Direct naar hoofdinhoud

Boskalis operationeel jaarresultaat 2016
conform verwachting

Papendrecht, 8 maart 2017

Hoofdpunten 2016

 • Omzet: EUR 2,60 miljard
 • EBITDA: EUR 660 miljoen
 • Operationele winst: EUR 276 miljoen
 • Impairmentlasten: EUR 840 miljoen
 • Orderportefeuille: EUR 2,92 miljard
 • Dividendvoorstel: EUR 1,00 per aandeel

Vooruitzichten

 • Divers marktbeeld
 • Redelijk marktvolume in Dredging & Inland Infra
 • Stabiel marktvolume in Towage
 • Minder projecten bij Offshore Energy contracting
 • Onbalans vraag/aanbod bij Offshore Energy services
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft 2016 conform verwachting afgesloten met een operationele winst van EUR 276 miljoen. Na aftrek van non-cash impairmentlasten ten bedrage van EUR 840 miljoen na belasting resteert een nettoverlies van EUR 564 miljoen (nettowinst 2015: EUR 440 miljoen). De omzet is met 20 procent afgenomen tot EUR 2,60 miljard (2015: EUR 3,24 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie- en valuta-effecten is de omzet met 26 procent afgenomen. De EBITDA is uitgekomen op EUR 660 miljoen en het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 385 miljoen, beide gecorrigeerd voor impairmentlasten (2015 EBITDA: EUR 885 miljoen en bedrijfsresultaat: EUR 577 miljoen). Daar waar in 2015 nog sprake was van een uitzonderlijk goed jaar met een hoge vlootbezetting en bijzonder goede projectmarges was de overgang naar en het contrast met 2016 even uitzonderlijk groot. Dredging & Inland Infra kende een rustig jaar. De sterke afname van de omzet werd mede verklaard door een zeer druk 2015 met de uitvoering van het Suezkanaal project, maar is ook een reflectie van de marktomstandigheden. Daarenboven werden de omzet en de vlootbezetting negatief beïnvloed door een opschorting van de werkzaamheden op het project Pluit in Indonesië. De resultaten op de projecten in uitvoering waren redelijk.
Bij Offshore Energy is de omzet als gevolg van de geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels toegenomen. Deze activiteiten hebben tevens goed aan het resultaat bijgedragen. De overige activiteiten hebben ondanks de verslechterde marktomstandigheden redelijk tot goed bijgedragen. Bij Towage & Salvage nam het resultaat in vergelijking met vorig jaar af, mede als gevolg van deconsolidatie-effecten bij Towage. Salvage had een goed maar erg rustig jaar. Als gevolg van de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore markt en de daaruit voortvloeiende vooruitzichten zijn recent non-cash impairmentlasten van EUR 840 miljoen na belasting bekendgemaakt. Deze lasten houden bijna uitsluitend verband met het service-gerelateerde deel van de offshore olie- en gasactiviteiten van Boskalis en betreffen zowel een afwaardering op schepen als goodwill. De financiële positie van Boskalis is ook na de impairment onverminderd sterk. Boskalis is per eind 2016 netto-schuldenvrij met een positieve netto-kaspositie van EUR 203 miljoen. De orderportefeuille is toegenomen tot EUR 2,92 miljard (ultimo 2015: EUR 2,49 miljard). 
Peter Berdowski, CEO Boskalis: "Na de twee beste jaren in de geschiedenis van Boskalis zijn we in de loop van 2016 meer en meer geconfronteerd geraakt met de realiteit van de huidige marktomstandigheden, met name in de offshore markt. In die zin is 2016 voor ons een jaar van extreme overgang geweest, van hoogtij naar laagtij. De analyses ten behoeve van ons nieuwe business plan leren ons dat wij geen spoedig herstel van de offshore markt hoeven te verwachten. En dus passen wij waar nodig de organisatie aan op deze nieuwe realiteit door de efficiency en effectiviteit verder te verbeteren. Maar ook kijken wij nadrukkelijk naar mogelijkheden die juist deze markt ons biedt voor het versterken van het bedrijf voor de middellange termijn, wanneer de offshore markt weer zal aantrekken. Zo biedt de voorliggende periode een boeiende, uitdagende mix van aanscherpen en uitbouwen. Een uitdaging waar wij, met onze financiële sterkte, ervaring en slagkracht, uitstekend voor gesteld staan."  


Marktontwikkelingen

De lange termijn megatrends waarop het bedrijfsmodel van Boskalis is gebaseerd, blijven onverminderd positief. Onze business drivers zijn de structurele groei en toenemende welvaart van de wereldbevolking, die op hun beurt de groei van de wereldhandel en de vraag naar grondstoffen en energie stuwen. Daarnaast biedt de opwarming van de aarde kansen voor Boskalis door een groeiende behoefte aan kustbescherming en binnenlandse oeverbescherming als reactie op toenemende overstromingen als gevolg van het onstuimiger weerbeeld. Ofschoon de lange termijn trends positief zijn, vertalen deze zich niet over de volle breedte in kansrijke projecten op de korte termijn. In een aantal van de regio's en markten waarin Boskalis actief is, ontwikkelt de vraag zich de komende jaren minder gunstig en zijn de vooruitzichten onzeker. Boskalis blijft zich richten op marktsegmenten die op langere termijn structurele groei vertonen en ook op korte termijn kansen bieden: Havens, Energie (olie, gas, wind en de ontmanteling van oude offshore platforms) en Klimaatverandering-gerelateerde projecten (kust- en oeververdediging). In het nieuwe Corporate Business Plan 2017-2019 wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van onze business drivers evenals op de doorvertaling daarvan naar onze eindmarkten. Ondanks de uitdagingen op de korte termijn is Boskalis positief over de kansen en mogelijkheden voor de middellange en lange termijn. Wij zien volop mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen. Mogelijkheden bij Dredging & Inland Infra, alsook bij Towage, maar in het bijzonder in het high-end deel van de Offshore Energy markt. De lastige omstandigheden in de offshore markt van nu bieden nadrukkelijk ook kansen. Het nieuwe Business Plan wordt nader toegelicht in het Jaarverslag 2016 dat later vandaag, woensdag 8 maart wordt gepubliceerd.  

Vooruitzichten

Het marktbeeld voor komend jaar zal in het teken staan van aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een redelijk werkvolume in de markt. Voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico's. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor 2017 bezet, zij het tegen lagere marges dan in voorgaande jaren. Bij Offshore Energy zijn de vooruitzichten voor 2017 minder gunstig. Met het afronden van een aantal lange termijn contracten uit voorgaande jaren en het voltooien van een aantal grote offshore windparkprojecten zal de omzet afnemen en meer afhankelijk zijn van de spotmarkt (services), waar de druk op marges aan blijft houden. In 2016 zijn de laatste Towage-activiteiten in joint ventures ondergebracht. Marktvolumes zijn hier relatief stabiel, maar ook hier is de concurrentie bij met name terminal services toegenomen. De marktomstandigheden in combinatie met de geschetste vooruitzichten vormden in 2016 de aanleiding voor het vlootrationalisatieprogramma en hebben geleid tot de impairment van schepen en goodwill, met name in het service gerelateerde deel van de offshore olie- en gasactiviteiten. Inmiddels is ook een kostenreductieprogramma gestart dat zich richt op het verlagen van de kosten van het hoofdkantoor. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat 2017. Wel staat vast dat het nettoresultaat lager zal uitkomen dan het voor impairmentlasten gecorrigeerde resultaat van 2016. Voor 2017 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 250 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is zeer solide en de solvabiliteit bedraagt 56%. Boskalis is per jaarultimo nettoschuldenvrij en voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

Dividendbeleid en -voorstel

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend. Voor de bepaling van het dividend over 2016 is besloten het nettoresultaat te corrigeren voor de non-cash impairmentlasten. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders. Het dividend over 2016 zal daarom wederom naar keuze worden uitgekeerd in contanten of gewone aandelen. Om de verwatering van het aantal aandelen dat hiervan het gevolg is tegen te gaan, zal het betreffende aantal aandelen dat begin juni wordt uitgegeven worden ingekocht. Op 10 mei 2017 zal op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om een dividend uit te keren van EUR 1,00 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen (2015: EUR 1,60 per aandeel). Het dividend zal vanaf 6 juni 2017 betaalbaar zijn.
Kerncijfers 2016 2015
(in miljoenen EUR)    
Omzet 2.596,3  3.240,3
EBITDA * 660,5 884,7
Nettoresultaat van strategische deelnemingen * 11,3 43,3
Bedrijfsresultaat 384,6 577,3
Impairment lasten 842,6 14,5
EBIT -458,1 562,8
Nettowinst * 276,4 440,2
Nettowinst (verlies) -563,7 440,2
Dividend (voorstel) per aandeel (in EUR) 1,00 1,60
     
  31-12-2016 31-12-2015
Orderportefeuille 2.923,9 2.490,0
* 2016 cijfers aangepast voor impairmentlasten >>> klik hier voor het volledige jaarbericht (Engelstalig) inclusief alle financiële details <<<

Live webcast

De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. geeft op 8 maart 2017 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-13.30 uur CET) een toelichting op de jaarcijfers 2016 en presenteert de Strategie 2017-2019. Deze bijeenkomst is via een live webcast te volgen. Details staan vermeld op de website (www.boskalis.com).

Publicatie jaarverslag

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Annual Report 2016 en het Corporate Social Responsibility (CSR) Report 2016. Deze verslagen worden alleen nog in het Engels gepubliceerd en worden op 8 maart in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.boskalis.com.   
2017 Financiële agenda
8 maart Publicatie jaarcijfers 2016
10 mei Trading update eerste kwartaal 2017
10 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
12 mei Aandeel noteert ex-dividend
15 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
29 mei Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
1 juni Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 30 en 31 mei en 1 juni (na sluiting beurs)
6 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
17 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2017
10 november Trading update derde kwartaal 2017
VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.