Direct naar hoofdinhoud

Boskalis boekt bij hogere omzet conform verwachting lager jaarresultaat

Papendrecht, 7 maart 2019

KERNCIJFERS 2018

·         Omzet: EUR 2,6 miljard
·         EBITDA: EUR 354 miljoen
·         Bedrijfsresultaat: EUR 119 miljoen
·         Buitengewone lasten: EUR 519 miljoen
·         Netto operationele winst: EUR 83 miljoen
·         Orderportefeuille: EUR 4,3 miljard
·         Dividendvoorstel: EUR 0,50 per aandeel in contanten

VOORUITZICHTEN

·         Dredging: redelijk marktvolume met stabiele marges
·         Offshore Energy contracting: goede projecten in portefeuille met interessante opportunities
·         Offshore Energy services: aanhoudende afhankelijkheid spotmarkt bij transport en diving met groeikansen voor survey
·         Towage: voorgenomen verkoop aandelenbelang in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage; overige activiteiten stabiel Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft 2018 conform verwachting afgesloten met een lager resultaat. De operationele nettowinst bedroeg EUR 83 miljoen (2017: EUR 150 miljoen). Inclusief een nagenoeg volledige non-cash buitengewone last van EUR 519 miljoen, resteert een nettoverlies van EUR 436 miljoen. De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 10% toegenomen tot EUR 2,57 miljard (2017: EUR 2,34 miljard). De EBITDA is uitgekomen op EUR 354 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 119 miljoen, beide gecorrigeerd voor buitengewone lasten (2017 EBITDA: EUR 437 miljoen en EBIT: EUR 185 miljoen). De daling van het resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door een sterke teruggang van het resultaat binnen de Offshore Energy divisie, die in het eerste halfjaar 2018 operationeel verlieslatend was. Als gevolg van slechte vooruitzichten is in het eerste halfjaar besloten om met de laagwaardige transportactiviteiten binnen deze divisie te stoppen. Ook bij de havensleepactiviteiten is sprake van verslechterde marktomstandigheden, vooral als gevolg van de consolidatie bij de grote containerrederijen. Deze ontwikkelingen tezamen hebben geresulteerd in een buitengewone last van EUR 519 miljoen, nagenoeg volledig non-cash en hoofdzakelijk bestaande uit afboekingen op goodwill en schepen. Dredging & Inland Infra kende een relatief stabiel jaar. Met enkele grote werken in uitvoering in onder meer India en Oman, aangevuld met veel middelgrote projecten, nam de omzet en het resultaat met meer dan 10% toe. De bezetting van zowel de sleephopperzuigers als de snijkopzuigers was licht hoger dan vorig jaar. De marge was stabiel ten opzichte van 2017 met de gebruikelijke combinatie van resultaten uit lopende werken en afwikkelresultaten. Bij Offshore Energy is de omzet met 7% toegenomen door een sterke bijdrage van de contracting activiteiten en de toevoeging van survey (Gardline). De sterke teruggang van het divisieresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door de achteruitgang bij services. De afbouw van de verlieslatende transportactiviteiten aan de onderkant van de markt verloopt volgens plan. De transport- en subsea-activiteiten kenden een moeilijk jaar en waren per saldo verlieslatend. Bij Towage & Salvage was het gecombineerde resultaat, gecorrigeerd voor bijzondere lasten, nagenoeg stabiel. De bijdrage van Towage nam af, vooral door lagere marges als gevolg van de consolidatie bij de grote containerrederijen. De gewijzigde marktsituatie was aanleiding voor een strategische heroriëntatie op de havensleep joint ventures, die heeft geresulteerd in de voorgenomen verkoop van het belang in de Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage joint ventures. Salvage kende een druk jaar met een tweetal grote contracten, waaronder de succesvolle berging van het ultra grote containerschip Maersk Honam. Samen met een groot aantal kleinere opdrachten heeft dit geleid tot een hogere omzet en een toegenomen resultaat. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk met een solvabiliteit van 56% en een beperkte netto-schuldenpositie van EUR 131 miljoen. De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is met 23% toegenomen tot EUR 4,29 miljard (ultimo 2017: EUR 3,50 miljard). Peter Berdowski, CEO Boskalis:
"Afgelopen jaar hebben wij weer de nodige indrukwekkende projecten in binnen- en buitenland uitgevoerd. Daarbij hebben wij ook weer grenzen verlegd, zoals bijvoorbeeld met het droge transport van een FPSO met een recordgewicht van 90.000 ton en met de grotendeels droog ontgraven nieuwe haven in Duqm, Oman. Bij Dredging lagen de prestaties in lijn met de verwachtingen met een licht hogere vlootbezetting en een toename van de omzet en het resultaat. Tevens zijn we erin geslaagd fors meer werk aan te nemen waardoor het orderboek bij Dredging met ruim 20% tot boven de EUR 3 miljard is toegenomen. Bij Offshore Energy hebben vooral de contracting activiteiten en de surveydiensten van Gardline positief bijgedragen. Heavy Marine Transport heeft het moeilijk in met name de onderkant van de markt, reden om te stoppen met de laagwaardige transportactiviteiten. De afgelopen maanden hebben wij onder invloed van de gewijzigde dynamiek in de markt een heroriëntatie van onze strategische positie met de havensleepactiviteiten uitgevoerd. Conclusie daarvan is dat verdere consolidatie noodzakelijk is en dat daarbij voor ons geen actieve rol is weggelegd. Als consequentie daarvan is besloten tot de verkoop van ons belang in zowel Saam Smit Towage als in Kotug Smit Towage. Vooruitkijkend zien wij voorzichtige tekenen van herstel op termijn in de voor ons relevante markten, al zijn we nog ver verwijderd van het uitbundige marktklimaat van drie tot vijf jaar geleden. Voor de korte termijn zullen wij ons gedisciplineerd en selectief blijven richten op kansen voor versterking, daarmee vooruitlopend op herstel in de periode daarna."

Marktontwikkelingen en Strategie

De lange termijn megatrends waarop het bedrijfsmodel van Boskalis is gebaseerd, zijn de structurele economische groei en toenemende welvaart van de wereldbevolking en de daarmee samenhangende groei van de wereldhandel en toenemende vraag naar grondstoffen en energie. Daarnaast bieden de effecten van de klimaatverandering, vooral extreem weer, kansen voor Boskalis door een groeiende behoefte aan kust- en oeverbescherming. Voorts levert de groeiende vraag naar duurzame energie in de vorm van offshore windparken volop mogelijkheden voor onze dienstverlening op het gebied van transport en installatie. Op de lange termijn zijn deze trends onverminderd positief, hoewel de kansen en projecten zich op de korte termijn niet over de volle breedte manifesteren. De wijze waarop Boskalis met zijn activiteiten op de diverse ontwikkelingen inspeelt is dynamisch, zowel mogelijkheden voor groei als noodzaak tot afbouw worden daarbij in samenhang beschouwd. Boskalis blijft zich richten op marktsegmenten die op langere termijn structurele groei vertonen en ook op korte termijn kansen bieden: Havens, Landaanwinning, Energie (olie, gas en wind) en Klimaat. In het Corporate Business Plan 2017-2019 en in de strategieparagraaf van het Jaarverslag 2018 wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van onze business. Wij hebben het afgelopen jaar verdere stappen gezet in het selectief uitbouwen van het bedrijf. De positie in Offshore Wind is fors versterkt met het in de vaart nemen van het kraanschip Bokalift 1. Na een druk jaar met de installatie van funderingen voor offshore windturbines, zal het schip in 2019 tevens worden ingezet voor de decommissioning van offshore platforms. Onze marktpositie in Offshore Installatie & Interventie is recent verder versterkt met de toevoeging van een modern construction support vessel, de Boka Falcon. Qua verdere groeimogelijkheden biedt de Saudi Aramco Long Term Agreement, een raamwerkovereenkomst met een looptijd van zes jaar, veel perspectief. Begin 2019 is een belangrijke stap gezet in de uitbouw van onze survey activiteiten met de acquisitie van een meerderheidsbelang in Horizon, het leidende surveybedrijf in het Midden-Oosten. De medio 2017 overgenomen survey activiteiten (Gardline) worden verder versterkt met de aanschaf van een nieuw, om te bouwen geophysical survey schip. In 2019 zullen we onze kabellegactiviteiten versterken met de voorgenomen acquisitie van Bohlen & Doyen offshore. Daarnaast is bij Dredging de medio 2017 in de vaart genomen mega-snijkopzuiger Helios verder geoptimaliseerd op het project in Duqm met recordproducties als gevolg. De nieuwbouw van het zusterschip Krios ligt op schema en de oplevering wordt medio 2020 voorzien. Gedreven door onze strategie, gericht op value adding assets, is het afgelopen jaar besloten om te stoppen met de low-end transportactiviteiten en deze over een periode van 18 maanden af te bouwen. Dit soort commodity activiteiten past niet in de strategie van Boskalis die zich richt op een hoge positie in de waardeketen. Tevens heeft in de loop van 2018 een herijking van de lange-termijn strategie voor de havensleepactiviteiten plaatsgevonden. In het geval van de joint venture Saam Smit Towage heeft dat geresulteerd in het voornemen tot verkoop van ons belang aan de partner SAAM en bij Kotug Smit Towage de voorgenomen verkoop van de gehele joint venture aan Boluda.

Vooruitzichten

Het marktbeeld voor 2019 wijkt niet fundamenteel af van dat in 2018. Het zichtbare werkvolume trekt maar in beperkte mate aan, waardoor de druk op prijzen en marges blijft bestaan. Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een redelijk werkvolume in de markt. Voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico's. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor 2019 bezet. Het beeld van de Offshore Energy markt is ongewijzigd. Voor de korte termijn zullen transport en diving in belangrijke mate afhankelijk zijn van de concurrerende spotmarkt. Survey gaat naar verwachting wederom een goed jaar tegemoet en zal mede door de toevoeging van Horizon verder groeien. Bij de contracting activiteiten wordt met de projecten in portefeuille een redelijk jaar verwacht. Bij Towage zal als gevolg van de voorgenomen verkoop van ons belang in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage de resultaatbijdrage daarvan afnemen. Bij de overige towage joint ventures zijn de marktvolumes stabiel. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2019. Wel wordt verwacht dat het EBITDA niveau stabiel zal zijn maar dat het overtreffen van de operationele nettowinst van 2018 uitdagend wordt. Voor 2019 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 265 miljoen verwacht, inbegrepen de voorgenomen asset overname van Bohlen & Doyen offshore, maar exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie is zeer solide en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

Aandeleninkoop-programma

Begin februari 2019 is een voorgenomen aandeleninkoop-programma aangekondigd waarbij Boskalis voornemens is EUR 100 miljoen aan te wenden voor de inkoop van eigen aandelen. De daadwerkelijke aanvang en details van het programma zullen binnenkort via een persbericht worden bekendgemaakt.

Dividendbeleid en -voorstel

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders. Gelet op de robuuste balans is voor de bepaling van het dividend over 2018 besloten het nettoresultaat te corrigeren voor de bijzondere lasten. Bij de huidige koers van het aandeel wordt het uitbetalen van een deel van het dividend in de vorm van aandelen en de daaruit voortvloeiende verwatering onwenselijk geacht. Boskalis zal daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 mei 2019 voorstellen om een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, circa 80% van de operationele nettowinst. Het dividend zal vanaf 20 mei 2019 betaalbaar zijn.

>>> klik hier voor het volledige 2018 jaarbericht (Engelstalig)
inclusief alle financiële details <<<
KERNCIJFERS
2018 2017
(in miljoenen EUR)    
Omzet  2.570  2.343
EBITDA  353,6  436,6
Nettoresultaat van deelnemingen  28,4  31,0
Bedrijfsresultaat  119,0  185,0
Buitengewone lasten 519,5 -
EBIT -400,5 185,0
Netto operationele winst (nettowinst aangepast voor buitengewone lasten) 82,8  150,5
Nettowinst (verlies) -435,9 150,5
Dividend (voorstel) per aandeel (in EUR) 0,50 1,00
     
  Ultimo 2018 Ultimo 2017
Orderportefeuille 4.292 3.495
Ons aandeel in het nettoresultaat van de deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA).
2018 EBITDA en nettoresultaat van deelnemingen is gecorrigeerd voor buitengewone lasten en impairments Live webcast
De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. geeft op 7 maart 2019 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-12.30 uur CET) een toelichting op de jaarcijfers 2018. Deze bijeenkomst is via een live audio webcast te volgen. Details staan vermeld op de website (www.boskalis.com). Publicatie jaarverslag
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Annual Report 2018 en het Corporate Social Responsibility (CSR) Report 2018. Deze verslagen worden alleen in het Engels gepubliceerd en worden in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.boskalis.com.


2019
FinanciËle agenda
7 maart Publicatie jaarcijfers 2018
8 mei Trading update eerste kwartaal 2019
8 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
10 mei Aandeel noteert ex-dividend
13 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
20 mei Betaalbaarstelling aandelendividend
22 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2019
8 november Trading update derde kwartaal 2019
Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.