Direct naar hoofdinhoud

Boskalis jaarresultaat gestuwd door goed tweede halfjaar

Papendrecht, 5 maart 2020

KERNCIJFERS 2019

 • Omzet: EUR 2,6 miljard
 • EBITDA: EUR 376 miljoen
 • EBIT: EUR 111 miljoen
 • Nettowinst: EUR 75 miljoen
 • Record orderportefeuille: EUR 4,7 miljard
 • Netto schuldenvrij: financiële positie EUR 26 miljoen cash
 • Dividendvoorstel: EUR 0,50 per aandeel in contanten

VOORUITZICHTEN

 • Goed gevulde portefeuille voor 2020
 • Dredging: stabiel marktvolume met stabiele marges
 • Offshore Energy: geleidelijk herstel van de markt
 • Towage: stabiel marktbeeld 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft na een moeilijk eerste halfjaar 2019 goed afgesloten met een EBITDA van EUR 376 miljoen, iets boven de eigen verwachting. De nettowinst bedroeg EUR 75 miljoen (2018: EUR 436 miljoen verlies).

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 2,9% toegenomen tot EUR 2,64 miljard (2018: EUR 2,57 miljard).

De EBITDA is uitgekomen op EUR 376 miljoen en de EBIT bedroeg EUR 111 miljoen inclusief buitengewone baten. In 2018 bedroeg de EBITDA EUR 354 miljoen en EBIT EUR 119 miljoen, beide gecorrigeerd voor buitengewone lasten.

De daling van het resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door een slecht eerste halfjaar van de Offshore Energy divisie, met operationele en contractuele issues op een beperkt aantal offshore wind cables en decommissioning projecten. Na een grondige analyse van de projectenportefeuille zijn in het eerste halfjaar voorzieningen ter grootte van ruim EUR 100 miljoen getroffen voor een beperkt aantal contracten.

Zowel in 2019 als in 2018 is het resultaat beïnvloed door een aantal bijzondere posten. In 2019 betrof dit de boekwinst op de verkoop van twee havensleep joint ventures alsook de verkoop van materieel. In 2018 betrof het aanzienlijke non-cash impairment-lasten.

Bij Dredging & Inland Infra was er sprake van een gezonde omzetgroei van ruim 6% die volledig buiten Europa werd gerealiseerd mede onder invloed van enkele grote projecten in Oman, Singapore en Canada. De bezetting van de hoppervloot was ten opzichte van 2018 iets minder sterk maar lag wel boven het industriegemiddelde, daar waar de cuttervloot aanzienlijk drukker bezet was dan voorgaande jaar. De EBITDA was nagenoeg stabiel bij een lagere operationele marge. In de loop van 2019 zijn diverse spraakmakende projecten aangenomen waarmee de portefeuille toenam.

Bij Offshore Energy is de omzet met 2% afgenomen. Ondanks een goed tweede halfjaar lag het jaarresultaat van de divisie op een aanzienlijk lager niveau als gevolg van de in het eerste halfjaar getroffen verliesvoorzieningen bij offshore wind cable en decommissioning projecten. De seabed intervention en surveyactiviteiten hebben het afgelopen jaar fors bijgedragen aan het resultaat. De transportactiviteiten waren nog onverminderd afhankelijk van de spotmarkt, alhoewel in de loop van 2019 concrete tekenen van herstel zichtbaar werden voor de periode 2021 en daarna. In het tweede halfjaar heeft Boskalis een belangrijk en omvangrijk offshore wind project in Taiwan aangenomen, ten gevolge waarvan besloten is in een tweede kraanschip te investeren.

Bij Towage & Salvage is het gecombineerde resultaat toegenomen, ondanks de verkoop van het belang in de Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage joint ventures. Salvage kende een druk jaar met de voltooiing van twee lopende bergingen en de succesvolle berging van twee tankers in de Straat van Hormuz. Samen met een groot aantal middelgrote en kleinere opdrachten heeft dit geleid tot een hoger resultaat bij een stabiele omzet. De bijdrage van de resterende Towage joint ventures was hoger dan in 2018, maar nam per saldo af als gevolg van de verkoop van het belang in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en is in het tweede halfjaar aanzienlijk verbeterd. Per jaareinde was Boskalis netto schuldenvrij met een kaspositie van EUR 26 miljoen, daar waar de netto-schuldenpositie zes maanden eerder EUR 420 miljoen was en ultimo 2018 EUR 131 miljoen. De solvabiliteit is met 54% onverminderd hoog.

De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is met 10% toegenomen tot een recordhoogte van EUR 4,72 miljard (ultimo 2018: EUR 4,29 miljard).

Peter Berdowski, CEO Boskalis: ‘We hebben 2019 goed weten af te sluiten na een moeilijk eerste halfjaar. Mede door deze resultaten en de opbrengst uit desinvesteringen hebben we het jaar schuldenvrij afgesloten. Geen geringe prestatie in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren en de investeringen en acquisities die wij hebben gedaan.

Bij een aantal van de Offshore Energy activiteiten zien we tekenen van herstel. We zien een hoger activiteitenniveau bij survey, heavy marine transport en seabed intervention. Daarenboven hebben we een strategisch belangrijk offshore windproject in Taiwan aangenomen. Mede op basis van dit project hebben we besloten te investeren in een nieuw, grensverleggend kraanschip, waarmee we extreem grote funderingen kunnen installeren. Met deze investering versterken we onze positie in de windmarkt.

Bij Dredging hebben we naar omstandigheden een goede prestatie geleverd. De vlootbezetting was bovengemiddeld en het orderboek nam fors toe. In november hebben wij een omvangrijk project in de Filipijnen aangenomen, waarmee we Manilla kunnen voorzien van een belangrijk stuk nieuw land, dat bovendien bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met dit project hebben we een belangrijke bodem in de vlootbezetting gelegd voor de komende 2 tot 3 jaar.

De berging had een zeer succesvol jaar met een aantal spraakmakende operaties. Zo wisten wij onder andere een grote milieuramp in het Midden-Oosten te voorkomen door twee door milities aangevallen tankers in veiligheid te brengen.

Daarnaast hebben wij grote stappen gezet met de strategisch herpositionering van ons bedrijf door de succesvolle verkoop van twee havensleep joint ventures en de acquisitie van het surveybedrijf Horizon in het Midden-Oosten.

De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan een nieuw corporate businessplan dat wij later vandaag zullen presenteren. Hieruit blijkt dat er een betekenisvolle rol voor Boskalis is weggelegd om een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken. Met de kwaliteit van onze organisatie, schepen en vooral onze mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.’

Marktontwikkelingen

De ontwikkeling van de voor Boskalis relevante macrotrends zijn op lange termijn positief. De structurele groei en stijgende welvaart van de wereldbevolking die steeds meer in kustgebieden woont stimuleert de vraag naar infrastructuur, grondstoffen en energie en stimuleert de wereldhandel. Klimaatverandering vereist enorme investeringen in de energietransitie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Ondanks alle maatregelen om emissies terug te dringen, zullen emissies op de middellange termijn verder toenemen en zullen de schadelijke effecten van klimaatverandering de komende decennia eveneens toenemen. Het adequaat aanpakken van deze effecten door adaptieve maatregelen vereist enorme investeringen. Gezamenlijk stuwen deze macrotrends de vraag naar maritieme infrastructuur en vormen als zodanig belangrijke drijfveren voor duurzame groei voor onze activiteiten.

In het nieuwe Corporate Business Plan 2020-2022 wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van deze business drivers evenals op de doorvertaling daarvan naar onze eindmarkten. Ondanks onzekerheden over de mate en het tempo van een marktherstel op de korte termijn is Boskalis positief over de kansen en mogelijkheden voor de middellange en lange termijn. Wij zien volop mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen. Mogelijkheden bij Dredging & Inland Infra, bij Towage & Salvage, maar in het bijzonder in offshore wind bij Offshore Energy alsook in de traditionele olie- en gasmarkten. Het nieuwe Business Plan wordt nader toegelicht in het Jaarverslag 2019 dat later vandaag, donderdag 5 maart, wordt gepubliceerd.

Vooruitzichten

Het marktbeeld voor 2020 ziet er ten opzichte van de aanvang van 2019 gunstiger uit.

Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een stabiel werkvolume in de markt en bieden de projecten in portefeuille een solide basis voor de omzet en vlootbezetting voor 2020. De markt is echter aanhoudend competitief en voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico’s.

Het beeld van de Offshore Energy markt wordt geleidelijk positiever. De bijdrage vanuit de windprojecten zal naar verwachting positief zijn, en ook voor seabed intervention wordt een redelijk jaar verwacht. Survey gaat naar verwachting wederom een goed jaar tegemoet en zal met de consolidatie van Horizon groeien. Voor Transport geldt 2020 als een overgangsjaar, komend van een aantal rustige jaren naar een aantrekkende markt in 2021 en 2022.

Bij Towage & Salvage zullen de overgebleven joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage) naar verwachting een stabiel jaar tegemoet gaan. Het jaarresultaat bij Salvage zal sterk afhangen van het inherent onvoorspelbare aanbod aan werk en de afwikkeling van projecten uit het verleden.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere omstandigheden, is het moeilijk om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020.

Door het samenvallen van twee grote investeringen, de megacutter Krios en de Bokalift 2, wordt voor 2020 een investeringsbedrag van circa EUR 400 miljoen verwacht, exclusief de aanschaf van het restbelang in Horizon en eventuele acquisities. De financiële positie is zeer solide en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

Dividendbeleid en -voorstel

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.

Gelet op de robuuste balans is voor de bepaling van het dividend over 2019 besloten het dividend stabiel te houden en daarmee meer uit te betalen dan het beleid voorschrijft. Boskalis zal daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 voorstellen om een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, circa 88% van de nettowinst. Het dividend zal vanaf 25 mei 2020 betaalbaar zijn.

>>> klik hier voor het volledige 2019 jaarbericht (Engelstalig)
inclusief alle financiële details <<<

Boskalis Financial Review 2019
KERNCIJFERS
2019 2018
(in miljoenen EUR)    
Omzet 2.645  2.570
EBITDA 375,8  353,6
Nettoresultaat van deelnemingen 25,6  28,4
Operationeel resultaat 28,5  119,0
Buitengewone baten (lasten) voor belasting 82,3 -519,5
EBIT 110,7 -400,5
Nettowinst (verlies) 74,9 -435,9
Dividend(voorstel) per aandeel (in EUR) 0,50 0,50
     
  Ultimo 2019 Ultimo 2018
Orderportefeuille 4.722 4.292

Ons aandeel in het nettoresultaat van de deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA) en het Operationeel resultaat.
2018 EBITDA en nettoresultaat van deelnemingen is gecorrigeerd voor buitengewone lasten en impairments.

 

Live webcast

De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. geeft op 5 maart 2020 tijdens de analistenbijeenkomst (13.00-16.00 uur CET) een toelichting op de jaarcijfers 2019 en zal aansluitend het Corporate Business Plan 2020-2022 presenteren. Deze bijeenkomst wordt uitsluitend in het Engels aangeboden via een live webcast. Details staan vermeld op de website (www.boskalis.com).

Publicatie Annual Report and Sustainability Report

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Annual Report 2019 en het Sustainability Report 2019. Deze verslagen worden alleen in het Engels gepubliceerd en worden in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.boskalis.com.


2020
FINANCIËLE AGENDA
5 maart Publicatie jaarcijfers 2019
13 mei Trading update eerste kwartaal 2020
13 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
15 mei Aandeel noteert ex-dividend
18 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
25 mei Betaalbaarstelling aandelendividend
20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2020
6 november Trading update derde kwartaal 2020

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.