Direct naar hoofdinhoud

Boskalis boekt lager resultaat conform verwachting

Papendrecht, 17 augustus 2017

Hoogtepunten eerste halfjaar 2017

  • Omzet: EUR 1,09 miljard
  • EBITDA: EUR 225,1 miljoen
  • Nettowinst: EUR 75,1 miljoen
  • Orderportefeuille: EUR 3,25 miljard

Vooruitzichten 2017

  • Divers marktbeeld
  • Dredging & Inland Infra: redelijk marktvolume met verder opwaarts potentieel voor de bezettingsgraad
  • Offshore Energy: minder projecten bij contracting en aanhoudende frictie tussen vraag en aanbod bij services
  • Towage: relatief stabiele marktvolumes
  • Winstverwachting: nettowinst tweede halfjaar vergelijkbaar met eerste halfjaar, exclusief reorganisatielasten
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over het eerste halfjaar een nettowinst behaald van EUR 75,1 miljoen (eerste halfjaar 2016: EUR 147,5 miljoen). De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar 2016 met 7% afgenomen tot EUR 1,09 miljard (eerste halfjaar 2016: EUR 1,17 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie- en valuta-effecten is de omzet met 13% afgenomen. De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 225,1 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) op EUR 101,7 miljoen (EBITDA eerste halfjaar 2016: EUR 317,6 miljoen en EBIT: EUR 182,4 miljoen). In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet evenals de bezetting van de vloot toegenomen. Grote projecten in uitvoering in Brazilië, Indonesië en Oman hebben hieraan bijgedragen. Het resultaat was nagenoeg stabiel daar waar de marges nog altijd onder druk staan. Bij Offshore Energy liep de omzet en het resultaat terug, mede als gevolg van de slechte marktomstandigheden in de olie- en gassector. Bovendien zijn dit jaar geen grote offshore windparkprojecten in uitvoering, daar waar vorig jaar de aanleg van twee omvangrijke windparken aan de omzet en het resultaat bijdroegen. VBMS heeft met zijn kabellegactiviteiten een goed eerste halfjaar afgesloten en draagt in belangrijke mate bij aan het divisieresultaat. Bij Towage & Salvage stonden de omzet en resultaten eveneens onder druk, ten dele door de deconsolidatie van de Europese havensleepdiensten, maar ook door een zeer rustig eerste halfjaar bij Salvage. Wereldwijd was het rustig, met een beperkt aantal emergency response opdrachten. Daarenboven waren er geen grote wrakopruimingsprojecten in uitvoering. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk met een solvabiliteit van 62,6% en een positieve netto-kaspositie van EUR 235 miljoen. De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van strategische deelnemingen, is toegenomen en is aan het einde van het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 3.246 miljoen (ultimo 2016: EUR 2.924 miljoen).
Peter Berdowski, CEO Boskalis:
"De ontwikkelingen over het eerste halfjaar lagen in lijn met de verwachtingen. De resultaten van de traditionele baggeractiviteiten waren bij een hogere vlootbezetting stabiel. Gelet op het werkvolume in de markt en een toename van de orderportefeuille zijn de vooruitzichten gematigd positief. De situatie in de offshore markt heeft conform verwachting geresulteerd in een verdere terugloop van het resultaat. Zoals eerder gemeld, verwachten wij geen spoedig herstel in de offshore. Inmiddels hebben wij onze vloot en organisatie aangepast op deze nieuwe realiteit. De zwakte in de offshore biedt nadrukkelijk ook kansen om ons te versterken, getuige de recent bekendgemaakte overname van Gardline. Met deze overname geven wij concrete invulling aan de strategische ambitie om een positie op het gebied van offshore survey op te bouwen. Gardline is een belangrijke speler op de surveymarkt, met een lange ervaring en grote reputatie. Hiermee positioneren we onszelf verder voor kansen op het gebied van offshore windenergie en sorteren we voor op groeimogelijkheden wanneer de offshore markt weer aantrekt. Ook in de komende periode blijven wij actief kijken naar mogelijkheden om het bedrijf te versterken en uit te bouwen voor de middellange termijn."


Marktontwikkelingen

De marktontwikkelingen zoals gepresenteerd in het Corporate Business Plan 2017-2019 en toegelicht in het Jaarverslag 2016 zijn niet wezenlijk veranderd. De lange termijn megatrends waarop het bedrijfsmodel van Boskalis is gebaseerd, blijven onverminderd positief. Onze business drivers zijn de structurele groei en toenemende welvaart van de wereldbevolking, die op hun beurt de groei van de wereldhandel en de vraag naar grondstoffen en energie stuwen. Daarnaast biedt de opwarming van de aarde kansen voor Boskalis door een groeiende behoefte aan kustbescherming en binnenlandse oeverbescherming als reactie op toenemende overstromingen als gevolg van het onstuimiger weerbeeld. Ofschoon de lange termijn trends positief zijn, vertalen deze zich niet over de volle breedte in kansrijke projecten op de korte termijn. In een aantal van de regio's en markten waarin Boskalis actief is, ontwikkelt de vraag zich de komende jaren minder gunstig en zijn de vooruitzichten onzeker. Boskalis blijft zich richten op marktsegmenten die op langere termijn structurele groei vertonen en ook op korte termijn kansen bieden: Havens, Energie (olie, gas, wind en de ontmanteling van oude offshore platforms) en Klimaatverandering-gerelateerde projecten (kust- en oeververdediging). Wij zien volop mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen. Mogelijkheden bij Dredging & Inland Infra, alsook bij Towage, maar in het bijzonder in het high-end deel van de Offshore Energy markt waarbij de huidige marktomstandigheden nadrukkelijk ook kansen biedt.

Vooruitzichten

Het gemengde marktbeeld zal ook voor de komende periode aanhouden. Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een redelijk werkvolume in de markt. Voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico's. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor de komende 9 maanden bezet, zij het tegen lagere marges dan in voorgaande jaren. Bij Offshore Energy zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar minder gunstig met lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Met het afronden van een aantal lange termijn contracten uit voorgaande jaren staat de omzet onder druk en neemt de afhankelijkheid van de spotmarkt toe met verdere druk op marges als gevolg. Bij offshore wind zijn de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar gemengd met een aanhoudend gunstig beeld voor de kabellegactiviteiten met daarentegen geen groot offshore windparkproject in uitvoering. De Towage-activiteiten kennen relatief stabiele marktvolumes en deze zullen naar verwachting niet materieel veranderen in het tweede halfjaar. De marktomstandigheden in combinatie met de geschetste vooruitzichten waren de afgelopen 18 maanden de aanleiding voor het vlootrationalisatieprogramma, een impairment van schepen en goodwill en een kostenreductieprogramma gericht op het verlagen van de kosten van het hoofdkantoor. De implementatie van dit kostenreductieprogramma is recent gestart en inmiddels goed op streek. De daarmee gemoeide kosten van circa EUR 15 miljoen zullen in het tweede halfjaar 2017 worden verantwoord. Eind 2018 zullen de kostenbesparingen van dit programma van circa EUR 30-35 miljoen op jaarbasis volledig zijn gerealiseerd. Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de Raad van Bestuur dat de nettowinst in het tweede halfjaar 2017, exclusief genoemde reorganisatielast, vergelijkbaar zal zijn met de nettowinst van het eerste halfjaar. Voor 2017 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 250 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is zeer solide en de solvabiliteit is verder toegenomen tot 62,6%. Boskalis heeft een netto-kaspositie van EUR 235 miljoen en voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.
KERNCIJFERS 1e HJ 2017 1e HJ 2016 2016
(in miljoenen EUR)      
Omzet  1.092,6  1.171,3 2.596,3
EBITDA  225,1  317,6 660,5
Nettoresultaat van strategische deelnemingen  21,9  -7,6 11,3
Bedrijfsresultaat  101,7 182,4 384,6
Impairment-lasten - - 842,6
EBIT  101,7 182,4 -458,1
Nettowinst aangepast voor impairment-lasten  75,1  147,5 276,4
Nettowinst (verlies)  75,1  147,5 -563,7
Winst per aandeel (in EUR) 0,58  1,17 2,16
       
  30 juni 2017 30 juni 2016 Ultimo 2016
Orderportefeuille 3.245,7 2.696,9 2.923,9
Ons aandeel in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA)
2016 jaarcijfers EBITDA, bedrijfsresultaat, nettoresultaat van de strategische deelnemingen en winst per aandeel zijn aangepast voor de impairment-lasten

Live audio webcast

De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster geeft op 17 augustus 2017 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-12.45 uur CET) een toelichting op de halfjaarcijfers 2017. Deze bijeenkomst is via een live audio webcast te volgen. Details staan vermeld op de homepage (www.boskalis.com). >>> Klik hier voor het volledige halfjaarbericht inclusief alle financiële details <<<
2017-2018 FINANCIËLE AGENDA
17 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2017
10 november Trading update derde kwartaal 2017
8 maart Publicatie jaarcijfers 2017
9 mei Trading update eerste kwartaal 2018
9 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
16 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2018
9 november Trading update derde kwartaal 2018

VOOR MEER INFORMATIE
Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.