Direct naar hoofdinhoud

Boskalis Business Update

Papendrecht, 17 februari 2017 Koninklijk Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat als gevolg van de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore energiesector en de daaruit voortvloeiende vooruitzichten een non-cash impairmentlast van EUR 840 miljoen in de jaarcijfers 2016 zal worden verantwoord. Deze last houdt bijna uitsluitend verband met het service gerelateerde deel van de offshore olie- en gasactiviteiten van Boskalis en betreft voor ruim EUR 365 miljoen een afwaardering op schepen, ruim EUR 380 miljoen goodwill en circa EUR 90 miljoen Smit Lamnalco. In een deel van onze service gerelateerde offshore energy marktsegmenten bestaat een structurele onbalans tussen vraag en aanbod, in het bijzonder in het segment van zwaar zeetransport. Hierdoor staan de bezetting en marges onder druk, wat ertoe heeft geleid om zowel de waarde van de schepen die aan de onderkant van de markt opereren als de goodwill via een non-cash impairment te corrigeren. Een belangrijk deel van de impairment heeft betrekking op de in 2013 geacquireerde Dockwise activiteiten en Dockwise schepen aan de onderkant van de markt. Dockwise heeft sinds de acquisitie uitzonderlijk goed aan de resultaten van Boskalis bijgedragen. Tot en met 2016 heeft Dockwise circa EUR 900 miljoen operationele cash gegenereerd. De impairment op goodwill en schepen bedraagt EUR 550 miljoen. Rekening houdend met de initiële aanschafprijs, het reeds gerealiseerde resultaat, de tussentijdse investeringen en deze impairmentlast is sprake van een gezond rendement op deze acquisitie. De financiële positie van Boskalis is ook na deze impairment onverminderd sterk. Boskalis is per einde 2016 ruimschoots netto-schuldenvrij en had per ultimo 2016 ruim EUR 900 miljoen cash op de balans. De solvabiliteit bedraagt per jaareinde ruim 55% en Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenanten zoals afgesproken met zijn kapitaalverschaffers. Deze impairmentlast heeft geen invloed op de bepaling van de hoogte van het dividend over 2016. Het dividend zal worden gebaseerd op de onderliggende nettowinst, gecorrigeerd voor deze impairmentlast. Boskalis handhaaft zijn verwachting van de onderliggende nettowinst zoals uitgesproken bij de berichtgeving over het derde kwartaal 2016. Conform beleid zal het dividend 40-50% van de nettowinst bedragen en naar keuze worden uitgekeerd in contanten of gewone aandelen. Het aantal aandelen dat als dividend wordt uitgekeerd zal daarna worden ingekocht om verwatering te voorkomen. Op 8 maart 2017 maakt Boskalis zijn jaarcijfers 2016 bekend evenals een strategie update voor de periode 2017-2019. Bij deze update zal onder andere worden stilgestaan bij de interessante mogelijkheden die Boskalis ziet in het high-end deel van de offshore energy markt. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.