Direct naar hoofdinhoud

Boskalis jaarresultaat 2017 conform verwachting

Papendrecht, 8 maart 2018

Hoofdpunten 2017

  • Omzet: EUR 2,34 miljard 
  • EBITDA: EUR 437 miljoen 
  • Nettowinst: EUR 150 miljoen 
  • Orderportefeuille: EUR 3,50 miljard 
  • Dividendvoorstel: EUR 1,00 per aandeel

Vooruitzichten

  • Aanhoudend gemengd marktbeeld
  • Redelijk marktvolume in Dredging & Inland Infra
  • Voortdurende onbalans vraag/aanbod bij Offshore Energy services
  • Nieuwe kansen bij Offshore Energy contracting 
  • Stabiel marktvolume in Towage
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft 2017 conform verwachting afgesloten met een nettowinst van EUR 150 miljoen. In 2016 werd een nettoverlies van EUR 564 miljoen geleden door non-cash impairmentlasten ten bedrage van EUR 840 miljoen. De omzet is met 10 procent afgenomen tot EUR 2,34 miljard (2016: EUR 2,60 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie- en valuta-effecten is de omzet met 15 procent afgenomen. De EBITDA is uitgekomen op EUR 437 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 185 miljoen (2016 EBITDA: EUR 661 miljoen en EBIT: EUR 385 miljoen, beide gecorrigeerd voor impairmentlasten). Dredging & Inland Infra kende een relatief druk jaar na een uitzonderlijk zwak 2016. Met een aantal grote werken in uitvoering in Brazilië, Indonesië, India en Oman nam de omzet evenals de vlootbezetting toe. De resultaten op lopende baggerprojecten waren minder dan in voorgaande jaren. Anderzijds was er wederom sprake van positieve bijdragen van projecten die eerder technisch zijn afgerond. Bij Offshore Energy is de omzet en het segmentresultaat ten opzichte van voorgaande jaren verder afgenomen, mede als gevolg van de slechte marktomstandigheden in de olie- en gassector. Desondanks hebben de verschillende activiteiten redelijk tot goed bijgedragen. Bij Towage & Salvage nam het resultaat in vergelijking met vorig jaar af, met name door zwakke marktomstandigheden en incidentele lasten bij Towage. Salvage heeft na een erg rustige start het jaar goed afgesloten met enkele grote emergency response contracten. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk met een solvabiliteit van 63% en een beperkte netto-schuldenpositie van EUR 120 miljoen. De orderportefeuille is toegenomen tot EUR 3,50 miljard (ultimo 2016: EUR 2,92 miljard). Peter Berdowski, CEO Boskalis:
"Ondanks de moeilijke marktomstandigheden hebben we het jaar nog alleszins redelijk afgesloten in lijn met onze verwachtingen. Bovendien hebben we in het eerste jaar goede voortgang geboekt met de implementatie van ons corporate business plan voor de periode 2017-2019. Zo hebben wij het Britse bedrijf Gardline overgenomen, een gerenommeerde speler op de survey markt, waarop wij ons willen vestigen. Ook hebben wij twee moderne diving support vessels toegevoegd aan onze vloot, waarmee we onze positie op de subsea services markt aanzienlijk hebben versterkt. En zeer recent hebben wij de Bokalift 1 in de vaart genomen, een indrukwekkend kraanschip ten behoeve van de offshore installatiemarkt, zowel voor olie- en gasprojecten als voor windenergieprojecten. Haar eerste project betreft de installatie van jackets ten behoeve van een offshore windpark. In de achterliggende periode hebben wij tevens uitvoering gegeven aan het aanpassen van onze vloot en organisatie aan de gewijzigde marktomstandigheden. Na de rationalisatie van de vloot is het afgelopen jaar de organisatie van het hoofdkantoor aangescherpt. Bewust hebben wij ervoor gekozen dit in korte tijd te realiseren, zodat wij nu als organisatie weer vooruit kunnen kijken naar de kansen die de markt ons nog steeds biedt. Om daar gezamenlijk als team maximaal op in te spelen, zullen wij ons vanaf 2018 met één gezicht, onder één sterke merknaam presenteren in de markt: Boskalis. Zoals gezegd in ons corporate business plan verwachten wij de komende jaren nog geen fundamenteel herstel van onze markten. Wel voorzien wij voor de korte termijn mogelijkheden voor selectieve groei en een structureel herstel voor de periode daarna." >>> klik hier voor het volledige Jaarbericht 2017 (Engelstalig) inclusief alle financiële details <<<

Marktontwikkelingen & Strategie

De lange termijn megatrends waarop het bedrijfsmodel van Boskalis is gebaseerd, blijven onverminderd positief. Onze business drivers zijn de structurele economische groei en toenemende welvaart van de wereldbevolking, die op hun beurt de groei van de wereldhandel en de vraag naar grondstoffen en energie stuwen. Daarnaast biedt de opwarming van de aarde kansen voor Boskalis door een groeiende behoefte aan kustbescherming en binnenlandse oeverbescherming als reactie op toenemende overstromingen als gevolg van het onstuimiger weerbeeld. Ofschoon de lange termijn trends positief zijn, vertalen deze zich niet over de volle breedte in kansrijke projecten op de korte termijn. In een aantal van de regio's en markten waarin Boskalis actief is, ontwikkelt de vraag zich de komende jaren minder gunstig en zijn de vooruitzichten onzeker. Boskalis blijft zich richten op marktsegmenten die op langere termijn structurele groei vertonen en ook op korte termijn kansen bieden: Havens, Energie (olie, gas, wind en de ontmanteling van oude offshore platforms) en Klimaatverandering-gerelateerde projecten (kust- en oeververdediging). In het Corporate Business Plan 2017-2019 en in de strategieparagraaf van het Jaarverslag 2017 wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van onze business drivers evenals op de doorvertaling daarvan naar onze eindmarkten. Wij zien volop mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen en afgelopen jaar is daar ook invulling aan gegeven. In 2017 heeft Boskalis zijn positie op het gebied van Subsea Services versterkt met de acquisitie van de subsea survey specialist Gardline en de toevoeging van een tweetal moderne high-end SAT diving support vessels. Voor de versterking in de offshore installatiemarkt is recent de Bokalift 1, een 3.000 ton kraanschip, in gebruik genomen. Dit multifunctionele kraanschip kan offshore windparkfunderingen evenals olie- en gasplatforms transporteren en installeren, en zal ook ingezet worden voor de ontmanteling van oude platforms en het bergen van scheepswrakken. Daarnaast is bij Dredging in 2017 de vloot versterkt met de Helios, een nieuwe mega-snijkopzuiger waar inmiddels ook een zusterschip van is besteld. Ondanks de uitdagingen op de korte termijn is Boskalis positief over de kansen en mogelijkheden voor de middellange en lange termijn.

Vooruitzichten

Zoals beschreven in ons corporate business plan zal het marktbeeld in de komende twee jaar worden gekenmerkt door aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een redelijk werkvolume in de markt. Voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico's. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor 2018 bezet, zij het tegen lagere marges dan in voorgaande jaren. Het beeld van de Offshore Energy markt is ongewijzigd. Bij heavy marine transport raken de contracten uit het verleden afgerond en zijn wij steeds meer afhankelijk van de zeer concurrerende spotmarkt. Waar nodig zullen transportschepen aan de onderkant van de markt worden opgelegd. Bij Offshore Installatie en Interventie is de portefeuille beter gevuld en verwachten wij een redelijk jaar. Bij de Towage-activiteiten zijn de marktvolumes relatief stabiel, maar is de concurrentie in sommige havens toegenomen met lagere marges als gevolg. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat 2018. Wel lijkt het met de kennis van nu uitdagend om het nettoresultaat van 2017 te evenaren. Voor 2018 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 250 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie is zeer solide en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

Dividendbeleid en -voorstel

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders. Gelet op het belang dat onze aandeelhouders hechten aan stabiel dividend en onze gezonde cashflow en de robuuste balans zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2018 worden voorgesteld om net als in 2017 een dividend van EUR 1,00 per aandeel uit te keren, gelijk aan 87% van de nettowinst. Het dividend zal in de vorm van gewone aandelen worden uitgekeerd, tenzij een aandeelhouder verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend zal vanaf 5 juni 2018 betaalbaar zijn.
KERNCIJFERS 2017 2016
(in miljoenen EUR)    
Omzet  2.337 2.596
EBITDA  436,6 660,5
Nettoresultaat van strategische deelnemingen  31,0 11,3
Bedrijfsresultaat  185,0 384,6
Impairmentlasten - 842,6
EBIT 185,0 -458,1
Nettowinst aangepast voor impairmentlasten  150,5 276,4
Nettowinst (verlies) 150,5 -563,7
Dividend (voorstel) per aandeel (in EUR) 1,00 1,00
     
  31-12-2017 31-12-2016
Orderportefeuille 3.495 2.924
Ons aandeel in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA).
2016 EBITDA, bedrijfsresultaat en nettoresultaat van de strategische deelnemingen zijn exclusief impairmentlasten.
>>> klik hier voor het volledige Jaarbericht 2017 (Engelstalig) inclusief alle financiële details <<< Live webcast
De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. geeft op 8 maart 2018 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-12.30 uur CET) een toelichting op de jaarcijfers 2017. Deze bijeenkomst is via een live audiowebcast te volgen. Details staan vermeld op de website (www.boskalis.com). Publicatie jaarverslag
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Annual Report 2017 en het Corporate Social Responsibility (CSR) Report 2017. Deze verslagen worden alleen in het Engels gepubliceerd en worden in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.boskalis.com.
2018 FINANCIËLE AGENDA
8 maart Publicatie jaarcijfers 2017
9 mei Trading update eerste kwartaal 2018
9 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
11 mei Aandeel noteert ex-dividend
14 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
28 mei Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
31 mei Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 29, 30 en 31 mei 2018 (na sluiting beurs)
5 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
16 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2018
9 november Trading update derde kwartaal 2018

VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 10.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.