Direct naar hoofdinhoud

Boskalis resultaat eerste halfjaar 2019 gedrukt door offshore-projecten; verwachting EBITDA 2019 ongewijzigd

Papendrecht, 22 augustus 2019

KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2019

 • Omzet: EUR 1,3 miljard
 • EBITDA: EUR 135,7 miljoen
 • Nettowinst: EUR 1,3 miljoen
 • Orderportefeuille: EUR 4,4 miljard

VOORUITZICHTEN 2019

 • Dredging: stabiel marktvolume
 • Offshore Energy contracting: positieve bijdrage uit projecten in tweede halfjaar
 • Offshore Energy services: redelijk volume en vlootbezetting
 • Towage: verkoop aandelenbelang in Saam Smit Towage in tweede helft 2019; overige joint ventures stabiel
 • Salvage: sterk jaar
 • Winstverwachting tweede halfjaar: forse verbetering van de nettowinst ten opzichte van het eerste halfjaar
 • Handhaving 2019 EBITDA verwachting; vergelijkbaar niveau met vorig jaar

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een nettowinst van EUR 1,3 miljoen gerealiseerd in het eerste halfjaar (H1 2018: verlies EUR 361,4 miljoen).

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 8,6% toegenomen tot EUR 1,27 miljard (eerste halfjaar 2018: EUR 1,17 miljard).

De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 135,7 miljoen en de EBIT op EUR 9,1 miljoen (EBITDA eerste halfjaar 2018: EUR 167,2 miljoen en EBIT: EUR 349,6 miljoen negatief).

Het resultaat is sterk negatief beïnvloed door operationele en contractuele issues op een beperkt aantal offshore-projecten, ten dele bij decommissioning maar vooral bij offshore wind cables. In de offshore-windmarkt zijn de condities ingrijpend gewijzigd onder invloed van het zero-subsidy regime en de toegenomen concurrentie. Dit heeft geresulteerd in een onverwacht snelle wijziging in de opstelling van klanten, hetgeen weerspiegeld wordt in de scherpe toename van het aantal disputen en moeizame claimonderhandelingen. Op basis van een grondige analyse van de projectenportefeuille zijn voorzieningen ter waarde van ruim EUR 100 miljoen genomen voor een beperkt aantal contracten. Bij het vaststellen van deze voorzieningen is de volledige projectenportefeuille doorgelicht. Boskalis vertrouwt erop dat een substantieel deel van de uitstaande claims uiteindelijk zal worden gehonoreerd, maar heeft daar geen voorschot op genomen in de cijfers.

Bijzondere posten hebben het eerste halfjaar van zowel 2018 als 2019 beïnvloed. In 2018 betrof dit (impairment)lasten van EUR 397,0 miljoen voor belasting en in 2019 een boekwinst van EUR 42,2 miljoen, voortvloeiend uit de verkoop van de Kotug Smit Towage joint venture en de verkoop van een schip. Deze bijzondere posten worden verantwoord op het niveau van de groep.

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet toegenomen, waarbij de sterkste groei buiten Europa is gerealiseerd. Grote projecten in uitvoering in Oman, Singapore, Canada en het Indisch subcontinent hebben hieraan bijgedragen. De resultaten waren nagenoeg stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Bij Offshore Energy nam de omzet van de contracting activiteiten toe met belangrijke bijdragen van de kabellegactiviteiten en seabed intervention projecten zoals Nord Stream 2. De ontwikkelingen bij services lagen in de lijn der verwachting. Bij de subsea en survey-activiteiten was er sprake van een relatief druk eerste halfjaar. Bij het divisieonderdeel zwaar zeetransport nam de omzet af als gevolg van het vorig jaar genomen besluit om te stoppen met activiteiten in het laagwaardige deel van de transportmarkt. De sterke teruggang van het divisieresultaat wordt volledig verklaard door de verliesvoorzieningen van ruim EUR 100 miljoen.

Salvage kende een zeer goed eerste halfjaar met spraakmakende en succesvolle bergingsoperaties. De bijdrage vanuit de Towage joint ventures nam af, hetgeen volledig is toe te schrijven aan de (voorgenomen) verkoop van ons belang in Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage. De bijdrage van de resterende joint ventures was hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De netto-schuldpositie is in het eerste halfjaar toegenomen tot EUR 419,8 miljoen, mede als gevolg van lopende investeringen, acquisities, het aandeleninkoop-programma en het effect van een all-cash dividend. Met de opbrengsten van de (voorgenomen) verkoop van ons belang in een tweetal havensleep-joint ventures (Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage) en de operationele vooruitzichten, zal de netto-schuldpositie in het tweede halfjaar aanzienlijk verbeteren. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk met een solvabiliteit van 50,9%.

De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is in het eerste halfjaar toegenomen tot EUR 4,36 miljard (ultimo 2018: EUR 4,29 miljard).

Peter Berdowski, CEO:
“De afgelopen zes jaar hebben wij een sterke, leidende positie in de offshore kabellegmarkt in Noordwest-Europa opgebouwd. Deze activiteiten hebben in die periode goed bijgedragen aan het resultaat. In nauwe en constructieve samenwerking met klanten hebben wij vele projecten succesvol afgerond. Sinds kort worden wij echter geconfronteerd met een ingrijpend gewijzigde opstelling van veel van deze klanten. Onder druk van het wegvallen van subsidies op windparken zoekt men naarstig naar wegen tot kostenreducties. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke verscherping van de verhoudingen bij de uitvoering van werken en tot een opeenstapeling van issues en disputen op werken en langdurige claimtrajecten. Ondanks dat wij erop vertrouwen een groot deel van de uitstaande claims in de toekomst te verzilveren, hebben wij bij de afsluiting van het halfjaar voorzichtigheidshalve verliesvoorzieningen getroffen voor een beperkt aantal offshore energy projecten. Hierbij is de volledige offshore portefeuille doorgelicht.
Om beter in te kunnen spelen op de gewijzigde marktsituatie hebben wij de organisatie van de Offshore Energy divisie en in het bijzonder Subsea Cables aangescherpt. De getroffen voorzieningen hebben een grote impact op het resultaat van de Offshore Energy divisie in het eerste halfjaar dat daardoor is afgesloten met een verlies, ondanks de stabiele omzet en de alleszins behoorlijke bezetting van de schepen. Voor het tweede halfjaar voorzien wij een positieve bijdrage van Offshore Energy en voor de middellange termijn zien wij duidelijke tekenen van herstel. Dredging & Inland Infra liet een stabiel beeld zien wat betreft volume, scheepsbezetting en resultaat en Salvage kende een ijzersterk eerste halfjaar met spraakmakende bergingen en een sterke toename van het resultaat.

Tot slot hebben wij dit half jaar grote stappen gezet in de herpositionering van onze businessportfolio, enerzijds met het bereiken van overeenstemming over de verkoop van onze havensleepactiviteiten Kotug Smit en Saam Smit en anderzijds met de uitbreiding van onze positie in de vroeg-cyclische surveymarkt met de verwerving van een meerderheidsbelang in het surveybedrijf Horizon.”

Vooruitzichten

Het marktbeeld voor de rest van 2019 wijkt niet fundamenteel af van het eerste halfjaar met dien verstande dat geen verdere verliesvoorzieningen worden verwacht, waardoor het resultaat sterk zal verbeteren.

Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een redelijk werkvolume in de markt met als grootste onzekerheid de timing waarop werken worden gegund. Voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico’s. Met de opdrachten in portefeuille is een redelijk deel van de vloot voor 2019 bezet.

Het beeld van de Offshore Energy markt is niet wezenlijk gewijzigd en het tweede halfjaar zal naar verwachting in lijn liggen met het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor de verliesvoorzieningen. Transport en diving zullen in belangrijke mate afhankelijk zijn van de spotmarkt. Survey gaat naar verwachting wederom een goed jaar tegemoet en zal mede door de toevoeging van Horizon verder groeien. Bij de contracting activiteiten wordt met de projecten in portefeuille een redelijk tweede halfjaar verwacht.

Bij Towage zijn de marktvolumes bij de resterende joint ventures stabiel en wordt de effectuering van de verkoop van ons belang in Saam Smit Towage in het tweede halfjaar verwacht. Na een zeer sterk eerste halfjaar zal Salvage zoals te doen gebruikelijk afhankelijk zijn van nieuwe emergency response opdrachten en eventuele afwikkelresultaten van oude werken.

Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de Raad van Bestuur voor het tweede halfjaar 2019 een forse verbetering van het nettoresultaat ten opzichte van het eerste halfjaar. Daarbij wordt de EBITDA verwachting van begin 2019 gehandhaafd: inclusief alle bijzondere baten en lasten wordt verwacht dat het EBITDA niveau in vergelijking met de circa EUR 350 miljoen van vorig jaar stabiel zal zijn.

Voor 2019 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 250 miljoen verwacht exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.

De netto-schuldpositie is bij de afsluiting van het halfjaar tijdelijk opgelopen tot EUR 419,8 miljoen. Door de opbrengsten uit de verkoop van ons belang in Kotug Smit Towage en Saam Smit Towage en de operationele vooruitzichten voor het tweede halfjaar zal de netto-schuldpositie richting het einde van het jaar naar verwachting sterk verbeteren.

>>> klik hier voor het volledige 2019 halfjaarverslag (Engelstalig)
inclusief alle financiële details <<<


KERNCIJFERS
1e HJ 2019 1e HJ 2018 2018
(in miljoenen EUR)      
Omzet 1.265,9  1.165,7  2.569,5
EBITDA 135,7  167,2*  353,6*
Nettoresultaat van strategische deelnemingen 8,6  14,8  28,4*
Bedrijfsresultaat -33,1  47,4  119,0
Buitengewone posten 42,2 -397,0 -519,5
EBIT 9,1 -349,6 -400,5
Netto operationele winst (nettowinst aangepast voor buitengewone posten) -40,9 34,5 82,8
Nettowinst (verlies) 1,3  -361,4 -435,9
Winst per aandeel (in EUR) 0,01 -2,76 -3,29
       
  30 juni 2019 30 juni 2018 Ultimo 2018
Orderportefeuille 4.363 3.885 4.292

Ons aandeel in het nettoresultaat van de deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA).
* gecorrigeerd voor buitengewone lasten

Live audio webcast

De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster geeft op 22 augustus 2019 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-12.45 uur CET) een toelichting op de halfjaarcijfers 2019. Deze bijeenkomst is via een live audio webcast te volgen. Details staan vermeld op de homepage (www.boskalis.com).
  

2019-2020 FINANCIËLE AGENDA
22 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2019
8 november Trading update derde kwartaal 2019
5 maart Publicatie jaarcijfers 2019
13 mei Trading update eerste kwartaal 2020
13 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2020
6 november Trading update derde kwartaal 2020

  
VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 800 schepen en vaartuigen en 11.300 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.