Direct naar hoofdinhoud

Boskalis jaarcijfers 2021: Sterke toename omzet en resultaat

Papendrecht, 10 maart 2022

KERNCIJFERS 2021

 • Omzet: EUR 2,96 miljard
  (2020: EUR 2,52 miljard)
 • EBITDA: EUR 462 miljoen
  (2020: EUR 404 miljoen)
 • Nettowinst: EUR 151 miljoen
  (2020: EUR 97 miljoen verlies)
 • Orderportefeuille: EUR 5,41 miljard
  (2020: EUR 5,31 miljard)
 • Dividendvoorstel: EUR 0,50 per aandeel in contanten

VOORUITZICHTEN

 • Goed gevulde orderportefeuille biedt stevige basis voor 2022
 • Dredging: marktvolume trekt gestaag aan bij stabiele marges
 • Offshore Energy: stabiel sterk marktbeeld voor 2022
 • Aankondiging EUR 100 miljoen aandelen-inkoopprogramma
 • Gunstige vooruitzichten voor zowel korte als middellange termijn; volledige impact van recente geopolitieke ontwikkelingen laten zich nog lastig in concreto lezen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft 2021 ondanks COVID-19 gerelateerde beperkingen goed afgesloten met een sterke toename van de omzet en het resultaat en met een goedgevulde orderportefeuille.

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 17,1% toegenomen tot EUR 2,96 miljard (2020: EUR 2,52 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie en valuta-effecten was de omzetgroei 13,9%.

De EBITDA is met 14,3 % toegenomen en kwam uit op EUR 462 miljoen (2020: EUR 404 miljoen) en het bedrijfsresultaat nam met 42,0% toe tot EUR 199 miljoen (2020: EUR 140 miljoen).

De nettowinst bedroeg EUR 151 miljoen, waar een jaar geleden sprake was van een nettoverlies van EUR 97 miljoen. Er waren geen bijzondere baten of lasten in 2021.

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met ruim 20% en het bedrijfsresultaat met 57% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze sterke groeicijfers zijn tot stand gekomen ondanks de COVID-19 gerelateerde verstoringen door reisbeperkingen en quarantainemaatregelen in met name Zuidoost-Azië. De bezetting van de sleephopperzuigers was in het tweede halfjaar sterk, na een relatief rustig eerste halfjaar met veel vervroegd onderhoud van een aantal (middel)grote schepen. De grootste omzetbijdrage kwam van projecten in de Filipijnen, Singapore, Denemarken en van de Nederlandse markt.

Bij Offshore Energy is de omzet met 19% toegenomen bij een 52% hoger bedrijfsresultaat. De omzetgroei kwam nagenoeg volledig voor rekening van de services activiteiten. Zowel Marine Transport & Services als Marine Survey droegen bij aan de groei, maar de grootste toename kwam voor rekening van Subsea Services, mede door de toevoeging van het eind 2020 overgenomen Rever Offshore. Over de volle breedte droegen de diverse contracting en services activiteiten bij aan het goede divisieresultaat. In 2021 is de omzet van de activiteiten in offshore wind verder toegenomen. Afgelopen jaar was 46% van de divisieomzet gerelateerd aan offshore wind.

De divisie Towage & Salvage kende een goed jaar, zowel bij de havensleepactiviteiten als bij de berging. Voor velen zal 2021 bij de berging geassocieerd worden met het vlottrekken van de Ever Given in het Suezkanaal, maar daarnaast was men ook succesvol in het veiligstellen van schepen en het voorkomen van milieuschade bij tientallen andere opdrachten. Desalniettemin was 2021 bij Salvage relatief rustig qua omzet na een aantal uitzonderlijk drukke jaren. De havensleepactiviteiten hebben met een forse toename van het resultaat goed bijgedragen.

De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten komen terug op hun oude niveau na een periode van forse kostenbesparende maatregelen naar aanleiding van COVID-19.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk met een netto-kaspositie van EUR 203 miljoen, daarbij EUR 148 miljoen aan IFRS 16 leaseverplichtingen als schuld meetellend. In 2021 is fors geïnvesteerd, nadat veel investeringen in 2020 onder invloed van COVID-19 waren doorgeschoven. Verder is het aandelen-inkoopprogramma afgerond en is een dividend in contanten uitgekeerd. Het werkkapitaal bleef gehandhaafd op een uitzonderlijk hoge negatieve positie. Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1,1 miljard. De solvabiliteit is met 48% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

De orderportefeuille is licht toegenomen tot EUR 5,41 miljard (ultimo 2020: EUR 5,31 miljard). De toename in de portefeuille vond volledig plaats bij Offshore Energy, mede als gevolg van het verwerven van een omvangrijk offshore windproject in de Verenigde Staten. Met de werken in portefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2022 veiliggesteld en ligt er een solide basis voor de jaren daarna.

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
Terugkijkend op 2021 hebben we een uitstekende prestatie neergezet. Ondanks de nog altijd knellende COVID-19 maatregelen zijn we erin geslaagd onze projecten goed uit te voeren en ook in financieel opzicht kunnen we van een succesvol jaar spreken. Onze EBITDA is flink toegenomen en we hebben bovendien een groot aantal indrukwekkende projecten aangenomen. Daarnaast is onze financiële positie ijzersterk gebleven.

Bij Dredging is de vlootbezetting gedurende het jaar steeds verder aangetrokken, mede dankzij onze activiteiten in de Filipijnen. Met de werken in portefeuille zijn ook de vooruitzichten voor de komende jaren goed. In Nederland hebben omvangrijke dijkversterkingsprojecten zoals de Markermeerdijken, het beschermen van de Noordzeekustlijn en projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma goed bijgedragen aan het resultaat. En onze werkzaamheden in het kader van de aanleg van de Fehmarnbelttunnel tussen Denemarken en Duitsland vorderen goed.

Bij Offshore Energy bevindt ons grootste werk zich momenteel in Taiwan, waar we bezig zijn met de aanleg van twee windparken. Ons nieuwste kraanschip, de Bokalift 2, zal daar in de komende maanden aan het werk gaan en ook daarna zal ze volop worden ingezet op offshore windprojecten. Dit project illustreert de forse omvang en kansen van de offshore windmarkt voor Boskalis, mits we selectief zijn. De eind 2020 overgenomen activiteiten van Rever Offshore zijn inmiddels volledig geïntegreerd in onze Subsea organisatie en hebben uitstekend bijgedragen aan het resultaat. Afgelopen jaar hebben we bij Survey, Seabed Intervention en Marine Transport gezien dat we uitstekend in staat zijn om naast de traditionele offshore klanten in toenemende mate de offshore windmarkt te bedienen. Met het binnenhalen van een omvangrijk wind-installatiewerk voor de oostkust van de Verenigde Staten is de verwachting dat het aandeel van offshore windprojecten de komende jaren verder kan toenemen.

2021 zal bij Salvage de annalen ingaan als het jaar van de Ever Given, het containerschip dat het Suezkanaal een kleine week blokkeerde. De berging duurde zes spannende dagen, die we daarna in een boek hebben laten vastleggen. Uiteindelijk lukte het onze collega’s, geholpen door de natuurkrachten van een afgaand springtij, om de dwarsligger vlot te trekken.

Met trots kijken we terug, maar bovenal kijken we met vertrouwen vooruit. Boskalis is met zijn brede aanbod aan diensten de komende decennia in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan enkele van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, variërend van het faciliteren van de energietransitie, het bieden van bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering en de aanleg van cruciale infrastructuur tot het voorkomen van milieurampen op zee. Voor de middellange termijn zijn de marktvooruitzichten gunstig. En ook voor de korte termijn zijn er veel positieve signalen qua markt en orderportefeuille, al is het lastig om de impact van de huidige geopolitieke ontwikkelingen in Oost-Europa voor Boskalis op dit moment concreet te duiden.

Al met al staat Boskalis goed gesteld voor de toekomst en als blijk van vertrouwen zullen wij binnenkort starten met een nieuw aandelen-inkoopprogramma.

Marktontwikkelingen
De vraag naar de diensten van Boskalis wordt grotendeels bepaald door een aantal macrotrends. Naar aanleiding van een uitvoerige analyse van deze trends zijn wij ervan overtuigd dat deze trends op middellange en lange termijn van positieve invloed op onze activiteiten zullen zijn. De aanhoudende groei van de wereldbevolking in combinatie met het stijgende welvaartsniveau zijn twee overkoepelende macrotrends die de voortdurende verstedelijking in kustgebieden, de groei van de vraag naar grondstoffen en energie en van de wereldhandel stuwen. Daarmee samenhangend dreigt verdergaande klimaatverandering die beperkt kan worden door omvangrijke investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Desondanks zullen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering de komende decennia verder toenemen en zijn immense investeringen noodzakelijk in klimaatadaptieve maatregelen, waaronder kust- en oeverbescherming. Gezamenlijk stuwen deze macrotrends de vraag naar innovatieve maritieme infrastructuur en vormen zij daarmee de drijfveren van duurzame groei voor onze activiteiten.

In het Annual Report 2021 wordt nader stilgestaan bij de ontwikkeling van de macrotrends en de markten waarin Boskalis actief is als onderdeel van de strategieparagraaf.

Vooruitzichten
Boskalis staat er als bedrijf goed voor met de welgevulde orderportefeuille en de sterke financiële positie. Het marktbeeld ziet er gunstig uit voor de middellange termijn, alsook voor de korte termijn, al laten de gevolgen van de recente geopolitieke gebeurtenissen in Oost-Europa zich op dit moment nog lastig in concreto lezen.

Bij Dredging & Inland Infra is de orderportefeuille voor het aankomende jaar goed gevuld. Met de werken in portefeuille zal de vlootbezetting naar verwachting toenemen. In 2022 zullen met name de werken in de Filipijnen, Singapore, Denemarken en Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de omzet.

Bij Offshore Energy is de portefeuille voor de komende jaren eveneens goed gevuld. Bij contracting gaat de Bokalift 2 na oplevering van start op het offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan. Het Ostwind 2 project zal bij Cables het grootste werk van 2022 zijn. Bij Marine Transport & Services staat een groot aantal transporten op stapel, deels door vertraagde opdrachten uit 2021, maar ook door een aantrekkende markt. Bij Survey is de verwachting dat in aanvulling op de traditionele markten de sterk opkomende offshore windmarkt verder zal bijdragen. Tot slot is de verwachting dat de inmiddels geïntegreerde activiteiten van Rever Offshore bij Subsea Services wederom een positieve bijdrage zullen leveren aan het jaarresultaat. De gevolgen van de geopolitieke gebeurtenissen op de energiemarkt zijn uiteraard in het bijzonder relevant voor Offshore Energy.

Bij Towage & Salvage worden de Singaporese towage activiteiten als assets held for sale aangemerkt en dragen deze derhalve niet meer bij aan het segmentresultaat. Voor de terminals activiteiten van Smit Lamnalco wordt een stabiel jaar verwacht. Het jaarresultaat bij Salvage zal sterk afhangen van het inherent onvoorspelbare aanbod aan werk en de afwikkeling van projecten uit het verleden.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het moeilijk om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2022. Wel biedt de goedgevulde orderportefeuille een solide basis om de verwachting uit te spreken dat de EBITDA van 2022 die van 2021 zal evenaren.

Voor 2022 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 450 miljoen verwacht, exclusief eventuele acquisities. Dit bedrag ligt in lijn met het verwachte investeringsniveau voor de komende drie jaar. De grootste investeringen voor het aankomende jaar betreffen de afbouw van het kraanschip de Bokalift 2, de (om)bouw van een valpijpschip, de verlenging van twee grote sleephopperzuigers en de aanvang van de bouw van een nieuwe jumbo sleephopperzuiger.

Aandelen inkoopprogramma
Boskalis kondigt een nieuw aandelen-inkoopprogramma aan en is voornemens EUR 100 miljoen aan te wenden voor de inkoop van eigen aandelen. Bij een aandelenkoers van EUR 25 vertegenwoordigt dit 4 miljoen aandelen ofwel 3,1 procent van het thans uitstaande aantal aandelen. De daadwerkelijke aanvang en details van het programma zullen te zijner tijd via een persbericht worden bekendgemaakt.

Dividendbeleid en -voorstel
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend, waarbij voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.

Gelet op dit beleid en de solide balanspositie is het voorstel een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, gelijk aan 43% van de nettowinst en stabiel ten opzichte van 2021. Dit voorstel zal op 12 mei 2022 ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd. Het dividend zal vanaf 24 mei 2022 betaalbaar zijn. 

>>> klik hier voor het volledige 2021 jaarbericht (Engelstalig)
inclusief alle financiële details <<<

KERNCIJFERS
20212020
(in miljoenen EUR)   
Omzet 2.957 2.525
EBITDA462 404
Nettoresultaat van deelnemingen 39 19*
Bedrijfsresultaat199 140
Bijzondere baten (lasten) --195
EBIT199 -56
Nettowinst (verlies)151-97
Dividend(voorstel) per aandeel (in EUR) 0,500,50
   
 Ultimo 2021Ultimo 2020
Netto financiële positie incl. IFRS 16 leaseverplichtingen: cash (schuld) 203318
Solvabiliteit48,0%50,5%
Orderportefeuille5.4065.306

*Exclusief bijzondere lasten

Definities: EBITDA is EBIT voor afschrijvingen, amortisaties, impairments en bijzondere baten en lasten; Bedrijfsresultaat is EBIT gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten; Nettoresultaat van deelnemingen is gecorrigeerd voor impairmentlasten. Ons aandeel in het nettoresultaat van de deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA) en het bedrijfsresultaat.

Live webcast
De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. geeft op 10 maart 2022 tijdens de analistenbijeenkomst vanaf 11.00 uur CET een toelichting op de jaarcijfers 2021. Deze bijeenkomst wordt uitsluitend in het Engels aangeboden via een live webcast. Details staan vermeld op de website (www.boskalis.com).

Publicatie Annual Report and Sustainability Report
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Annual Report 2021 en het Sustainability Report 2021. Deze verslagen worden alleen in het Engels gepubliceerd en worden kort na de publicatie van de 2021 jaarcijfers beschikbaar gesteld via www.boskalis.com.


2022
FINANCIËLE AGENDA
10 maart 07.00 CETPublicatie jaarcijfers 2021
12 mei 13.00 CETTrading update eerste kwartaal 2022
12 meiAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
16 mei Aandeel noteert ex-dividend
17 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
24 meiBetaalbaarstelling aandelendividend
18 augustus 07.00 CETPublicatie halfjaarcijfers 2022
11 november 07.30 CETTrading update derde kwartaal 2022

Consensus financiële prognoses
Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de financiële prognoses (estimates) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze prognoses (consensus estimates) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/estimates.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft enkele strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en ruim 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.