Read all about Boskalis in our latest news and press releases. Filter by category or year, search on keyword(s) and organize the results in grid view or as a list. Below you can also find out who to contact with any questions or queries you may have.

Overzicht nieuws en persberichten

Geselecteerde filters:
Press release

Boskalis en HAL vragen gezamenlijk beëindiging beursnotering Boskalis aan

Papendrecht en Monaco, 30 september 2022, 08.00 CET Dit is een gezamenlijk persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ( “ Boskalis ” ) en HAL Holding N.V. Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enige jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het b iedingsbericht van 23 juni 2022 (het “ B iedingsbericht ” ). Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Onder verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van 20 september 2022, kondigen HAL en Boskalis gezamenlijk aan dat, in verband met het feit dat HAL meer dan 95% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen in Boskalis (de “ Aandelen ”) houdt na afronding van het Bod, zij Euronext Amsterdam N.V. hebben verzocht de beëindiging van de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam goed te keuren (“ Delisting ”). Delisting zal naar verwachting spoedig volgen op de Post-Settlement EGM, een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Boskalis, die op 7 november 2022 plaatsvindt. Zoals aangekondigd in het gezamenlijke persbericht van 20 september 2022, zal HAL in het vierde kwartaal van 2022 een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende uitstaande Aandelen te verwerven. Na de Post-Settlement EGM en met ingang van de Delisting zullen de huidige statuten van Boskalis worden gewijzigd. Verwezen wordt naar de agenda en bijbehorende toelichting voor de Post-Settlement EGM die gepubliceerd is op de Boskalis website ( www.boskalis.com ). In het licht van de Delisting heeft Stichting Continuïteit KBW ermee ingestemd mee te werken aan de beëindiging van de overeenkomst tussen Boskalis en Stichting Continuïteit KBW op grond waarvan Boskalis een calloptie heeft verleend aan Stichting Continuïteit KBW en het vervallen van die optie per Delisting. Voorts zal Boskalis beginnen met het verstrekken van informatie aan HAL om haar in staat te stellen te voldoen aan haar lopende financiële rapportage- en consolidatieverplichtingen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.9(e) ( Provision of information to satisfy HAL Obligations ) van het Biedingsbericht. Boskalis Investor Relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310

Lees meer
Press release

Eindresultaat van het Bod op Boskalis: HAL zal 98,3% van de Aandelen houden

Papendrecht en Monaco, 20 september 2022, 20:00 CET Dit gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (" Boskalis ") en HAL Holding N.V. wordt uitgebracht ingevolge het bepaalde in artikel 1 7 , lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft in verband met het openbare bod (het " Bod ") door HAL Bidco B.V. (de " Bieder "), een directe 100%-dochter maatschappij van HAL Investments B.V., op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Boskalis. Dit persbericht vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tot koop van of inschrijving op effecten. Een bod is uitsluitend gedaan door middel van het biedingsbericht van 23 juni 2022 (het " Biedingsbericht "). Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enig e jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het Biedingsbericht. Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn zal plaatsvinden op 27 s eptember 2022 Boskalis en HAL zullen actie ondernemen om de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam te beëindigen HAL zal een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven Tijdens de Na-Aanmeldingstermijn, die vandaag om 17:40 CET is geëindigd, zijn 17.694.837 Aandelen aangemeld onder het Bod die circa 13,7% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis vertegenwoordigen. Tezamen met de reeds door HAL gehouden Aandelen, inclusief Aandelen aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn en Aandelen die door HAL gekocht zijn maar nog niet geleverd, vertegenwoordigt dit een totaal van 127.181.949 Aandelen of circa 98,3% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis. Overdracht Na-Aanmeldingstermijn Overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn zal plaatsvinden op 27 september 2022. Op die datum zal de Bieder de Biedprijs van EUR 33,00 (cum dividend) in contanten betalen voor elk Aandeel dat geldig is aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn (of gebrekkig aangemeld indien de Bieder de aanmelding desalniettemin aanvaardt) en dat is geleverd aan de Bieder, op de voorwaarden zoals uiteengezet in het Biedingsbericht. Beëindiging van de notering van de Aandelen en u itkoop Aangezien HAL meer dan 95% van de Aandelen houdt, zullen Boskalis en HAL actie ondernemen om de notering van de Aandelen van Euronext Amsterdam te beëindigen. Boskalis zal te gelegener tijd verdere details bekendmaken over de beëindiging van de notering. In het vierde kwartaal van 2022 zal HAL een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven. Verwezen wordt naar hoofdstukken 5.9(b) ( Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delisting ) en 5.10(a) ( Liquidity and market value ; Delisting ) van het Biedingsbericht. Boskalis Investor Relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310 Afwikkelingskantoor : Van Lanschot Kempen N.V. Attn OS / T&D/ Agency Services L-11 Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam Nederland kas@kempen.com Information Agent: Georgeson (Computershare Netherlands B.V.) Blaak 34 3011 TA Rotterdam Nederland boskalis-offer@georgeson.com +31 (0) 10 313 8909 Voorwetenschap, d isclaimer, algemene beperkingen en forward- looking s tatements Dit persbericht kan voorwetenschap als bedoeld in artikel 7(1) van de Europese Marktmisbruikverordening bevatten . De informatie in dit persbericht is niet uitputtend bedoeld. Dit persbericht strekt alleen ter kennisgeving en bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of erop in te schrijven. De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet- of regelgeving. Daarom dienen personen die over dit persbericht komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen en deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten H AL en Boskalis elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke beperkingen door enig persoon. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van die jurisdicties inhouden. Noch HAL, noch Boskalis, noch een van hun adviseurs aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor een niet-naleving van een van deze beperkingen. Een Aandeelhouder die twijfelt aan zijn of haar positie dient onverwijld een geschikte professionele adviseur te raadplegen. Bepaalde uitlatingen in dit persbericht zijn mogelijk forward- looking statements. Deze forward- looking statements gelden alleen op de datum van dit persbericht. Forward- looking statements brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen en HAL en Boskalis kunnen de juistheid en de volledigheid van forward- looking statements niet garanderen. Een aantal belangrijke factoren, die HAL of Boskalis niet allemaal kennen of waarover zij geen controle hebben, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk verschillen van die welke in forward- looking statements worden uitgedrukt. HAL en Boskalis wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om forward- looking statements publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, hetzij als gevolg van een wijziging in verwachtingen of om enige andere reden.

Lees meer
Press release

HAL doet Bod op Boskalis gestand op EUR 33,00

Papendrecht en Monaco, 7 september 2022, 7:15 CET Dit gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (" Boskalis ") en HAL Holding N.V. (" HAL Holding ") wordt uitgebracht ingevolge het bepaalde in artikel 16, leden 1 en 2 en artikel 17, lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft (het " Bob ") in verband met het openbare bod (het " Bod ") door HAL Bidco B.V. (de " Bieder "), een directe 100%-dochtermaatschappij van HAL Investments B.V., op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Boskalis. Dit persbericht vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tot koop van of inschrijving op effecten. Een bod wordt uitsluitend gedaan door middel van het biedingsbericht van 23 juni 2022 (het " Biedingsbericht "). Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enige jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het Biedingsbericht, of, voor zover niet gedefinieerd in het Biedingsbericht, het gezamenlijke persbericht van Boskalis en HAL van 29 augustus 2022. Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. HAL doet B od op Boskalis ge s tand op EUR 33,00 82 , 2 % van de Aandelen aange meld of in bezit Overdracht vindt plaats op 14 september 2022 Bied prijs van EUR 33,00 is finaal van rechtswege Resterende Aandelen kunnen tot 20 september 2022 worden aangeboden tijdens de Na-Aanmeldingstermijn tegen dezelfde voorwaarden als het Bod Aanmeldingen ; Bod gestand gedaan Boskalis en HAL zijn verheugd mede te delen dat alle in het Biedingsbericht beschreven Voorwaarden vervuld zijn en dat de Bieder het Bod gestand doet. Dit betekent dat de Biedprijs van rechtswege finaal is. Tijdens de Aanmeldingstermijn zijn 28.285.416 Aandelen aangemeld onder het Bod die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van EUR 933 miljoen en circa 21,9% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis. Tezamen met de reeds door HAL gehouden Aandelen, inclusief Aandelen die door HAL gekocht zijn maar nog niet geleverd, vertegenwoordigt dit een totaal van 106.314.654 Aandelen of circa 82,2% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis. Sinds de eerste aankondiging van het voorgenomen openbaar bod door HAL op 10 maart 2022 zijn 46.589.483 Aandelen aangemeld of verworven, hetgeen ongeveer 36,0% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis vertegenwoordigt. Overdracht Op de Dag van Overdracht zal de Bieder de Biedprijs van EUR 33,00 (cum dividend) in contanten betalen voor elk Aangemeld Aandeel dat is geleverd aan de Bieder, op de voorwaarden zoals uiteengezet in het Biedingsbericht. De Dag van Overdracht is 14 september 2022.    Na-Aanmeldingstermijn De Bieder kondigt hierbij een Na-Aanmeldingstermijn aan die zal aanvangen op 8 september 2022 om 09:00 CET en zal eindigen op 20 september 2022 om 17:40 CET. Dit stelt Aandeelhouders die hun Aandelen niet hebben aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn in staat om dit alsnog te doen tijdens de Na-Aanmeldingstermijn onder dezelfde voorwaarden en beperkingen als het Bod. De Bieder zal de levering van alle Aandelen die geldig zijn aangemeld (of gebrekkig aangemeld, op voorwaarde dat de Bieder een dergelijke gebrekkige aanmelding aanvaardt) tijdens de Na-Aanmeldingstermijn blijven aanvaarden en zal voor dergelijke Aandelen betalen binnen vijf (5) Werkdagen na de laatste dag van de Na-Aanmeldingstermijn. Overeenkomstig artikel 17, lid 4 van het Bob, zal de Bieder binnen drie (3) Werkdagen na de laatste dag van de Na-Aanmeldingstermijn een openbare mededeling doen over het aantal en het percentage van de Aandelen dat is aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn en het totale aantal en percentage Aandelen in bezit van de Bieder. Verwezen wordt tevens naar hoofdstukken 4.11 ( Post- Acceptance Period ) en 10.14 ( Na-Aanmeldingstermijn ) van het Biedingsbericht. Gevolgen van het Bod Indien na afronding van het Bod, HAL, alleen of samen met haar Gelieerde Ondernemingen, voor eigen rekening ten minste 95% van de Aandelen houdt (en op voorwaarde dat er geen Beschermingspreferente Aandelen uitstaan), zal HAL een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.9(b) ( Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delistin g ) van het Biedingsbericht. HAL en Boskalis zijn voorts overeengekomen dat HAL, mits HAL alleen of samen met haar Gelieerde Ondernemingen gezamenlijk minder dan 95% maar ten minste 85% van de Aandelen houdt, Boskalis in kennis mag stellen dat zij de Fusie en Liquidatie na het Bod wenst door te voeren of, met instemming van Boskalis (welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden, voorwaardelijk gemaakt of vertraagd), een alternatieve structuur voor beëindiging van de beursnotering van de Aandelen. De vergoeding per Aandeel die niet-aanmeldende Aandeelhouders zullen ontvangen in de Fusie en Liquidatie na het Bod (indien geïmplementeerd) zal zoveel mogelijk gelijk zijn aan de Biedprijs vóór aftrek en inhouding van de toepasselijke Nederlandse dividendbelasting en kan dientengevolge beduidend minder zijn dan de Biedprijs van EUR 33,00 (cum dividend) in contanten per Aandeel. Verwezen wordt naar het gezamenlijke persbericht van Boskalis en HAL van 29 augustus 2022. Resterende Aandeelhouders die overwegen of voornemens zijn hun Aandelen niet aan te melden gedurende de Na-Aanmeldingstermijn, dienen het gezamenlijke persbericht van Boskalis en HAL van 29 augustus 2022 en het Biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) hoofdstukken 5.9(b) ( Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delisting ), 5.9(c) ( Post- Closing Measure between 80% and 95% ), 5.10 ( Possible consequences of the Offer for non- tendering Shareholders ) en 9.3 ( Material Dutch tax consequences for Shareholders who do not tender their Shares ), waarin bepaalde daadwerkelijke of potentiële risico's en gevolgen worden beschreven waaraan Aandeelhouders zullen of kunnen worden onderworpen indien zij ervoor kiezen hun Aandelen onder het Bod niet aan te melden. Boskalis Investor Relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310 Afwikkelingskantoor : Van Lanschot Kempen N.V. Attn OS / T&D/ Agency Services L-11 Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam Nederland kas@kempen.com Information Agent: Georgeson (Computershare Netherlands B.V.) Blaak 34 3011 TA Rotterdam Nederland boskalis-offer@georgeson.com +31 (0) 10 313 8909 Voorwetenschap, d isclaimer, algemene beperkingen en forward- looking s tatements Dit persbericht bevat voorwetenschap als bedoeld in artikel 7(1) van de Europese Marktmisbruikverordening. De informatie in dit persbericht is niet uitputtend bedoeld. Dit persbericht strekt alleen ter kennisgeving en bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of erop in te schrijven. De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet- of regelgeving. Daarom dienen personen die over dit persbericht komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen en deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten H AL en Boskalis elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke beperkingen door enig persoon. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van die jurisdicties inhouden. Noch HAL, noch Boskalis, noch een van hun adviseurs aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor een niet-naleving van een van deze beperkingen. Een Aandeelhouder die twijfelt aan zijn of haar positie dient onverwijld een geschikte professionele adviseur te raadplegen. Bepaalde uitlatingen in dit persbericht zijn mogelijk forward- looking statements. Deze forward- looking statements gelden alleen op de datum van dit persbericht. Forward- looking statements brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen en HAL en Boskalis kunnen de juistheid en de volledigheid van forward- looking statements niet garanderen. Een aantal belangrijke factoren, die HAL of Boskalis niet allemaal kennen of waarover zij geen controle hebben, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk verschillen van die welke in forward- looking statements worden uitgedrukt. HAL en Boskalis wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om forward- looking statements publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, hetzij als gevolg van een wijziging in verwachtingen of om enige andere reden.

Lees meer
Press release

HAL verhoogt Biedprijs; Boskalis en HAL bereiken overeenstemming over aanbevolen Bod op EUR 33,00 per Aandeel

Papendrecht en Monaco, 29 augustus 2022, 7:15 CET Dit gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (" Boskalis ") en HAL Holding N.V. (" HAL Holding ") wordt uitgebracht ingevolge het bepaalde in artikel 4, lid 3, artikel 13, leden 1 en 2 en artikel 15, lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft (het " Bob ") in verband met het openbare bod (het " Bod ") door HAL Bidco B.V. (de " Bieder "), een directe 100%-dochter maatschappij van HAL Investments B.V., op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Boskalis. Dit persbericht vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tot koop van of inschrijving op effecten. Een bod wordt uitsluitend gedaan door middel van het biedingsbericht van 23 juni 2022 (het " Biedingsbericht "). Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enig e jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het Biedingsbericht. Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. HAL verhoogt Biedprijs van EUR 32,00 naar EUR 33,00 (cum dividend) in contanten per Aandeel (na aanpassing voor het in mei 2022 door Boskalis uitgekeerde dividend van EUR 0,50 in contanten) als finale prijs Verhoogde Biedprijs plus het door Boskalis in mei 2022 uitgekeerde dividend van EUR 0,50 vertegenwoordigt een premie van ca. 32% ten opzichte van de slotkoers per Aandeel voorafgaand aan de Initiële Aankondiging De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Boskalis beve len Aandeelhouders unaniem aan het Bod te aanvaarden Boskalis zal meewerken aan H erstructurering na het Bod indien HAL tussen 85% en 95% van de Aandelen verwerft AXECO en Rabobank hebben Fairness Opinions afgegeven inhoudende dat de Verhoogde Biedprijs fair is Aanmeldingstermijn verlengd tot dinsdag 6 september 2022, 17:40 uur CET Verwezen wordt naar (i) de persberichten van Boskalis en HAL Holding N.V. d.d. 3 juni 2022 met betrekking tot de overeenstemming over het Transaction Protocol, (ii) het persbericht van HAL Holding N.V. d.d. 24 juni 2022 met betrekking tot het uitbrengen van het Bod, (iii) het Biedingsbericht en (iv) het Position Statement. Boskalis en HAL hebben de besprekingen over het Bod na het uitbrengen van het Bod voortgezet. Na de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Boskalis van 24 augustus 2022 zijn de besprekingen hervat en Boskalis en HAL zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij overeenstemming hebben bereikt over een addendum op het Transaction Protocol (het " Addendum "). Alle voorwaarden van het Bod blijven hetzelfde als aangekondigd op 24 juni 2022 en zoals uiteengezet in het Biedingsbericht, aangevuld met het Addendum zoals uiteengezet in dit persbericht. Verhoging Biedprijs De Bieder verhoogt hierbij de Biedprijs van EUR 32,00 naar EUR 33,00 (cum dividend) in contanten per Aandeel (de " Verhoogde Biedprijs "). Dit is de finale Biedprijs. De Verhoogde Biedprijs plus het door Boskalis na de Initiële Aankondiging uitgekeerde dividend in contanten van EUR 0,50 (zijnde EUR 33,50 in contanten per Aandeel) vertegenwoordigt: een premie van ca. 32% ten opzichte van de slotkoers per Aandeel op Euronext Amsterdam op de Peildatum (zijnde 9 maart 2022, de laatste handelsdag voorafgaand aan de Initiële Aankondiging); een premie van ca. 33% ten opzichte van de volume-gewogen gemiddelde slotkoers per Aandeel op Euronext Amsterdam gedurende de maand voorafgaand aan en met inbegrip van de Peildatum; en een premie van ca. 32% ten opzichte van de volume-gewogen gemiddelde slotkoers per Aandeel op Euronext Amsterdam gedurende de drie maanden voorafgaand aan en met inbegrip van de Referentiedatum. De Verhoogde Biedprijs zal worden betaald voor alle Aangemelde Aandelen wanneer het Bod gestand is gedaan, ongeacht of die Aandelen vóór of na vandaag zijn aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn. De Bieder zal de Verhoogde Biedprijs volledig betalen met beschikbare geldmiddelen. In totaal bezitten de Bieder, HAL Investments en Stichting Hyacinth momenteel Aandelen die circa 55,6% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis vertegenwoordigen. (Na-) Aanmeldingstermijn In het licht van de verhoging van de Biedprijs en op grond van artikel 15, lid 9 van het Bob, wordt de Aanmeldingstermijn van rechtswege verlengd. De Aanmeldingstermijn zal nu aflopen op dinsdag 6 september 2022, om 17:40 uur CET. De relevante bewaarder, bank of commissionair kan een eerdere deadline vaststellen voor de communicatie door een Aandeelhouder, zodat de bewaarder, bank of commissionair de aanmeldingen tijdig kan doorgeven aan het Afwikkelingskantoor. Aandeelhouders dienen daarom contact op te nemen met hun financiële tussenpersoon om informatie te verkrijgen over de toepasselijke deadline voor verzending van instructies aan de financiële tussenpersoon om het Bod te aanvaarden. Een Na-Aanmeldingstermijn van maximaal twee weken zal worden aangekondigd wanneer het Bod gestand wordt gedaan. Boskalis Raden bevelen Aandeelhouders unaniem aan hun Aandelen onder het Bod aan te melden De Raden hebben, zonder de deelname van de heer J. van Wiechen, de ontwikkelingen met betrekking tot het Bod en de belangrijkste punten die daarmee verband houden gedurende het gehele proces veelvuldig besproken. In overeenstemming met hun fiduciaire verantwoordelijkheden hebben de Raden, met de steun van hun externe financiële en juridische adviseurs, de Verhoogde Biedprijs zorgvuldig bestudeerd, in samenhang met de overige bepalingen van het Transaction Protocol, in het bijzonder de Non-Financial Covenants, en de Herstructurering na het Bod (de Herstructurering na het Bod samen met het Bod en de Uitkoop, de " Transactie "). Na zorgvuldige overweging zijn de Raden unaniem van mening dat de Transactie in het belang is van Boskalis, de belangen van de stakeholders van Boskalis op adequate wijze dient en het bestendige succes van Boskalis bevordert. Voorts zijn de Raden unaniem tot de conclusie gekomen dat de Verhoogde Biedprijs, vanuit financieel oogpunt, fair is voor de Aandeelhouders (anders dan HAL) en dat de verhoging van de Biedprijs zodanig is dat deze overtuigend is en een aanbeveling aan de Aandeelhouders rechtvaardigt. Derhalve bevelen de Raden unaniem aan de Aandeelhouders aan om het Bod te aanvaarden en hun Aandelen onder het Bod aan te melden. In het licht van zijn lidmaatschap van de raad van bestuur van HAL heeft de heer J. van Wiechen niet deelgenomen aan enige beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen met betrekking tot de Transactie. Derhalve hebben alle verwijzingen naar de Raden betrekking op de Raden exclusief de heer J. van Wiechen. Fairness Opinions In het licht van de Verhoogde Biedprijs hebben de Raden hun respectieve financiële adviseurs verzocht hun waarderingsanalyses te actualiseren per de datum van het Addendum en elk een fairness opinie af te geven op die basis. Op basis van de uitkomsten van hun respectievelijke analyses hebben beide financiële adviseurs bevestigd dat de aangegeven waarderingsbandbreedtes per de datum van het Position Statement per heden ongewijzigd blijven. Op 28 augustus 2022 heeft de Raad van Bestuur een schriftelijke fairness opinie ontvangen van AXECO Corporate Finance en heeft de Raad van Commissarissen een afzonderlijke schriftelijke fairness opinie ontvangen van Rabobank (de " Fairness Opini es ") in beide gevallen inhoudende dat, per die datum en met inachtneming van de kwalificaties, beperkingen, en aannames zoals uiteengezet in elk van de Fairness Opinion, (i) de Verhoogde Biedprijs van het Bod, vanuit financieel oogpunt, fair is voor de Aandeelhouders (anders dan HAL) en (ii) de te betalen koopprijs in de Aandelenverkoop, vanuit financieel oogpunt, fair is voor Company Holdco. De volledige tekst van de Fairness Opinies, die elk een uiteenzetting bevatten van de gemaakte aannames, gevolgde procedures, in overweging genomen zaken en beperkingen op de review die in verband met de Fairness Opinies is uitgevoerd, zullen door Boskalis worden gepubliceerd op https://boskalis.com/ir/hal-offer.html . Leden van de Raden zullen hun Aandelen aan melden De heren Berdowski (CEO van Boskalis) en Heijermans (lid van de Raad van Bestuur van Boskalis), die gezamenlijk 125.000 Aandelen houden (hetgeen circa 0,1% van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigt), hebben toegezegd al hun Aandelen onder het Bod aan te melden gedurende de Aanmeldingstermijn. Deze leden van de Raden hebben geen informatie ontvangen van de Bieder of Boskalis die relevant is voor een Aandeelhouder in verband met het Bod die niet is opgenomen in het Biedingsbericht of dit persbericht, en zij zullen hun Aandelen aanmelden onder het Bod onder dezelfde voorwaarden (inclusief prijs) en condities als de andere Aandeelhouders. Herstructurering na het Bod en mede werking door Boskalis Indien na afronding van het Bod, HAL, alleen of samen met haar Gelieerde Ondernemingen, voor eigen rekening ten minste 95% van de Aandelen houdt (en op voorwaarde dat er geen Beschermingspreferente Aandelen uitstaan), zal HAL een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.9(b) ( Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delistin g ) van het Biedingsbericht. In het licht van het feit dat de bereidheid van de Bieder om de Verhoogde Biedprijs te betalen gestoeld is op de instemming van Boskalis om de Herstructurering na het Bod te ondersteunen en daaraan mee te werken, is Boskalis bereid om de Herstructurering na het Bod te ondersteunen en daaraan mee te werken overeenkomstig de bepalingen van het Addendum. HAL en Boskalis zijn in het Addendum overeengekomen dat de Bieder of HAL Investments, mits het Bod is voltooid en HAL en HAL's Gelieerde Ondernemingen gezamenlijk minder dan 95% maar ten minste 85% van de Aandelen houden (de " Herstructureringsbandbreedte "), Boskalis in kennis mag stellen dat zij de Fusie en Liquidatie na het Bod wenst door te voeren of, met instemming van Boskalis (welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden, voorwaardelijk gemaakt of vertraagd), een alternatieve structuur voor beëindiging van de beursnotering van de Aandelen (de Fusie en Liquidatie na het Bod of een dergelijke overeengekomen alternatieve structuur voor beëindiging van de beursnotering, de " Herstructurering na het Bod "). Boskalis en HAL zullen gezamenlijk alle aspecten van de Fusie en Liquidatie na het Bod onderzoeken en beoordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, change of control , regulatory en fiscale gevolgen. Boskalis heeft zich het recht voorbehouden om de Fusie en Liquidatie na het Bod alsmede enige alternatieve structuur voor beëindiging van de beursnotering nader te bestuderen teneinde de best mogelijke structuur voor beëindiging van de beursnotering te vinden voor Boskalis en haar stakeholders, waaronder haar minderheidsaandeelhouders. Indien en voor zover, na afronding van het Bod, (i) de Raden van mening zijn dat een alternatieve structuur voor beëindiging van de beursnotering de voorkeur verdient, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden en de belangen van Boskalis en haar stakeholders, in overeenstemming met hun fiduciaire verplichtingen, of (ii) HAL een alternatieve structuur voor beëindiging van de beursnotering voorstelt, zullen Boskalis en HAL gezamenlijk alle aspecten van een dergelijk alternatief onderzoeken en beoordelen (met inbegrip van de gevolgen voor HAL, Boskalis en haar stakeholders) en zullen zij een dergelijk alternatief te goeder trouw in overweging nemen met het oog op optimalisering van de structuur, met dien verstande dat indien geen overeenstemming over een dergelijk alternatief wordt bereikt, de Fusie en Liquidatie na het Bod zal worden geïmplementeerd indien de Herstructureringsbandbreedte is bereikt en de Bieder of HAL Investments Boskalis daarvan in kennis stelt. Boskalis heeft toegezegd om, mits de Herstructureringsbandbreedte wordt bereikt, haar volledige medewerking te verlenen aan de Herstructurering na het Bod en de onverwijlde implementatie daarvan, onder meer door het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op een zodanige datum na de Dag van Overdracht als redelijkerwijs verzocht door HAL Investments of de Bieder (de " BAVA na het Bod ") voor het nemen van besluiten die noodzakelijk of raadzaam zijn in verband met de Herstructurering na het Bod (de " Besluiten "). De Raden bevelen de Aandeelhouders unaniem aan om vóór de Besluiten te stemmen. HAL zal ervoor zorgen dat, op alle door HAL gehouden Aandelen op de registratiedatum voor de BAVA na het Bod, wordt gestemd vóór de Besluiten. In het geval van de " Fusie en Liquidati e na het Bod " zal Boskalis een juridische driehoeksfusie (de " Driehoeksfusie ") tot stand brengen met twee van haar nieuw op te richten dochtermaatschappijen (" Company Holdco " als directe 100%-dochtermaatschappij van Boskalis en " Company Sub " als directe 100%-dochtermaatschappij van Company Holdco). Wanneer de Driehoeksfusie tot stand komt, zullen aandelen in het kapitaal van Company Holdco worden toegekend aan de Aandeelhouders in een 1:1 ruilverhouding. Zodra de Driehoeksfusie tot stand is gebracht, zal de Boskalis listing entiteit hebben opgehouden te bestaan en wordt haar beursnotering beëindigd. Vervolgens zal Company Holdco alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Company Sub verkopen en leveren aan de Bieder of, indien daartoe aangewezen door de Bieder of HAL Investments, HAL Investments of een Gelieerde Onderneming van HAL Investments (de " A andelenverkoop "). De koopprijs in de Aandelenverkoop (gedeeltelijk te betalen in contanten en gedeeltelijk in de vorm van een loan note ) is gelijk aan de Verhoogde Biedprijs vermenigvuldigd met het aantal Aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de Driehoeksfusie (de " Aandelenverkoopprijs "). Na voltooiing van de Aandelenverkoop wordt Company Holdco ontbonden en vereffend. Het is beoogd dat een liquidatie-uitkering bij voorbaat zal worden gedaan op of omstreeks de datum waarop de Aandelenverkoop wordt voltooid resulterend in een betaling per aandeel in het kapitaal van Company Holdco die zoveel mogelijk gelijk is aan de Verhoogde Biedprijs, zonder enige rente en onder aftrek van toepasselijke dividendbelasting of andere belastingen. Hoewel het bedrag per Company Holdco aandeel van de liquidatie-uitkering bij voorbaat in de Fusie en Liquidatie na het Bod (indien geïmplementeerd) zoveel mogelijk gelijk zal zijn aan de Verhoogde Biedprijs, zal de liquidatie-uitkering bij voorbaat in het algemeen onderworpen zijn aan 15% Nederlandse dividendbelasting voor zover deze het gemiddelde gestorte kapitaal van Company Holdco dat voor Nederlandse dividendbelastingdoeleinden wordt erkend, overschrijdt. De Verhoogde Biedprijs die wordt betaald voor Aandelen die onder het Bod worden aangemeld, is niet onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting. Dientengevolge kan de vergoeding per Aandeel die niet-aanmeldende Aandeelhouders zullen ontvangen in de Fusie en Liquidatie na het Bod (indien geïmplementeerd) na aftrek en inhouding van de toepasselijke Nederlandse dividendbelasting beduidend minder zijn dan de Verhoogde Biedprijs. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.10(d) ( Ta x treatment of distributions ) van het Biedingsbericht. Boskalis Investor Relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310 Afwikkelingskantoor : Van Lanschot Kempen N.V. Attn OS / T&D/ Agency Services L-11 Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam Nederland kas@kempen.com Information Agent: Georgeson (Computershare Netherlands B.V.) Blaak 34 3011 TA Rotterdam Nederland boskalis-offer@georgeson.com +31 (0) 10 313 8909 Voorwetenschap, d isclaimer, algemene beperkingen en forward- looking s tatements Dit persbericht bevat voorwetenschap als bedoeld in artikel 7(1) van de Europese Marktmisbruikverordening. De informatie in dit persbericht is niet uitputtend bedoeld. Dit persbericht strekt alleen ter kennisgeving en bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of erop in te schrijven. De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet- of regelgeving. Daarom dienen personen die over dit persbericht komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen en deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten H AL en Boskalis elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke beperkingen door enig persoon. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van die jurisdicties inhouden. Noch HAL, noch Boskalis, noch een van hun adviseurs aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor een niet-naleving van een van deze beperkingen. Een Aandeelhouder die twijfelt aan zijn of haar positie dient onverwijld een geschikte professionele adviseur te raadplegen. Bepaalde uitlatingen in dit persbericht zijn mogelijk forward- looking statements. Deze forward- looking statements gelden alleen op de datum van dit persbericht. Forward- looking statements brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen en HAL en Boskalis kunnen de juistheid en de volledigheid van forward- looking statements niet garanderen. Een aantal belangrijke factoren, die HAL of Boskalis niet allemaal kennen of waarover zij geen controle hebben, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk verschillen van die welke in forward- looking statements worden uitgedrukt. HAL en Boskalis wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om forward- looking statements publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, hetzij als gevolg van een wijziging in verwachtingen of om enige andere reden.  

Lees meer
Press release

Boskalis Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Papendrecht, 24 augustus 2022 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat hedenmorgen een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) heeft plaatsgevonden. Circa zeventig aandeelhouders met een gezamenlijk belang van 264.057 aandelen hadden zich voor de Vergadering aangemeld, gelijk aan 0,2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben het vrijwillig openbaar bod van HAL besproken aan de hand van een presentatie die ook beschikbaar is op https://boskalis.com/ir/hal-offer.html . De Nederlandstalige concept-notulen van de vergadering en een Engelstalige vertaling daarvan worden uiterlijk maandag 29 augustus 18.00 CET gepubliceerd op https://boskalis.com/ir/hal-offer.html . ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release

Boskalis halfjaarcijfers 2022: Sterke toename omzet en verbetering resultaat met name door boekwinst op desinvesteringen

Papendrecht, 18 augustus 2022 ‎ KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 202 2 Omzet: EUR 1,61 miljard (H1 202 1 : EUR 1,32 miljard) EBITDA: EUR 292 miljoen inclusief EUR 50 miljoen bijzondere bate (H1 202 1 : EUR 226 miljoen) Nettowinst: EUR 116 miljoen inclusief EUR 37 miljoen bijzondere baten en lasten (H1 202 1 : EUR 72 miljoen) Orderportefeuille: EUR 5,37 miljard ( Eind 202 1 : EUR 5,41 miljard ) VOORUITZICHTEN TWEEDE HALFJAAR 202 2 Dredging: vergelijkbaar tweede halfjaar met goede vlootbezetting Offshore Energy: eveneens vergelijkbaar tweede halfjaar met een sterke performance bij services Towage & Salvage: Terminals stabiel. Salvage operationeel onvoorspelbaar; geen grote afwikkelresultaten verwacht EBITDA-verwachting tweede halfjaar: in lijn met het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten  Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een sterk eerste halfjaar afgesloten. De bezetting van de grote schepen was hoog en bij een sterke toename van de omzet nam het resultaat eveneens fors toe, met name door een bijzondere bate. De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 22% toegenomen tot EUR 1,61 miljard (H1 2021: EUR 1,32 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie en valuta-effecten was de omzetgroei 20%. De EBITDA is met 29% toegenomen en kwam uit op EUR 292 miljoen (H1 2021: EUR 226 miljoen), inclusief een boekwinst van EUR 50 miljoen uit de verkoop van de deelneming Keppel Smit Towage. Het bedrijfsresultaat inclusief bijzondere baten en lasten nam met 47% toe tot EUR 143 miljoen (H1 2021: EUR 97 miljoen). De nettowinst bedroeg EUR 116 miljoen, inclusief EUR 37 miljoen aan bijzondere baten en lasten, daar waar een jaar geleden een nettowinst van EUR 72 miljoen werd gerapporteerd. In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met 46% toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2021 met een vergelijkbare toename van het EBITDA-resultaat. Daar waar de gevolgen van COVID-19 de afgelopen twee jaar tot grote operationele inefficiëntie leidde op met name de projecten in Azië komt de sterke groei nu voort uit de grote werken in die regio. De werkzaamheden in de baai van Manilla hebben in het bijzonder bijgedragen aan de forse omzetgroei. Andere vermeldenswaardige projecten in uitvoering zijn Tuas Terminal 2 en de Pulau Tekong Polder (beide in Singapore), de Fehmarnbelttunnel (tussen Denemarken en Duitsland) en een groot aantal projecten in Nederland. De hoppervloot was goed bezet dankzij de werkzaamheden in de Filipijnen en aan het eind van het tweede kwartaal is de verlengde Prins der Nederlanden opnieuw in de vaart genomen. Bij Offshore Energy is de omzet met 3% toegenomen en nam het EBITDA-resultaat met 29% toe. Een forse afname bij de contracting activiteiten, mede door een volumeafname bij Subsea Cables, werd ruimschoots gecompenseerd door een goed halfjaar bij services . De bezetting van de zware-ladingschepen bij Marine Transport & Services was uitzonderlijk hoog en ook bij Subsea Services en Marine Survey was er sprake van een operationeel erg goed halfjaar. De sterke vraag vanuit zowel de offshore windmarkt als de traditionele olie- en gasmarkt lag hier mede aan ten grondslag. In het tweede kwartaal is het nieuwe kraanschip Bokalift 2 in de vaart genomen en het schip is sindsdien werkzaam op het omvangrijke offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan. Binnen de Towage & Salvage divisie zijn zowel de omzet als het resultaat fors afgenomen. Na enkele jaren met grote spraakmakende projecten bij Salvage en aanzienlijke afwikkelresultaten uit oude projecten, was het eerste halfjaar zowel qua omzet als resultaat rustig. Eind juni is de eerder aangekondigde verkoop van de Keppel Smit Towage (KST) joint venture succesvol afgerond. De Towage activiteiten hebben nu voornamelijk betrekking op de terminaldiensten van Smit Lamnalco. De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn in het eerste halfjaar toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Vorig jaar was er nog sprake van een relatief laag niveau als gevolg van een breed scala aan COVID-19 gerelateerde kostenbesparende maatregelen. Behalve de gebruikelijke groepskosten is een aantal bijzondere baten en lasten van per saldo EUR 36,9 miljoen op het niveau van de holding verantwoord. Bij de verkoop van het belang in KST is een boekwinst gerealiseerd en in het tweede kwartaal is een impairmentlast verantwoord op materieel dat uit de vaart is genomen. De netto-financiële positie is conform verwachting afgenomen maar is nog altijd sterk. De uitzonderlijke netto-kaspositie per jaareinde 2021 is afgenomen tot nagenoeg nul, grotendeels als gevolg van een fors investeringsprogramma, de uitbetaling van dividend en normalisatie van het werkkapitaal. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 900 miljoen. De solvabiliteit is met 49% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten. De orderportefeuille is met EUR 5,37 miljard vrijwel stabiel gebleven (ultimo 2021: EUR 5,41 miljard). Bij Dredging & Inland Infra werd er voor ruim EUR 0,5 miljard aan nieuw werk aangenomen maar met de forse omzetgroei leidde dit per saldo tot een afname in de portefeuille. Bij Offshore Energy nam de werkvoorraad fors toe met het aannemen van EUR 1 miljard aan nieuwe projecten, waarvan het grootste deel gerelateerd is aan offshore wind. Peter Berdowski, CEO Boskalis: “ Het afgelopen halfjaar hebben we een forse toename in de omzet en het resultaat weten te realiseren - een knappe prestatie gelet op de beperkende COVID maatregelen die tot voor kort nog grote gevolgen hadden voor onze projecten en de inflatoire druk waar mondiaal sprake van is . Bij Dredging staat veel in het teken van onze werkzaamheden in de baai van Mani l la. De aanleg van de nieuwe internationale luchthaven is het grootste werk in onze historie en d e contouren van het nieuwe land zijn inmiddels zichtbaar . N aast de langdurige inzet van onze grote bagger schepen levert dit project ook veel lokale werkgelegenheid op . Buiten de Filipijnen waren de collega’s ook volop actief met indrukwekkende projecten , zoals de aanleg van de Fehmarnbelttunnel tussen Denemarken en Duitsland en de bescherming van grote delen van Nederland tegen klimaatverandering met het versterken van dijken en kustgebieden . Bij Offshore Energy plukken we de vruchten van onze strategie waar bij we inzetten op multifunctionele schepen en diensten waarmee we in staat zijn om zowel de tradi tionele markten als de offshore windmarkt te bedienen . Door het aantrekken van de vraag vanuit beide markten hebben we bij subsea services en marine survey een zeer goed resultaat kunnen beha len . Het a fgelopen halfjaar hebben we bovendien de Bokalift 2 in de vaart genomen waarmee we over een van de grootste installatieschepen in de industrie beschikken. Op het moment dat h et schip in de vaart kwam hadden we er al voor bijna drie jaar werk voor dit schip op offshore wind projecten in de portefeuille . Inmiddels bestaat de order portefeuille van Offshore Energy voor ruim 60% uit offshore windprojecten. Bij Towage & Salvage hebben we op strategisch vlak een belangrijk traject afgesloten. I n 2019 kondigde n we ons voornemen aan om afstand te doen van de drie grote havensleep joint ventures. Eind juni hebben we Keppel Smit Towage , de laatste van deze joint ventures, met succes verkocht met een boekwinst van EUR 50 miljoen en ruim EUR 90 miljoen aan contanten als resultaat. In maart kondigde onze bestaande grootaandeelhouder HAL aan dat ze voornemens wa s om een bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen Boskalis. Wij hebben sindsdien intensieve gesprekken gevoerd met HAL waarbij wij de belangen van alle stakeholders hebben meegewogen. Inmiddels heeft HAL haar bod uitgebracht en heeft Boskalis zijn formele positie in een Position Statement openbaar gemaakt. Binnenkort zullen wij dit standpunt toelichten aan onze aandeelhouders in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders , waarna het aan d e aandeelhouders is of ze hun aandelen zullen aanbieden . In de loop van de maand september zal meer duidelijkheid ontstaan over de uitkomst van het bod.” Vooruitzichten Gelet op de sterke resultaten van het eerste half jaar en de omvang en samenstelling van de orderportefeuille staat Boskalis er voor de rest van het jaar goed voor, aannemende dat COVID-19 gerelateerde beperkende maatregelen, zoals we die de afgelopen twee jaar in met name het Verre Oosten hebben ervaren, niet terugkeren. Bij Dredging & Inland Infra wordt een vergelijkbaar operationeel en financieel tweede halfjaar verwacht. Door de omvang van de projecten in de baai van Manilla is de voortgang hiervan in belangrijke mate bepalend voor het resultaat. Daarnaast zullen ook de andere grote werken in de Singapore, Denemarken en Nederland een belangrijke bijdrage leveren. De vlootbezetting van de hoppers blijft naar verwachting onverminderd hoog en de bezetting van de cutters zal slechts in beperkte mate toenemen. Bij Offshore Energy wordt eveneens verwacht dat het tweede halfjaar in lijn zal liggen met het eerste halfjaar. Bij contracting zal een aantal grote lopende offshore windprojecten zoals Changfang & Xidao en Fécamp bepalend zijn. Bij services is de verwachting dat het huidige marktbeeld niet wezenlijk zal veranderen en dat de sterke vraag zich zal vertalen in een goed tweede halfjaar. Towage & Salvage; bij de terminals activiteiten binnen Towage wordt een stabiel beeld verwacht. Het jaarresultaat bij Salvage zal sterk afhangen van het inherent onvoorspelbare aanbod aan werk. Er worden geen grote afwikkelingen van projecten uit het verleden verwacht. De Raad van Bestuur verwacht, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met dat van het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten. Voor geheel 2022 wordt conform eerdere verwachtingen een investeringsbedrag van circa EUR 450 miljoen voorzien met inbegrip van dry-dockings. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen. >>> klik  hier  voor het volledige 2022 halfjaarverslag (Engelstalig) inclusief alle financiële details

Lees meer

Media and publications

Let's talk

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Back to top