Direct naar hoofdinhoud

Boskalis: operationeel sterk 2020, record orderboek en zeer solide financiële positie

Papendrecht, 4 maart 2021

KERNCIJFERS 2020

 • Omzet: EUR 2,5 miljard
 • EBITDA: EUR 404 miljoen
 • Bedrijfsresultaat: EUR 140 miljoen
 • Netto operationele winst: EUR 90 miljoen
 • Bijzondere lasten: EUR 195 miljoen
 • Record orderportefeuille: EUR 5,3 miljard
 • Netto schuldenvrij: financiële positie EUR 439 miljoen cash
 • Dividendvoorstel: EUR 0,50 per aandeel in contanten

VOORUITZICHTEN

 • Zeer goed gevulde orderportefeuille biedt stevige basis voor 2021
 • Geleidelijke verbetering van Dredging in de loop van 2021
 • Doortrekken van het sterke beeld van 2020 bij Offshore Energy
 • Verbetering van de vooruitzichten voor de middellange termijn

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft het zeer turbulente en uitdagende jaar 2020 boven verwachting goed weten af te sluiten met een EBITDA van EUR 404 miljoen. De netto operationele winst bedroeg EUR 90 miljoen. Daarenboven is ondanks COVID-19 beperkingen veel nieuw werk aangenomen waarmee het orderboek tot een recordhoogte van EUR 5,3 miljard toenam. Door strak financieel management is de balans verder versterkt en is de netto kaspositie verbeterd tot EUR 439 miljoen.

Desalniettemin heeft de uitbraak van COVID-19 verstrekkende gevolgen gehad voor Boskalis. De langdurige internationale reisbeperkingen en de stringente quarantainemaatregelen hebben projecten buiten Europa getroffen, in het bijzonder bij de Dredging divisie. Bij de Offshore Energy divisie hadden vooral de services activiteiten last van de onverwachte forse daling van de olieprijs, met vraaguitval in delen van de offshore-markt als gevolg.

In het licht van de COVID-19 pandemie en de sterke daling van de olieprijs heeft Boskalis bij de afsluiting van het jaar nogmaals over de volle breedte kritisch gekeken naar de waardering van schepen en activa op de balans. Dit heeft geresulteerd in een vrijwel volledige non-cash bijzondere last van EUR 195 miljoen, waarvan ruim driekwart al in het eerste halfjaar was verantwoord. Deze last bestaat hoofdzakelijk uit een afboeking op goodwill en schepen in een tweetal deelnemingen en daarnaast van een beperkte hoeveelheid eigen materieel en een afwaardering op handelsnamen.

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 4,5% afgenomen tot EUR 2,525 miljard (2019: EUR 2,645 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie en valutaeffecten kwam de omzet 6,9% lager uit.

De EBITDA is uitgekomen op EUR 404 miljoen en het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 140 miljoen, beide exclusief bijzondere lasten. In 2019 bedroeg de EBITDA EUR 376 miljoen en het bedrijfsresultaat EUR 28 miljoen.

In 2020 is een netto operationele winst behaald van EUR 90 miljoen. Inclusief bijzondere lasten resteert een nettoverlies van EUR 97 miljoen (2019: nettowinst EUR 75 miljoen).

Zowel in 2020 als in 2019 is het resultaat beïnvloed door een aantal bijzondere posten. In 2020 betrof dit de reeds vermelde vrijwel volledige non-cash last van EUR 195 miljoen die grotendeels wordt verantwoord op het niveau van de groep. In 2019 betrof dit een boekwinst bate van EUR 82 miljoen uit hoofde van verschillende verkooptransacties.

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met 13% afgenomen bij een lagere winstmarge. Deze ontwikkeling is grotendeels te herleiden tot COVID-19. De pandemie heeft bij enkele grote projecten vertragingen veroorzaakt en daarenboven hebben de mondiale reisbeperkingen en quarantainemaatregelen geleid tot operationele inefficiënties. De grootste omzetbijdrage kwam vanuit projecten in Zuidoost-Azië, het Indisch subcontinent, het Midden-Oosten, Canada en de Nederlandse markt.

Bij Offshore Energy is de omzet met ruim 4% toegenomen. De contracting omzet was vrijwel stabiel met een druk jaar bij Seabed Intervention. Bij services worden sinds begin 2020 de surveyactiviteiten van Horizon volledig geconsolideerd waardoor de services-omzet per saldo toenam. Services had het afgelopen jaar het meeste last van de sterk gedaalde olieprijs. Het operationele divisieresultaat is sterk verbeterd, mede door goede projectresultaten bij Seabed Intervention en Subsea Cables, een positieve bijdrage vanuit Marine Transport Services en de consolidatie van Horizon.

In het segment Towage & Salvage kende Salvage een uitstekend jaar met een fors hogere omzet en goede resultaten op onder meer bergingsprojecten in de Indische en Atlantische Oceaan en in het Noordpoolgebied bij Spitsbergen. De bijdrage vanuit de Towage joint ventures lag op een lager niveau maar werd meer dan gecompenseerd door het goede resultaat van Salvage.

De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn fors gereduceerd dankzij een breed scala aan kostenbesparende maatregelen in reactie op de COVID-19 uitbraak.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en in het tweede halfjaar verder verbeterd. Per jaareinde was Boskalis netto schuldenvrij met een kaspositie van EUR 439 miljoen, daar waar de netto-kaspositie aan het begin van 2020 nog EUR 26 miljoen bedroeg. De solvabiliteit is met 50,5% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

De orderportefeuille is met ruim 12% toegenomen tot een recordhoogte van EUR 5,306 miljard (ultimo 2019: EUR 4,722 miljard). In het vierde kwartaal heeft Boskalis met succes het Dredging project voor de nieuwe luchthaven in Manilla verworven. Met een geschatte waarde van EUR 1,5 miljard betreft dit het grootste project dat Boskalis ooit heeft aangenomen.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Op de kop af twaalf maanden geleden presenteerden wij vol vertrouwen ons nieuwe driejarige business plan. Daags erna voeren wij een dikke corona-mist in en vielen vele zekerheden weg. Direct daarop gingen wij aan de slag om een crisisplan op te stellen, waarbij de veiligheid van onze collega’s voorop stond.

Naast de gezondheid van onze collega’s lag de prioriteit daarbij op de continuïteit van de business. Projecten moesten zoveel mogelijk doorlopen, schepen blijven varen en kasstromen worden gemaximeerd. Met tal van creatieve oplossingen hebben we de projecten en schepen weten af te lossen. We hebben eigen testfaciliteiten opgezet en waar nodig vliegtuigen gecharterd en daarmee duizenden collega’s over de hele wereld weten te vervoeren. We hebben steun geboden aan de thuiswerkers en doen er alles aan om verplichte quarantaineperiodes dragelijk te maken. Terugkijkend op al deze uitdagingen is het des te indrukwekkender wat we in 2020 met elkaar hebben gepresteerd.

Met een EBITDA van EUR 404 miljoen hebben we 2019 zelfs overtroffen. Door ons strak cash management hebben we de netto-kaspositie fors verbeterd tot EUR 439 miljoen. En ondanks de COVID-19 beperkingen zijn wij erin geslaagd veel aansprekende nieuwe projecten binnen te halen waardoor de werkvoorraad op een recordhoogte van EUR 5,3 miljard staat.

Offshore Energy had met de combinatie van COVID-19 en de dalende olieprijs een extra uitdagend jaar. Desondanks is het resultaat van de divisie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. De BOKA Vanguard heeft records verbroken met het transport van de zwaarste (91.000 ton wegende FPSO) en grootste lading ooit (385 meter lange zalmkwekerij). Ook in de offshore wind is veel werk verzet – variërend van survey werkzaamheden aan de oostkust van de Verengde Staten, het transporteren en installeren van kabels en funderingen in Europa tot het plaatsen van stenen voor erosiebescherming in Taiwan. Met het transporteren en installeren van het drijvende offshore windpark Kincardine laten we ook in deze nieuwe windmarkt zien waartoe Boskalis door zijn unieke palet aan materieel en kennis in staat is.

De berging kende een uitzonderlijk druk en succesvol jaar. Met twee grote opdrachten in de Indische Oceaan heeft Boskalis voorkomen dat enorme hoeveelheden olie in de oceaan zijn beland en met de ruiming van een wrak in Spitsbergen is de zee daar opgeschoond.

Tot slot wist Dredging net voor jaareinde een EUR 1,5 miljard grote opdracht voor de aanleg van de nieuwe luchthaven in Manilla in de Filipijnen te verwerven. Het betreft hier het grootste project voor Boskalis in zijn 110-jarige geschiedenis. Met deze opdracht is de bezetting van de grote hoppers voor de komende jaren zeker gesteld.

Ik ben trots op de fantastische prestatie die wij als team, dankzij de enorme inzet en flexibiliteit van alle Boskalis collega’s, hebben weten neer te zetten in dit uitzonderlijke jaar van extreme uitdagingen.”

Marktontwikkelingen

De vraag naar de diensten van Boskalis wordt hoofdzakelijk door een aantal macrotrends bepaald. De structurele groei en stijgende welvaart van de wereldbevolking die steeds meer in kustgebieden woont stimuleren de vraag naar infrastructuur, grondstoffen en energie, alsmede de groei van de wereldhandel. Klimaatverandering vereist enorme investeringen in de energietransitie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Ondanks alle maatregelen om emissies terug te dringen, zullen emissies op de middellange termijn verder toenemen en zullen de schadelijke effecten van klimaatverandering de komende decennia eveneens toenemen. Het adequaat aanpakken van deze effecten door adaptieve maatregelen vereist enorme investeringen. Gezamenlijk stuwen deze macrotrends de vraag naar maritieme infrastructuur en vormen zij als zodanig belangrijke drijfveren voor duurzame groei van onze activiteiten.

Begin 2020 is een nieuw Corporate Business Plan voor de periode 2020-2022 gepubliceerd met een analyse van de relevante business drivers, de doorvertaling daarvan naar onze markten en een meerjarenplan gestoeld op drie strategische pijlers. Ondanks de mondiale impact van COVID-19 is het afgelopen jaar invulling gegeven aan veel van deze strategische initiatieven. Nu het stof van de COVID-19 crisis langzaam neerslaat, ontstaat duidelijk behoefte aan een actualisatie van het corporate business plan. Boskalis zal daarom in de loop van 2021 een complete herijking maken van het business plan met het streven om in maart 2022 een nieuw Corporate Business Plan voor de periode 2022-2024 te publiceren.

Vooruitzichten

Boskalis staat er als bedrijf goed voor met de zeer goed gevulde orderportefeuille en de sterke financiële uitgangspositie. Desalniettemin zal 2021 in belangrijke mate mede worden bepaald door het verdere verloop van de COVID-19 pandemie in relatie tot de opstart van enkele grote projecten.

Bij Dredging & Inland Infra verwachten wij met alle COVID-19 gerelateerde beperkingen en op basis van de werkplanning een stabiel beeld tot de zomer. Daarna zal het werkvolume en de vlootbezetting naar verwachting toenemen, mede als gevolg van de start van het grote project in de Filipijnen, in aanvulling op grote lopende projecten in Singapore, Denemarken en Nederland.

Bij Offshore Energy biedt de portefeuille een goede basis voor 2021. De vooruitzichten bij Contracting zijn gunstig met een aantal omvangrijke projecten bij Seabed Intervention en de start van het offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan. Ook de vooruitzichten bij Marine Transport Services zijn ondanks COVID-19 positief omdat een aantal vertraagde opdrachten uit 2020 dit jaar aan de bezetting zal bijdragen. Bij Survey is de verwachting dat in aanvulling op de traditionele markten de sterk opkomende offshore windmarkt zal kunnen bijdragen aan een goed jaar. Tot slot zal Subsea Services aankomend jaar in het teken staan van de integratie van het recent overgenomen Rever Offshore

Bij Towage & Salvage zullen de overgebleven joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage) naar verwachting een stabiel jaar tegemoet gaan. Het jaarresultaat bij Salvage zal zoals altijd sterk afhangen van de inherent onvoorspelbare vraag en de afwikkeling van projecten uit het verleden.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de COVID-19 gerelateerde onzekerheden, is het moeilijk om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2021. Wel biedt de goedgevulde orderportefeuille een solide basis om de EBITDA van 2020 te evenaren.

Voor 2021 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 300 miljoen verwacht, exclusief eventuele acquisities. Dit bedrag ligt in lijn met het begin 2020 gepresenteerde meerjaren-investeringsprogramma waarbij een deel van de voorgenomen investeringen voor 2020 doorschuiven naar 2021 en 2022. De grootste investering voor aankomend jaar is de ombouw van het kraanschip de Bokalift 2, die inmiddels nagenoeg is volgeboekt voor 2022.

Dividendbeleid en -voorstel

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.

Gelet op de robuuste balans en de gezonde kasstroom is het voorstel het dividend over 2020 stabiel te houden ten opzichte van het in voorgaande jaren uitbetaalde dividend en daarmee meer uit te betalen dan het beleid. Boskalis zal daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2021 voorstellen om een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, circa 74% van de netto operationele winst. Het dividend zal vanaf 24 mei 2021 betaalbaar zijn. 

>>> klik hier voor het volledige 2020 jaarbericht (Engelstalig)
inclusief alle financiële details <<<


KERNCIJFERS
2020 2019
(in miljoenen EUR)    
Omzet 2.525 2.645
EBITDA 404 376
Nettoresultaat van deelnemingen 19 26
Bedrijfsresultaat 140 28
Bijzondere baten (lasten) -195 82
EBIT -56 111
Netto operationele winst (verlies) 90 -1
Nettowinst (verlies) -97 75
Dividend(voorstel) per aandeel (in EUR) 0,50 -
     
  Ultimo 2021 Ultimo 2019
Netto financiële positie: cash (schuld) 439 26
Solvabiliteit 50,5% 54,3%
Orderportefeuille 5.306 4.722

Ons aandeel in het nettoresultaat van de deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA) en het bedrijfsresultaat.
Definities: EBITDA is EBIT voor afschrijvingen, amortisaties, impairments en bijzondere lasten; Bedrijfsresultaat is EBIT gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten; Netto operationele winst is de Nettowinst gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten; Nettoresultaat van deelnemingen is gecorrigeerd voor impairmentlasten

Live webcast

De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. geeft op 4 maart 2021 tijdens de analistenbijeenkomst (11.00-12.30 uur CET) een toelichting op de jaarcijfers 2020. Deze bijeenkomst wordt uitsluitend in het Engels aangeboden via een live webcast. Details staan vermeld op de website (www.boskalis.com).

Publicatie Annual Report and Sustainability Report

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Annual Report 2020 en het Sustainability Report 2020. Deze verslagen worden alleen in het Engels gepubliceerd en worden in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.boskalis.com.


2021
FINANCIËLE AGENDA
4 maart Publicatie jaarcijfers 2020
12 mei Trading update eerste kwartaal 2021
12 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
14 mei Aandeel noteert ex-dividend
17 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
24 mei Betaalbaarstelling aandelendividend
19 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2021
12 november Trading update derde kwartaal 2021

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 650 schepen en vaartuigen en 9.900 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.