Direct naar hoofdinhoud

Boskalis boekt resultaat conform verwachting onder lastige marktomstandigheden

Papendrecht, 18 augustus 2016

HOOFDPUNTEN EERSTE HALFJAAR 2016

  • Omzet: EUR 1,17 miljard
  • EBITDA: EUR 318 miljoen
  • Nettowinst: EUR 148 miljoen
  • Orderportefeuille: EUR 2,70 miljard

VOORUITZICHTEN

  • Dredging: aanhoudend uitdagende marktomstandigheden met opwaarts potentieel voor de bezettingsgraad
  • Offshore Energy: moeilijke omstandigheden, met name in de service-gerelateerde activiteiten
  • Towage: relatief stabiele marktvolumes
  • Winstverwachting: operationele winst tweede half jaar 2016 benadert winst eerste half jaar
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over het eerste halfjaar een nettowinst behaald van EUR 147,5 miljoen (eerste halfjaar 2015: EUR 306,5 miljoen). De omzet is ten opzichte van het eerste halfjaar 2015 met 25% afgenomen tot EUR 1,17 miljard (eerste halfjaar 2015: EUR 1,57 miljard). Daar waar in 2015 nog sprake was van een zeer druk eerste halfjaar, is het afgelopen halfjaar de omzet afgenomen als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden. De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 317,6 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) op EUR 182,4 miljoen (EBITDA eerste halfjaar 2015: EUR 500,1 miljoen en EBIT: EUR 359,3 miljoen). In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet en het resultaat teruggelopen als gevolg van de zwakke marktomstandigheden en de afronding van het Suezkanaal project dat vorig jaar substantieel bijdroeg. De vlootbezetting werd daarenboven negatief beïnvloed door een opschorting van de werkzaamheden op het project Pluit in Indonesië. De resultaten op de projecten in uitvoering waren redelijk tot goed. Offshore Energy heeft, ondanks de marktomstandigheden en de als gevolg daarvan lagere omzet en vlootbezetting, toch nog een goed eerste halfjaar afgesloten. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was de EBIT(DA) marge nagenoeg stabiel. Begin april is de 50/50 joint venture van Boskalis en KOTUG voor het gezamenlijk voortzetten van de Europese havensleepdiensten geëffectueerd. Deze joint venture wordt vanaf het tweede kwartaal als deelneming verantwoord. Mede hierdoor is de omzet in het segment Towage & Salvage in het eerste halfjaar afgenomen ten opzichte van 2015. Salvage kende een druk begin van het jaar met diverse emergency response opdrachten maar door het ontbreken van grotere wrakopruimingsprojecten in uitvoering nam het resultaat per saldo af. Onder IFRS moet de inbreng van SMIT Towage Northwest Europe in de joint venture met KOTUG worden verantwoord als een verkooptransactie van de ingebrachte activiteiten en een daarop volgende acquisitie van een minderheidsbelang. Deze 'verkoop' heeft in het eerste halfjaar geresulteerd in een boekwinst van EUR 37,0 miljoen na belastingen. Ons aandeel in het (gecorrigeerde) verlies van Fugro over het eerste halfjaar bedraagt EUR 27,9 miljoen. De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van strategische deelnemingen, is aan het einde van het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 2.697 miljoen (ultimo 2015: EUR 2.490 miljoen). De op 1 juli overgenomen offshore activiteiten van VolkerWessels worden pas vanaf het derde kwartaal in de orderportefeuille opgenomen.
Peter Berdowski, CEO Boskalis:
"Begin dit jaar hebben we reeds aangegeven dat we in zwaar weer zijn beland. Dalende prijzen van olie, gas en commodities vormden de donkere wolken aan de horizon die uiteindelijk ook laat-cyclische bedrijven als Boskalis raken. Het werkvolume in de markt is flink afgenomen en een terugval van omzet en resultaat zijn dan ook onontkoombaar. Wij houden er rekening mee dat het huidige marktbeeld enkele jaren kan voortduren. Wij hebben daarom de noodzakelijke stappen gezet om de vlootomvang en -samenstelling op deze nieuwe realiteit aan te passen. Zoals eerder aangekondigd zullen wij in de periode 2016-2018 vierentwintig schepen uit de vaart nemen en daardoor van een groot aantal medewerkers afscheid moeten nemen. Dit zijn ingrijpende maatregelen die helaas noodzakelijk zijn om Boskalis ook op termijn gezond te houden."

Marktontwikkelingen

De trends waarop het bedrijfsmodel van Boskalis is gebaseerd, blijven onverminderd van toepassing. Dit betreffen zowel de groei van de wereldbevolking als de toenemende welvaart. In een aantal regio's en markten waarin Boskalis actief is, ontwikkelen deze trends zich op de korte en middellange termijn minder gunstig en zijn de vooruitzichten onzeker. Boskalis blijft zich richten op marktsegmenten die op langere termijn structurele groei vertonen en ook op korte termijn kansen bieden: Energie (olie, gas en wind), Havens en Klimaatverandering-gerelateerde projecten (kust- en oeververdediging). Er is terughoudendheid ten aanzien van investeringen in nieuwe grootschalige havens en offshore-gerelateerde projecten. Maar ondanks de tragere groei in zeevracht biedt de vraag naar grotere en diepere havens en bijbehorende infrastructuur voor grotere en dieper stekende (zee-)schepen kansen. Ook de vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande toename van de offshore exploratie en productie, vaak in kwetsbare gebieden waardoor de noodzaak voor duurzame oplossingen toeneemt, is gunstig voor Boskalis. De toegenomen aandacht voor het klimaat en de daaruit voortvloeiende kansen op het gebied van offshore windmolenparkprojecten heeft geleid tot een omvangrijke groeiende markt met interessante projecten. En voor de korte termijn is één van de positieve gevolgen van de lage olieprijs dat veel verouderde offshore olie- en gasplatforms nu definitief buiten bedrijf worden gesteld en ontmanteld (decommissioning). Door de groeiende wereldbevolking blijft er een structurele vraag naar onze landaanwinning- en infra-activiteiten. Klimaatverandering noopt overheden in diverse werelddelen hun bevolking te beschermen tegen overstromingen en de stijgende zeewaterspiegel. Hierdoor is sprake van een structurele vraag naar samenhangende duurzame oplossingen.

Vooruitzichten

Het algemene marktbeeld voor de komende periode zal naar verwachting gekenmerkt blijven door lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra ligt de nadruk op het veiligstellen van bezetting tegen verantwoorde projectrisico's. Bij Offshore Energy biedt een aantal lange termijn contracten en reeds aangenomen werk voor een deel van de vloot stabiliteit, maar de spotmarkt-gerelateerde transportactiviteiten en subsea services ervaren druk op bezetting en marge. De offshore windmarkt biedt ook nieuwe kansen, mede door de recent geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels. Bij Towage zijn nu alle activiteiten in joint ventures ondergebracht. Marktvolumes zijn relatief stabiel, maar ook hier is de verwachting dat de concurrentie bij met name de olie- en gasgerelateerde diensten zoals terminal services verder zal toenemen. Het vlootrationalisatieprogramma zal in de komende twee jaar worden uitgevoerd. Hierbij worden schepen uit de vaart genomen en komen 650 arbeidsplaatsen te vervallen. Daarnaast zal er nog kritisch gekeken worden naar het verlagen van de kosten van het wereldwijde kantorennetwerk. Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de Raad van Bestuur dat de operationele winst in het tweede half jaar 2016 de operationele winst van het eerste half jaar zal benaderen. Voor 2016 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 200 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is zeer solide en de solvabiliteit is verder toegenomen tot meer dan 60%. >>> Klik hier voor het volledige halfjaarbericht inclusief alle financiële details <<<   

Kerncijfers
1e HJ 2016 1e HJ 2015 2015
(in miljoenen EUR)      
Omzet  1.171,3  1.570,3  3.240,3
EBITDA*  317,6 500,1 884,7
Nettoresultaat van strategische deelnemingen  -7,6  30,0 43,3
Bedrijfsresultaat (EBIT)*  182,4  359,3 562,8
Nettowinst  147,5  306,5 440,2
Winst per aandeel (in EUR)  1,17  2,50 3,54
       
  30 juni 2016 30 juni 2015 Ultimo 2015
Orderportefeuille 2.696,9 2.962,9 2.490,0
* Ons aandeel in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA)

Live audio webcast

De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster geeft op 18 augustus 2016 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-12.45 uur CET) een toelichting op de halfjaarcijfers 2016. Deze bijeenkomst is via een live audio webcast te volgen. Details staan vermeld op de homepage (www.boskalis.com).


2016-2017
FINANCIËLE AGENDA
18 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2016
11 november Trading update derde kwartaal 2016
8 maart Publicatie jaarcijfers 2016
10 mei Trading update eerste kwartaal 2017
10 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
17 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2017
10 november Trading update derde kwartaal 2017 
>>> Klik hier voor het volledige halfjaarbericht inclusief alle financiële details <<< VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.