Direct naar hoofdinhoud

Boskalis: operationeel sterk eerste halfjaar

Papendrecht, 20 augustus 2020

‎ KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2020

 • Omzet: EUR 1,3 miljard
 • EBITDA: EUR 204 miljoen
 • Bedrijfsresultaat: EUR 72 miljoen
 • Netto operationele winst: EUR 48 miljoen
 • Buitengewone lasten: EUR 148 miljoen
 • Orderportefeuille: EUR 4,7 miljard
 • Positieve netto kaspositie van EUR 190 miljoen

VOORUITZICHTEN 2020

 • Dredging: stabiel op huidig niveau
 • Offshore Energy contracting: goed jaar voor Seabed Intervention en Subsea Cables
 • Offshore Energy services: groei Survey door toevoeging Horizon
 • Salvage: goed jaar na sterk eerste halfjaar
 • 2020 EBITDA verwachting: evenaren EBITDA-niveau 2019
 • Hervatting van het aandelen-inkoopprogramma

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft operationeel naar omstandigheden een bijzonder goed eerste halfjaar afgesloten. Bij een nagenoeg stabiele omzet is het operationeel resultaat in vergelijking met vorig jaar sterk toegenomen. Tevens is de financiële positie van Boskalis onverminderd sterk en is de netto-kaspositie sinds eind 2019 fors verbeterd.

Desalniettemin heeft de uitbraak van COVID-19 uiteraard ook gevolgen gehad voor Boskalis. Operationeel was het zeer uitdagend om met name de Dredging projecten buiten Europa draaiende te houden met langdurige reisbeperkingen en stringente quarantainemaatregelen. Bij de Offshore Energy divisie waren het de services activiteiten in het bijzonder die last hadden van de onverwachte forse daling van de olieprijs met vraaguitval in delen van de offshore-markt als gevolg.

In het licht van de COVID-19 pandemie en de sterke daling van de olieprijs heeft Boskalis bij de afsluiting van het halfjaar over de volle breedte kritisch gekeken naar de waardering van schepen en activa op de balans. Dit heeft geresulteerd in een vrijwel volledige non-cash buitengewone last van EUR 147,8 miljoen. Deze last bestaat hoofdzakelijk uit een afboeking op goodwill en schepen in een tweetal deelnemingen en daarnaast op een beperkt aantal oude eigen schepen waarvan afscheid wordt genomen.

De omzet in het eerste halfjaar kwam uit op EUR 1,26 miljard en was daarmee vrijwel gelijk aan vorig jaar (eerste halfjaar 2019: EUR 1,27 miljard).

De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 204,1 miljoen (eerste halfjaar 2019: EUR 135,7 miljoen) en het bedrijfsresultaat op EUR 72,4 miljoen (EUR 33,1 miljoen negatief), beide gecorrigeerd voor buitengewone lasten.

Over het eerste halfjaar is een netto operationele winst behaald van EUR 47,5 miljoen (eerste halfjaar 2019: verlies van EUR 40,9 miljoen). Inclusief buitengewone lasten resteert een nettoverlies van EUR 96,4 miljoen.

Bijzondere posten hebben het eerste halfjaar van zowel 2019 als 2020 beïnvloed. In 2019 betrof dit baten van EUR 42,2 miljoen uit de verkoop van Kotug Smit Towage en de verkoop van een schip. In 2020 betreft dit lasten van EUR 147,8 miljoen voor belasting, als gevolg van een afboeking op goodwill en schepen in twee deelnemingen en op een beperkt aantal eigen schepen. Deze bijzondere lasten worden grotendeels verantwoord op het niveau van de groep.

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet afgenomen, mede door vertraging in het opstarten van werken. De grootste omzetbijdrage kwam uit de regio Singapore, het Indisch subcontinent en het Midden-Oosten. Boskalis Nederland had een sterk halfjaar met Inland Infra projecten die goed bijdroegen aan het resultaat. Per saldo nam het divisieresultaat af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, mede door COVID-19 gerelateerde verstoringen van de operatie en een lagere vlootbezetting.

Bij Offshore Energy was de omzet van de contracting activiteiten stabiel met een druk eerste halfjaar bij Seabed Intervention. Bij de services activiteiten daalde de omzet licht onder invloed van de sterk gedaalde olieprijs. Sinds begin 2020 worden de surveyactiviteiten van Horizon volledig geconsolideerd waardoor de omzet bij services per saldo toenam. De sterke verbetering van het operationele divisieresultaat wordt mede verklaard door de consolidatie van Horizon en in het bijzonder door goede projectresultaten bij Seabed Intervention en Subsea Cables.

Salvage kende een zeer goed eerste halfjaar met een fors hogere omzet en goede resultaten op enkele projecten. De bijdrage vanuit de Towage joint ventures was vrijwel stabiel, rekening houdend met de verkoop van ons belang in Kotug Smit Towage in 2019.

De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn fors teruggebracht dankzij een breed scala aan kostenbesparende maatregelen in reactie op de COVID-19 uitbraak.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. Per 30 juni 2020 was Boskalis netto-schuldenvrij met een netto kaspositie van EUR 190 miljoen, daar waar de netto kaspositie ultimo 2019 EUR 26 miljoen bedroeg. Ook de solvabiliteit is met 51% onverminderd hoog.

De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is met EUR 4,7 miljard stabiel hoog, ultimo 2019 eveneens EUR 4,7 miljard. Er zijn sinds de uitbraak van COVID-19 geen geboekte opdrachten van betekenis geannuleerd.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Het eerste halfjaar 2020 was een roller-coaster waarin we alle zeilen hebben moeten bijzetten om het bedrijf door de COVID-19 crisis te loodsen. Ondanks de ongekend uitdagende omstandigheden hebben we een uitstekend operationeel resultaat over het eerste halfjaar gerealiseerd. Deze bijzondere prestatie was niet mogelijk geweest zonder de immense inzet en flexibiliteit van onze mensen, op de schepen, de werken en vanuit huis werkend. Zij verdienen een groot woord van dank.

Vanzelfsprekend heeft de veiligheid en gezondheid van onze collega’s vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak de hoogste prioriteit gehad. Waar mogelijk wordt nog altijd vanuit huis gewerkt. Om de projecten en schepen draaiende te houden hebben we veel maatwerkoplossingen moeten vinden. De grootste uitdaging buiten Europa blijft de aflossing van bemanningen en projectstaf, gehinderd door vele reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen.

Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen hebben we vroegtijdig de nodige maatregelen getroffen. De overheadkosten zijn fors gereduceerd door te snijden in niet-projectgerelateerde kosten. En we hebben de gelduitstroom in 2020 aanzienlijk weten te beperken door het investeringsprogramma voor 2020 te halveren, het aandelen-inkoopprogramma op te schorten en het dividend te schrappen. Maatregelen die bij hebben gedragen aan het goede halfjaarresultaat en aan de sterke financiële positie van de onderneming.

Dankzij de goed gevulde orderportefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2020 veiliggesteld. We kijken met vertrouwen naar de rest van 2020 en verwachten het EBITDA-niveau van 2019 te kunnen evenaren.

In welk tempo de wereldeconomie zich zal herstellen van de COVID-19 pandemie laat zich moeilijk voorspellen. Even lastig is het nu in te schatten hoe de relevante markten van Boskalis zich zullen ontwikkelen. Zodra daar meer duidelijkheid over ontstaat zullen wij het marktbeeld dat wij begin dit jaar schetsten in het Corporate Business Plan 2020-2022 herijken. Onveranderd is de unieke rol die voor Boskalis is weggelegd om met zijn activiteiten en expertise een belangrijke maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van welvaart en invulling te geven aan de energietransitie. Met de kwaliteit van onze organisatie, schepen en bovenal onze mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

In het licht van dit vertrouwen en de robuuste financiële positie van het bedrijf, hebben wij besloten het aandelen-inkoopprogramma te hervatten.”

Vooruitzichten

De COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan zullen zich naar verwachting de komende kwartalen onverminderd doen voelen op zowel maatschappelijk als economisch vlak. Hoewel het onmogelijk is om de omvang en de duur van de impact te voorspellen, heeft Boskalis met een goedgevulde orderportefeuille en een uitzonderlijk solide balans een sterke uitgangspositie.

Bij Dredging & Inland Infra verwachten wij voor de rest van 2020 een stabiel beeld, zowel qua omzet als resultaat. De thans bekende COVID-19 gerelateerde operationele knelpunten evenals de aanhoudend competitieve markt zijn hier in meegewogen. Op de korte termijn ligt het meeste werkvolume in Azië en Europa met als grootste onzekerheid de timing van gunning en uitvoering van werken. Met de opdrachten in portefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2020 veiliggesteld bij een vrijwel stabiele hoppervlootbezetting en een lagere bezetting van de cuttervloot.

Het beeld bij Offshore Energy zal naar verwachting niet wezenlijk veranderen in het tweede halfjaar. De services activiteiten bij Transport en Subsea Services zullen ten dele afhankelijk zijn van de spotmarkt. Bij Survey is de vraag vanuit de offshore wind sector aanhoudend sterk en wordt de olie- en gasmarkt beïnvloed door het verloop van de olieprijs. Bij de contracting activiteiten wordt met de projecten in portefeuille bij Seabed Intervention en Subsea Cables een goed tweede halfjaar verwacht.

Bij Towage & Salvage wordt na een uitzonderlijk eerste halfjaar een goed tweede halfjaar voorzien. Bij Towage zijn de marktvolumes stabiel en Salvage is zoals te doen gebruikelijk afhankelijk van nieuwe emergency response opdrachten en eventuele afwikkelresultaten van oude werken.

Voor 2020 verwacht de Raad van Bestuur, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden in het bijzonder COVID-19 gerelateerd, dat het EBITDA niveau van 2019 zal worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het eerste halfjaar 2020.

Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de uitbraak van COVID-19 verder aangescherpt. Diverse initiatieven zijn genomen gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en het waarborgen van de financieel sterke positie.
Begin april is aangekondigd dat het investeringsprogramma voor 2020 is gehalveerd. Daarnaast is over het financiële jaar 2019 geen dividend uitgekeerd en is het aandelen-inkoopprogramma opgeschort. Het gecombineerde gevolg van deze maatregelen resulteert in een positief kasstroomeffect van circa EUR 300 miljoen in 2020. Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 0,9 miljard.

Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 200 miljoen voorzien met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities, zoals het eind januari verworven restbelang in Horizon zijn hierbij niet inbegrepen.

Hervatting aandelen-inkoopprogramma

Op 15 maart 2019 heeft Boskalis de start van een EUR 100 miljoen groot aandelen-inkoopprogramma aangekondigd. Als gevolg van de mondiale ontwikkelingen en toegenomen onzekerheden na de uitbraak van COVID-19 heeft Boskalis dit inkoopprogramma op 2 april jongstleden opgeschort op welk moment 61,60 procent van het programma was afgewikkeld. Gelet op de vooruitzichten en de robuuste financiële positie van het bedrijf zal dit aandelen-inkoopprogramma vanaf 21 augustus worden hervat.

>>> klik hier voor het volledige 2020 halfjaarverslag (Engelstalig)
inclusief alle financiële details <<<


KERNCIJFERS
1E HJ 2020 1E HJ 2019 2019
(in miljoenen EUR)      
Omzet 1.261 1.266 2.645
EBITDA 204,1* 135,7 375,8
Nettoresultaat van strategische deelnemingen 8,2* 8,6 25,6
Bedrijfsresultaat (EBIT aangepast voor buitengewone posten) 72,4 -33,1 28,5
Buitengewone posten -147,8 42,2 82,3
EBIT -75,4 9,1 110,7
Netto operationele winst (nettowinst aangepast voor buitengewone posten) 47,5 -40,9 -7,4
Nettowinst (verlies) -96,4 1,3 74,9
Winst per aandeel (in EUR) 0,39* 0,01 0,56
       
  30 juni 2020 30 juni 2019 Ultimo 2019
Netto financiële positie: cash (schuld) 190,1 -419,8 25,7
Solvabiliteit 50,9% 50,9% 54,3%
Orderportefeuille 4.661 4.363 4.722

Ons aandeel in het nettoresultaat van de deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA).
* gecorrigeerd voor buitengewone posten

Boskalis 2020 Half Year Report

Live webcast
De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster geeft op 20 augustus 2020 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-12.45 uur CET) een toelichting op de halfjaarcijfers 2020. Deze bijeenkomst is via een live webcast te volgen. Details staan vermeld op de homepage (www.boskalis.com/HY2020).
  

2020-2021 FINANCIËLE AGENDA
20 augustus 2020 Publicatie halfjaarcijfers 2020
6 november 2020 Trading update derde kwartaal 2020
4 maart 2021 Publicatie jaarcijfers 2020
12 mei 2021 Trading update eerste kwartaal 2021
12 mei 2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
19 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021
12 november 2021 Trading update derde kwartaal 2021

Consensus Estimates
Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de schattingen (estimates) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze schattingen (consensus estimates) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/estimates.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.