News

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis Nederland ondertekenden een bouwteamovereenkomst Dijkverbetering en Waterveiligheid Kampereilanden.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis Nederland ondertekenden een bouwteamovereenkomst Dijkverbetering en Waterveiligheid Kampereilanden. Onder de noemer 'Kamper Concept' gaan de partners op een vernieuwende en slimme manier samenwerken: als collega's in één team. Bijzonder is dat de selectie van de partner volledig is gebaseerd op kwaliteit en dat in deze nationale aanbesteding de factor prijs geen rol heeft gespeeld. De dijkversterking is nodig om de regionale dijken weer aan de wettelijke eisen te laten voldoen. Eind oktober 2018 moet de klus zijn geklaard en de dijken weer voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

'Kamper Concept'
In het 'Kamper Concept' bundelen het waterschap en Boskalis hun krachten in één en hetzelfde bouwteam. In dit team, bestaand uit teamleden van zowel het waterschap als Boskalis, wordt gezamenlijk het meest doelmatige dijkontwerp opgesteld, doorlopen ze diverse procedures en voeren ze de dijkversterking uit. WDODelta heeft voor het bouwteam gekozen omdat dit project dermate complex is en het waterschap graag samen met een marktpartij 'de puzzel' oplost. Boskalis brengt haar specialistische kennis in over het bouwen van dijken, en WDODelta de gebiedskennis, dijkenkennis en de participatie met de omgeving. Op deze manier worden expertises van zowel WDODelta als Boskalis van begin tot eind optimaal benut. Het waterschap verwacht dat deze slimme samenwerking leidt tot betere kwaliteit voor het project, een goed geïnformeerde en betrokken omgeving, en dat het project met een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Voor het project is een bedrag geraamd van € 4,6 miljoen. De provincie Overijssel draagt via subsidie financieel bij aan dit project.

Vanaf 9 maart gaat het bouwteam actief aan de slag met de voorbereiding van het ontwerp. Het streven is om in de zomer van 2017 te starten met de realisatie. Eind oktober 2018 moet de regionale kering van Kampereilanden voldoen aan de veiligheidsnorm.

Kampereilanden
De Kampereilanden vormen een buitendijks gebied met een regionale functie als waterberging, en zijn samengesteld uit de buitenpolders Willem Meijerpolder, Stikkepolder, Zwartemeerpolder en de Mandjeswaard ten Noorden van Kampen. Het gebied grenst aan de IJssel, het Ketelmeer, het Zwarte Meer, het Kattendiep en het Ganzendiep.

Let's talk

Investor Relations

For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.

Stay up to date

Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.

Back to top