Direct naar hoofdinhoud

Boskalis handhaaft winstverwachting 2016

Papendrecht, 11 november 2016 HOOFDPUNTEN Q3 TRADING UPDATE
  • Omzet- en resultaatontwikkeling conform verwachting
  • Stabiele bezetting van de sleephopperzuigers (Dredging) en zware-ladingschepen (Offshore Energy)
  • Orderportefeuille met 8% toegenomen tot EUR 2,9 miljard
  • Begin Q3 geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels dragen goed bij  
VOORUITZICHTEN
  • Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden gekenmerkt door lage werkvolumes en druk op de bezetting en marges
  • Winstverwachting: operationele winst tweede halfjaar 2016 benadert operationele winst eerste halfjaar

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft het derde kwartaal conform verwachting afgesloten. De omzet en het bedrijfsresultaat lagen op een hoger niveau dan het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. De toename wordt volledig verklaard door de bijdrage uit de geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels die met ingang van het derde kwartaal worden geconsolideerd. Gecorrigeerd voor deze activiteiten namen de omzet en het bedrijfsresultaat licht af ten opzichte van het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. In vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar ligt de voor acquisities genormaliseerde omzet en het bedrijfsresultaat conform de verwachting op een aanzienlijk lager niveau. Over geheel 2015 was er sprake van een uitzonderlijk goed jaar met een hoge vlootbezetting en bijzonder goede projectmarges. De marktomstandigheden zijn onveranderd moeilijk bij zowel Dredging als de capaciteitgedreven service-gerelateerde activiteiten van Offshore Energy, met druk op werkvolume en prijs als gevolg. De orderportefeuille is ten opzichte van eind juni met 8% toegenomen tot EUR 2,9 miljard. Deze toename wordt volledig verklaard door de toevoeging van de offshore-activiteiten van VolkerWessels. De verwachtingen voor de rest van het jaar zijn onveranderd. Voor geheel 2016 verwacht Boskalis dat de operationele winst in het tweede halfjaar de operationele winst van het eerste halfjaar zal benaderen.
   Operationele ontwikkelingen
Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra was overeenkomstig het eerste halfjaar rustig. Onder invloed van de zwakke markt was de hoppervlootbezetting mager maar stabiel en was de omzet vergelijkbaar met het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar. De resultaten op baggerprojecten in uitvoering waren redelijk tot goed en ook projecten die reeds eerder technisch zijn afgerond hebben positief bijgedragen aan het resultaat. Daartegenover heeft de aanzienlijk lagere bezetting van het materieel het resultaat gedrukt. In het derde kwartaal zijn projecten aangenomen in onder meer Nederland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Uruguay. Per saldo is het orderboek Dredging & Inland Infra met circa 5% afgenomen ten opzichte van medio 2016. Bij Offshore Energy verliep het derde kwartaal, met de bijdrage uit de geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels, per saldo goed. De omzet en het segmentresultaat zijn ten opzichte van de afgelopen kwartalen toegenomen. Exclusief de bijdrage van de VolkerWessels activiteiten waren de omzet en het resultaat licht lager dan het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar.
Door de sterk krimpende markt en toegenomen concurrentie neemt de druk op bezetting en marges bij de capaciteitgedreven Marine Services activiteiten verder toe. Daarentegen biedt de offshore windenergiemarkt nieuwe kansen, mede door de recent geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels. In het derde kwartaal is het contract voor de aanleg van het windmolenpark Aberdeen Offshore Windfarm verkregen en zijn daarnaast tal van kleinere opdrachten aangenomen. Het orderboek van Offshore Energy is als gevolg van de VolkerWessels acquisitie toegenomen. Gecorrigeerd voor dit consolidatie-effect was het orderboek lager ten opzichte van medio 2016. In het segment Towage & Salvage was de omzet in het derde kwartaal bij Salvage vergelijkbaar met de eerste twee kwartalen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar geen grote wrakopruimingsprojecten in uitvoering geweest noch in portefeuille. Bij de strategische Towage deelnemingen (Smit Lamnalco, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en, met ingang van het tweede kwartaal, KOTUG SMIT Towage) is het beeld in het derde kwartaal niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar. De resultaatbijdrage van Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage bleef achter door eindmarkten die onder druk staan. Het segment Holding omvat vooral de gebruikelijke niet-toegewezen kosten van het hoofdkantoor, evenals een aantal niet-toegewezen (veelal eenmalige) baten en lasten. De overname van de resterende aandelen in VBMS, waarin Boskalis al een belang had van 50%, heeft in het derde kwartaal geresulteerd in een herwaarderingswinst van EUR 40 miljoen.

Update vlootrationalisatie

Begin juli heeft Boskalis een vlootrationalisatieprogramma aangekondigd dat de komende twee jaar wordt uitgevoerd. Hierbij worden 24 schepen uit de vaart genomen en komen 650 arbeidsplaatsen te vervallen. Na een positief advies van de Nederlandse ondernemingsraad (OR) en instemming met het sociaal plan door CNV Waterbouw en de OR, is Boskalis aangevangen met de implementatie. Van de 650 arbeidsplaatsen zijn er inmiddels ruim 200 komen te vervallen. De timing van de verdere reductie van arbeidsplaatsen hangt mede af van factoren zoals de nog lopende inzet van schepen en nationale wetgeving.

Vooruitzichten

Bij de halfjaarcijfers is aangegeven dat, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille,
en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de verwachting was dat de operationele winst in het tweede halfjaar 2016 de operationele winst van het eerste halfjaar zou benaderen. Op basis van het resultaat en marktbeeld in het derde kwartaal handhaaft de Raad van Bestuur deze verwachting. Bijzondere effecten zoals boek- en herwaarderingswinsten, impairments en ons aandeel in het resultaat Fugro maken geen deel uit van de operationele winstverwachting. Bij het afsluiten van het vierde kwartaal en op basis van het nieuwe driejaren corporate business plan zullen de onder IFRS voorgeschreven jaarlijkse impairmenttesten worden uitgevoerd. Gelet op de snel en sterk verslechterde marktomstandigheden zijn met name bij de offshore services activiteiten impairmentlasten niet uit te sluiten. Een dergelijke mogelijke impairment zal geen invloed hebben op de bepaling van de hoogte van het dividend. Voor 2016 wordt een totaal investeringsbedrag van EUR 180-200 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit bedrag ligt ruimschoots onder het niveau van de afschrijvingen en zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De netto-schuldenpositie is sinds medio 2016 afgenomen en Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenanten zoals afgesproken met zijn kapitaalverschaffers.
2017 FINANCIËLE AGENDA
8 maart Publicatie jaarcijfers 2016
10 mei Trading update eerste kwartaal 2017
10 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
17 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2017
10 november Trading update derde kwartaal 2017
Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.