Direct naar hoofdinhoud

Boskalis handhaaft winstverwachting 2015

Papendrecht, 13 november 2015

HOOFDPUNTEN Q3 TRADING UPDATE 

  • Goed derde kwartaal met goede operationele projectresultaten
  • Lagere bezetting van de snijkopzuigers (Dredging) en zware-ladingschepen (Offshore Energy)
  • Orderportefeuille met 6% afgenomen tot EUR 2,8 miljard 

VOORUITZICHTEN

  • Onveranderd uitdagende marktomstandigheden
  • Handhaving van de nettowinstverwachting 2015
  • Nettowinst lager dan 2014 (EUR 490 miljoen)
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een goed derde kwartaal afgesloten. De kwartaalomzet lag op een licht hoger niveau dan de gemiddelde kwartaalomzet uit het eerste halfjaar. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en gecorrigeerd voor (de)consolidatie- en valutakoerseffecten was de cumulatieve omzet over de afgelopen drie kwartalen stabiel. Het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal lag conform de verwachting op een lager niveau dan het uitzonderlijk hoge gemiddelde kwartaalresultaat in het eerst halfjaar, waarin sprake was van een hoge vlootbezetting en bijzonder goede projectmarges. Het bedrijfsresultaat lag eveneens onder het niveau van het derde kwartaal vorig jaar dat positief werd beïnvloed door substantiële afwikkelresultaten op enkele oude Dredging projecten. De marktomstandigheden zijn onveranderd uitdagend, met name in de capaciteitgedreven segmenten in de Offshore Energy markt, met druk op werkvolume en prijs als gevolg. De orderportefeuille is ten opzichte van medio 2015 met 6% afgenomen tot EUR 2,8 miljard. Een belangrijk deel van deze afname wordt verklaard door het aflopen van het omvangrijke Suezkanaalproject. De verwachtingen voor de rest van het jaar zijn onveranderd. De nettowinstverwachting wordt derhalve gehandhaafd. Voor geheel 2015 verwacht Boskalis wederom een goed jaar te zullen afsluiten met een nettowinst, inclusief resultaat deelnemingen, die onder het recordniveau van 2014 (EUR 490 miljoen) zal uitkomen.

Operationele ontwikkelingen

Het derde kwartaal bij Dredging was, na een uitzonderlijk sterk eerste halfjaar, wederom goed. De omzet lag op een hoog niveau onder invloed van een sterke hoppervlootbezetting die zelfs boven het niveau van het eerste halfjaar lag, waarbij de grote sleephopperzuigers nagenoeg vol bezet waren. Na een vol bezet eerste halfjaar lag een deel van de cuttervloot stil voor gepland onderhoud. De resultaten en marges op de lopende projecten waren over de hele linie goed. In het derde kwartaal zijn projecten aangenomen in onder meer Nederland (Markerwadden, Markermeerdijken, Zeesluis IJmuiden), het Midden-Oosten en Midden- en Zuid-Amerika. Mede door het afronden van het Suezkanaalproject is het orderboek met circa 3% afgenomen ten opzichte van medio 2015. Het derde kwartaal verliep goed voor Offshore Energy maar was conform verwachting zwakker dan het sterke eerste halfjaar. Omzet en resultaat van het segment zijn ten opzichte van de afgelopen kwartalen afgenomen mede als gevolg van een lagere bezetting van de zware-ladingschepen. De aard van onze activiteiten maakt ons grotendeels laat-cyclisch in de offshore. In toenemende mate ervaren we echter volume- en margedruk bij de op de korte termijn, capaciteitgedreven activiteiten. Bij Marine Services stonden in het derde kwartaal de wet towage activiteiten van Fairmount en de short term Heavy Marine Transport activiteiten van Dockwise onder druk. Bij Subsea Services zijn de marktomstandigheden op de Noordzee nog altijd zeer competitief en staan bezetting en tarieven onverminderd onder druk als gevolg van de lage olieprijs. Het orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van medio 2015 met circa 9% afgenomen. In het segment Towage & Salvage was voor de Europese havensleepdiensten sprake van een stabiel activiteitenniveau, vergelijkbaar met het eerste halfjaar. SMIT Salvage kende een druk derde kwartaal met zowel wrakopruimingsprojecten als emergency response opdrachten. Bij de strategische Towage deelnemingen (Keppel Smit Towage, Smit Lamnalco en SAAM SMIT Towage) is het beeld in het derde kwartaal niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar. Het orderboek van het segment beperkt zich tot de wrakopruimingsprojecten van Salvage en is ten opzichte van medio 2015 nagenoeg stabiel. Medio december 2014 is een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met KOTUG International B.V. (KOTUG) om de Europese havensleepdiensten gezamenlijk voort te zetten in een 50/50 joint venture. De verwachting is dat deze transactie eind dit jaar wordt geformaliseerd en dat financial close in het eerste kwartaal 2016 zal plaatsvinden. 

Balanspositie

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De netto-schuldenpositie is sinds medio 2015 verder afgenomen en Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenanten zoals afgesproken met haar kapitaalverschaffers. 

Vooruitzichten

Bij de halfjaarcijfers is aangegeven dat na een buitengewoon druk eerste halfjaar, de bezetting en de operationele marges in het tweede halfjaar zouden teruglopen. Het beeld in het derde kwartaal komt overeen met deze verwachting. De Raad van Bestuur verwacht dat de marktontwikkelingen voor de rest van het jaar, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, onveranderd uitdagend zullen zijn. De winstverwachting wordt derhalve gehandhaafd en de nettowinst, inclusief resultaat deelnemingen, zal naar verwachting onder het recordresultaat van 2014 (EUR 490 miljoen) uitkomen. Zoals reeds bij de halfjaarcijfers gemeld zal het totale investeringsniveau over 2015 naar verwachting EUR 225-250 miljoen bedragen, gefinancierd uit de eigen kasstroom. 
2016 Financiële agenda
9 maart 2016 Publicatie jaarcijfers 2015
10 mei 2016 Trading update eerste kwartaal 2016
10 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
18 augustus 2016 Publicatie halfjaarcijfers 2016
11 november 2016 Trading update derde kwartaal 2016
VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.