarvan de oever afloopt naar de rivier. Aan de dorpskant is het tasveld afgegraven tot een laaggelegen weide die kan overstromen. De  watergang is verbreed en heeft een natuurvriendelijke oever gekregen.

Omgevingsmanagement

De betrokkenheid van omwonenden, bestuurders en andere stakeholder was cruciaal voor het welslagen van dit omvangrijke project. Boskalis heeft hier direct na de start veel tijd en energie in gestoken. Via informatieavonden, keukentafelgesprekken, een website, twitter en nieuwsbrieven zijn omwonenden op de hoogte gesteld. Omwonenden is ook gevraagd hun wensen kenbaar te maken. Hier en daar heeft dit zelfs geleid tot aanpassing van het ontwerp. We hebben met deze actieve opstelling veel draagvlak weten te creĂ«ren en langdurige bezwaarprocedures voorkomen.

Related Projects

Back to top