Read all about Boskalis in our latest news and press releases. Filter by category or year, search on keyword(s) and organize the results in grid view or as a list. Below you can also find out who to contact with any questions or queries you may have.

Overzicht nieuws en persberichten

Geselecteerde filters:
Press release

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen

Papendrecht, 12 mei 2022 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2021 vandaag heeft vastgesteld en decharge heeft verleend voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop.   H er b enoeming De heer ir. B.H. Heijermans is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar. De heer J.P. de Kreij RA is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Dividend De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten. Op 16 mei zal het aandeel ex-dividend noteren met een betaalbaarheidsstelling van het dividend op 24 mei. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen. ‎ FINANCIËLE AGENDA   16 mei 2022   Aandeel noteert ex-dividend   17 mei 2022 Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs) 24 mei 2022 Betaalbaarstelling aandelendividend 18 augustus 2022 Publicatie halfjaarcijfers 2022 11 november 2022 Trading update derde kwartaal 2022 9 maart 2023 Publicatie jaarcijfers 2022 11 mei 2023 Trading update eerste kwartaal 2023 11 mei 2023 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 augustus 2023 Publicatie halfjaarcijfers 2023 10 november 2023 Trading update derde kwartaal 2023 ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release

Boskalis Trading update: eerste kwartaal conform verwachting

Papendrecht, 12 mei 2022 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat het eerste kwartaal van 2022 conform verwachting is verlopen. Zowel het marktbeeld als de operationele en financiële ontwikkelingen liggen in lijn met de verwachtingen zoals medio maart geschetst bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2021. HOOFDPUNTEN EERSTE KWARTAAL 202 2 Sterke toename van de omzet ten opzichte van het eerste kwartaal 2021 bij een licht hogere EBITDA Goede bezetting van de hoppervloot bij Dredging en transportvloot bij Offshore Energy Orderportefeuille vrijwel stabiel op EUR 5,47 miljard Offshore wind goed voor ruim 60 procent van Offshore Energy portefeuille Robuuste financiële positie ondanks sterke afname netto kaspositie Verhoging van de winstverwachting 2022 ‎ OPERATIONELE EN FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Boskalis is 2022 gestart met een naar omstandigheden goed eerste kwartaal, daarbij geholpen door de goedgevulde orderportefeuille. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de omzet sterk toegenomen bij een licht hogere EBITDA. De bezetting van de grote schepen was goed en is ten opzichte van geheel 2021 toegenomen. De stand van de orderportefeuille per einde kwartaal bedroeg EUR 5,47 miljard en is vrijwel stabiel ten opzichte van het niveau van eind 2021. De uitzonderlijk sterke financiële positie van eind 2021 is met ruim EUR 300 miljoen afgenomen als gevolg van investeringen en een normalisatie van het werkkapitaal. Dredging & Inland Infra De omzet van de divisie Dredging & Inland Infra is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar aanzienlijk toegenomen, voornamelijk als gevolg van de werkzaamheden in de baai van Manilla, hetgeen mede bijdroeg aan de goede bezetting van de sleephopperzuigers. Overige vermeldenswaardige projecten in uitvoering betroffen Tuas Terminal 2 en de Pulau Tekong Polder (beide in Singapore), de Fehmarnbelt tunnel (tussen Denemarken en Duitsland) en in Nederland het project Markermeerdijken, de N206 en de aanleg van een overnachtingshaven in Spijk. De bezetting van de hoppervloot was goed en lag fractioneel hoger dan het gezonde niveau van geheel 2021. De twee grote snijkopzuigers lagen het eerste kwartaal stil waarbij de Helios in het tweede kwartaal zal worden ingezet op het Tuas Terminal 2 project in Singapore. Begin dit jaar is de sleephopperzuiger Prins der Nederlanden tijdelijk uit de vaart genomen voor verlenging op een werf in Singapore. De werkzaamheden worden naar verwachting medio dit jaar voltooid waarna het schip met een vergrote beuninhoud van circa 22.000 kubieke meter direct ingezet zal worden in de regio. De verlenging van het zusterschip de Oranje staat voor het tweede halfjaar gepland. De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2021 licht afgenomen. In het kwartaal zijn voornamelijk kleine tot middelgrote projecten in Europa aangenomen. Offshore Energy Het eerste kwartaal bij Offshore Energy is conform verwachting verlopen bij een nagenoeg gelijke omzet als in het eerste kwartaal 2021. Het contracting deel van de divisie bestaat uit Seabed Intervention, Heavy Lifting (o.a. offshore wind- fundaties) en Subsea Cables. Bij Seabed Intervention hebben de offshore windprojecten Yunlin (Taiwan) en Fécamp (Frankrijk) aan de omzet bijgedragen. Bij Subsea Cables wordt 2022 conform verwachting een relatief rustig jaar in vergelijking met voorgaande jaren en is Ostwind 2 het grootste project in uitvoering. Heavy Lifting was het afgelopen kwartaal druk met het treffen van voorbereidingen voor het transport en de installatie van fundaties in Taiwan waar de inzet van het nieuwe kraanschip Bokalift 2 later dit kwartaal wordt verwacht op het Changfang & Xidao project. Het services deel van de divisie bestaat uit Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey. Bij Marine Transport was de BOKA Vanguard volledig bezet met het transport van de FPSO Johan Castberg van Singapore naar Noorwegen. Mede hierdoor lag de bezetting van de zware- ladingschepen op een hoger niveau dan over geheel 2021. Bij Marine Survey nam de omzet in vergelijking met begin vorig jaar toe, deels door een verschuiving van werkzaamheden uit 2021 en ten dele door een sterke vraag in het Midden-Oosten. Bij Subsea Services hebben gunstige weersomstandigheden bijgedragen aan een vroege start op de Noordzee waardoor de scheepsbezetting en omzet op een hoger niveau lagen dan begin 2021. In het eerste kwartaal is een aantal offshore windprojecten aangenomen, waaronder de exportkabel voor Hollandse Kust West Beta. Het Offshore Energy orderboek is ten opzichte van eind 2021 per saldo met 20 procent toegenomen. Na afloop van het eerste kwartaal is nog een substantieel kabelproject aangenomen voor een nieuw aan te leggen offshore windpark voor de oostkust van de Verenigde Staten, waarmee het aandeel van offshore windprojecten ruim 60 procent van de orderportefeuille vertegenwoordigt. Towage & Salvage Salvage kende een relatief druk eerste kwartaal met meerdere emergency response opdrachten, waaronder de berging van de Euroferry Olympia bij het Griekse eiland Corfu en een wrakopruimingsproject voor de westkust van India. De bijdrage vanuit de Towage joint ventures betreft hoofdzakelijk de terminal services van Smit Lamnalco. In vergelijking met vorig jaar was het kwartaalresultaat lager. De Singaporese towage activiteiten zijn sinds eind 2021 aangemerkt als assets held for sale en dragen derhalve niet meer bij aan het segmentresultaat. De verkoop van deze activiteiten wordt naar verwachting later dit jaar voltooid. FINANCIËLE POSITIE De hoge netto kaspositie van EUR 203 miljoen per jaareinde 2021 is met ruim EUR 300 miljoen afgenomen, voornamelijk als gevolg van investeringen en een normalisatie van het werkkapitaal. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten beschikt Boskalis over een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 850 miljoen. Er wordt ruimschoots aan de financiële convenanten voldaan. HAL Investments heeft samen met Stichting Hyacinth op 15 maart een gecombineerd belang verworven in Boskalis van meer dan 50%. Dit heeft tot gevolg gehad dat voor een aantal financieringen sprake was van een change of control . Inmiddels hebben alle banken en nagenoeg alle overige financiers ondanks de change of control ingestemd met de voortzetting van de faciliteiten onder dezelfde voorwaarden. VOORUITZICHTEN Boskalis staat er als bedrijf goed voor met de goedgevulde orderportefeuille en een robuuste financiële positie. Het marktbeeld ziet er voor de korte en middellange termijn gunstig uit, al kunnen onvoorziene ontwikkelingen zoals ten gevolge van de geopolitieke situatie in Oost-Europa daar invloed op hebben. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het moeilijk om een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2022. Echter, met de ontwikkelingen in het eerste kwartaal en de goedgevulde orderportefeuille ligt er een solide basis om de eerdere EBITDA-verwachting te verhogen. Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de Raad van Bestuur dat de 2022 EBITDA de EUR 462 miljoen van vorig jaar zal overtreffen, daar waar eerder werd uitgegaan van evenaren. Voor 2022 wordt in lijn met eerdere verwachtingen een investeringsbedrag van circa EUR 450 miljoen voorzien met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen. Afgelopen maart heeft Boskalis bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2021 aangegeven een nieuw aandelen-inkoopprogramma te overwegen. Gelet op het sindsdien aangekondigde voorgenomen bod van HAL is dit voornemen voor onbepaalde tijd opgeschort. UPDATE INZAKE BOD VAN HAL Verwezen wordt naar de persberichten van Boskalis van 10 maart 2022 en 8 april 2022 in verband met het voornemen van HAL Holding N.V. (HAL) om een vrijwillig openbaar bod op Boskalis uit te brengen, zoals uiteengezet in het persbericht van HAL van 10 maart 2022. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Boskalis zijn in gesprek met HAL om te onderzoeken of overeenstemming kan worden bereikt over het voorgenomen bod. Op het moment dat er belangrijke ontwikkelingen zijn of wanneer daar aanleiding toe is, zal Boskalis de markt via een persbericht informeren. Financi ë le A genda 202 2 -202 3   12 mei 2022 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2022 Aandeel noteert ex-dividend 17 mei 2022 Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs) 24 mei 2022 Betaalbaarstelling aandelendividend 18 augustus 2022 Publicatie halfjaarcijfers 2022 11 november 2022 Trading update derde kwartaal 2022 9 maart 2023 Publicatie jaarcijfers 2022 11 mei 2023 Trading update eerste kwartaal 2023 11 mei 2023 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 augustus 2023 Publicatie halfjaarcijfers 2023 10 november 2023 Trading update derde kwartaal 2023 Consensus Estimates Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de schattingen ( estimates ) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze schattingen ( consensus estimates ) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/ estimates . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation ( 596/2014). Dit persbericht betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om aandelen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. te kopen of daarop in te schrijven. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons . Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release

Boskalis verwerft groot exportkabelcontract

Papendrecht, 20 april 2022 Boskalis heeft een groot contract verworven voor het transport en de installatie van de exportkabels voor een groot offshore windpark. De waarde van dit contract voor Boskalis wordt als “substantieel” beschouwd (1). Het contract omvat het transporteren van de exportkabels waarbij Boskalis gebruik zal maken van zijn eigen zware-ladingschepen. Voor de installatie van drie 275kV AC-exportkabels met een gecombineerde totale lengte van meer dan 200 kilometer zal een van de N-klasse kabellegschepen voor ten minste negen maanden werkzaam zijn. De voorbereidende werkzaamheden zullen in de tweede helft van 2023 van start gaan, gevolgd door de kabelinstallatie-werkzaamheden in 2024. De succesvolle staat van dienst van Boskalis op het gebied van offshore windparken kent zijn oorsprong in Europa en heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid naar Azië en de Verenigde Staten. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren en het faciliteren van de energietransitie. Met dit project en via zijn opdrachtgever bevordert Boskalis de energietransitie middels de ontwikkeling van duurzame energie. (1) Voor Boskalis heeft een " substantieel " contract een waarde tussen de EUR   1 50 - 30 0 miljoen https://boskalis.com/ir/ir-policy.html    ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
News

Boskalis realiseert aanzienlijke reductie in emissies door modificatie van zijn offshore-schepen

Papendrecht, 11 april 2022 ‎Boskalis gaat een aantal schepen van zijn Offshore Energy-divisie ombouwen tot hybride schepen door de toepassing van energieopslagsystemen ( power packs ). Door de conversies, waarmee een aanzienlijke investering gemoeid is, zullen het brandstofverbruik van de schepen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden tot gemiddeld twintig procent verminderen. De systemen bieden tevens de mogelijkheid om de opgeslagen elektriciteit te gebruiken als de schepen aan de wal liggen en dragen bij aan een stillere en efficiëntere operatie offshore. De conversies zullen de komende twee jaar plaatsvinden en hebben betrekking op schepen voorzien van dynamisch positioneren systemen (DP2). De conversies worden toegepast op de breed inzetbare kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2, twee c onstructi on s upport v essels en twee d iving s upport v essels . Boskalis maakt op zijn vloot reeds gebruik van diverse mogelijkheden om emissies terug te dringen, waaronder speciale dashboards voor een efficiënter brandstofverbruik en het gebruik van biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen. Binnen de vloot van sleephopperzuigers hebben deze maatregelen reeds bijgedragen aan een daling van twintig procent van de kooldioxide-uitstoot sinds 2011. Boskalis streeft ernaar om zijn emissies op korte termijn terug te brengen met behulp van de beschikbare technologieën en om in 2050 wereldwijd klimaatneutraal te opereren. Emissiereducties worden mede bepaald door de mate waarin geschikte alternatieven voor fossiele brandstoffen binnen de maritieme sector gereed en wereldwijd beschikbaar zijn. Daarom werkt Boskalis in een consortium mee aan een uitgebreid meerjarig onderzoeksprogramma om het gebruik van methanol als alternatieve scheepsbrandstof te versnellen. Wij zetten ons actief in om in samenwerking met branchegenoten, kennisinstellingen en andere partners de expertise en technologie te ontwikkelen die de sector nodig heeft om klimaatneutraliteit te bereiken. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release

Boskalis update inzake bod van HAL

Papendrecht, 8 april 2022 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft kennis genomen van het gisteren door HAL Holding N.V. (HAL) uitgegeven persbericht. Voorts wordt verwezen naar het persbericht van HAL van 10 maart 2022 en het persbericht van Boskalis van diezelfde dag. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Boskalis bestuderen momenteel zorgvuldig alle aspecten van het voorgenomen bod in overeenstemming met hun vennootschappelijke verplichtingen. In dit verband heeft de Raad van Bestuur AXECO Corporate Finance als financieel adviseur en Freshfields Bruckhaus Deringer LLP als juridisch adviseur aangesteld. Rabobank treedt op als financieel adviseur van de Raad van Commissarissen en Burggraaf & Hoekstra B.V. treedt op als onafhankelijk juridisch adviseur van de Raad van Commissarissen. Boskalis zal de markt op de hoogte stellen indien en wanneer daar aanleiding toe is. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Dit persbericht betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om aandelen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. te kopen of daarop in te schrijven. Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft enkele strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 6 0 0 schepen en vaartuigen en ruim 10. 000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons . Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release

Boskalis gaat kustlijn Togo en Benin beschermen en past innovatief zandmotorconcept voor strandsuppletie toe

Papendrecht, 24 maart 2022 Boskalis heeft de opdracht gekregen voor de bescherming en suppletie van meer dan 40 kilometer kustlijn die zich uitstrekt van de oostkust van Togo tot de westkust van Benin in West-Afrika. Het kustbeschermingsproject maakt deel uit van het West African Coastal Areas Management (WACA) programma. Het project is gegund door de regeringen van Togo en Benin, waarbij de financiering beschikbaar wordt gesteld door de Wereldbank. Het contract heeft een waarde van circa EUR 55 miljoen. De huidige kustlijn heeft te lijden gehad van aanzienlijke erosie, waardoor de kust zich heeft teruggetrokken, wat een bedreiging vormt voor vitale infrastructuur en de leefomgeving van de plaatselijke bevolking. Het project omvat de aanleg van vijftien nieuwe strandhoofden en het herstel van zes bestaande strandhoofden. Daarnaast worden er stranden opgehoogd door middel van ruim een miljoen kubieke meter zand. Tot slot wordt er aan de Beninse kant van de grens een zandmotor van 6,4 miljoen kubieke meter geconstrueerd. Het zandmotorconcept is mede ontwikkeld door Boskalis en is de afgelopen tien jaar met succes toegepast in Nederland. Op een strategische plek wordt een grote hoeveelheid zand aangebracht, dat zich na verloop van tijd door de natuurlijke beweging van wind, golven en stroming langs de kustlijn in oostelijke richting verspreidt. Dit principe van bouwen met de natuur zal de kustlijn op een robuuste en natuurlijke manier versterken. Het project gaat per direct van start en wordt naar verwachting eind 2023 voltooid. Het WACA-programma is ontwikkeld in samenwerking met West-Afrikaanse gemeenschappen die aan de kust wonen en afhankelijk zijn van de kust voor hun levensonderhoud, voeding, voedselzekerheid en welvaart. Het programma ondersteunt de inspanningen van verschillende landen om het beheer van hun gedeelde kustvoorzieningen te verbeteren en de natuurlijke en door de mens veroorzaakte risico's voor de kustgebieden te verminderen. Langs de westkust van Afrika trekt de kust zich gemiddeld tussen één en twee meter per jaar terug. Plaatselijk zijn echter ernstiger gevallen waargenomen van meer dan tien meter per jaar. Kusterosie heeft verwoestende gevolgen en leidt tot het verlies van infrastructuur, zoals wegen. Het vormt ook een bedreiging voor de plaatselijke bevolking, die niet langer dicht bij de kustlijn kan wonen, die vaak verbonden is met hun bron van inkomsten. De verwachting is dat deze uitdagingen toenemen als gevolg van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. De strategie van Boskalis is erop gericht in te spelen op belangrijke macro-economische factoren die de wereldwijde vraag op onze markten aanjagen: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, groei van de wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit kustbeschermingsproject is ingegeven door bevolkingsgroei en klimaatverandering. ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons . Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer

Media and publications

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top