Direct naar hoofdinhoud

Boskalis: sterk jaarresultaat in moeilijke markt

Papendrecht, 9 maart 2016

Hoofdpunten 2015 

  • Omzet: EUR 3,24 miljard (+2%)
  • EBITDA: EUR 885 miljoen (-6%)
  • Nettowinst: EUR 440 miljoen (-10%)
  • Orderportefeuille: EUR 2,49 miljard
  • Dividendvoorstel: EUR 1,60 per aandeel

Vooruitzichten 

  • Markt aanhoudend zwak door lage olie- en commodity prijzen
  • Versterkte kansen in offshore windmarkt 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over 2015 een nettowinst behaald van EUR 440 miljoen (2014: EUR 490 miljoen). De omzet is met 2,3 procent toegenomen tot EUR 3,24 miljard (2014: EUR 3,17 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie- en valutaeffecten was de omzet stabiel. De EBITDA is uitgekomen op EUR 885 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 563 miljoen (2014 EBITDA: EUR 946 miljoen en EBIT: EUR 652 miljoen). Operationeel gezien was het resultaat over 2015 zelfs nog beter dan het recordresultaat van 2014. Toen was sprake van een groot aantal bijzondere posten van per saldo EUR 200 miljoen voor belastingen. Bij Dredging & Inland Infra was sprake van een hoge vlootbezetting, en goede resultaten op de projecten in uitvoering. Het omvangrijke en in 2015 succesvol afgeronde Suezkanaalproject heeft in belangrijke mate aan de omzet en het resultaat bijgedragen.
Voor Offshore Energy is het jaar eveneens goed verlopen en ondanks de verslechterde marktomstandigheden is het resultaat licht toegenomen, mede geholpen door de sterke US dollar. Het goede resultaat werd gedreven door een goede bezetting van het materieel en goede projectresultaten.
Bij Towage & Salvage nam het resultaat in vergelijking met vorig jaar per saldo af, met name als gevolg van deconsolidatie-effecten bij Towage. Salvage heeft een operationeel zeer druk en succesvol jaar afgesloten. Boskalis heeft in de loop van 2015 zijn belang in Fugro N.V. uitgebreid van 19,9% tot 28,6% ultimo 2015. Het positieve herwaarderingsresultaat uit het eerste halfjaar is eindejaar 2015 teruggedraaid, waarmee het Fugro-belang voor EUR 16,15 per aandeel in de boeken staat, nagenoeg gelijk aan de gemiddelde aanschafkoers. De orderportefeuille is afgenomen tot EUR 2.490 miljoen (ultimo 2014: EUR 3.286 miljoen). 
 Peter Berdowski, CEO Boskalis:  "We kijken terug op een zeer succesvol jaar waarin we over de volle breedte van het bedrijf uitstekende resultaten hebben gerealiseerd. Terwijl de storm buiten aanwakkerde, hebben wij een bijzonder druk jaar achter de rug met vele indrukwekkende projecten. Bij Dredging met projecten als de uitbreiding van het Suezkanaal; een project van ongekende omvang dat op tijd en binnen budget werd opgeleverd. Bij Offshore Energy, waar we ons recordjaar 2014 zelfs wisten te overtreffen. En ook de berging heeft een van de drukste jaren in haar bestaan gedraaid, met aansprekende projecten als het verwijderen van het wrak van de Baltic Ace uit de aanvaarroute van de Rotterdamse haven. De stormachtige condities buiten doen zich ook bij ons steeds sterker voelen. Dalende prijzen van olie, gas en commodities eisen ook hun tol in diverse marktsegmenten waarin wij actief zijn. Volumes en prijzen staan onder druk, wat zich ook vertaalt in onze orderportefeuille. Condities die van ons een andere koers en stuurmanschap vergen. We scherpen de vloot en de organisatie aan en spelen alert in op de kansen die de markt nog steeds biedt. Kansen in bestaande segmenten, maar ook kansen door ons speelveld te verleggen en te vergroten naar groeimarkten. Een goed voorbeeld hiervan is overname van offshore activiteiten van VolkerWessels, waarmee we onze positie op de groeiende offshore windmarkt flink versterken. Met onze vloot, organisatie en balans staan wij uitstekend gepositioneerd om met verstand en beleid door de storm heen te varen en er versterkt uit te komen." Marktontwikkelingen
De megatrends waarop het bedrijfsmodel van Boskalis is gebaseerd, blijven onverminderd geldig. Dit betreft de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart. Het tijdstip waarop en het momentum waarmee deze trends zich vertalen in kansrijke projecten verschilt echter sterk per regio. In een aantal regio's en markten waarin Boskalis actief is, ontwikkelen deze trends zich op de korte en middellange termijn minder gunstig en zijn de vooruitzichten onzeker. Boskalis blijft zich richten op marktsegmenten die op langere termijn structurele groei vertonen en ook op korte termijn kansen bieden: Energie (olie, gas, wind en de ontmanteling van oude offshore platforms), Havens en Klimaatverandering-gerelateerde projecten (kust- en oeververdediging). De afgelopen 18 maanden is de olieprijs met zo'n 75% gedaald tot USD 30-40 per vat. Ook de prijzen van een groot aantal grondstoffen zijn met zo'n 50% omlaag gegaan. Spelers in deze markten hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in productiecapaciteit. De vraag is sindsdien echter substantieel afgenomen doordat onder meer de economie van China zich op een veel lager groeipad begeeft dan voorzien. De olie- en gasindustrie heeft inmiddels veel investeringen teruggeschroefd of getemporiseerd.
Ten aanzien van Dredging en Offshore Energy zijn de ontwikkelingen op de korte termijn hierdoor minder voorspelbaar. Er is terughoudendheid ten aanzien van investeringen in nieuwe grootschalige havens en offshore-gerelateerde projecten. Desondanks blijven de mondiale megatrends die ten grondslag liggen aan onze strategie van kracht. Door de groeiende wereldbevolking blijft er een structurele vraag naar onze landaanwinning- en infra-activiteiten. Klimaatverandering noopt overheden in diverse werelddelen hun bevolking te beschermen tegen overstromingen en de stijgende zeewaterspiegel. Hierdoor zal de vraag naar samenhangende, duurzame oplossingen voor complete maritieme infrastructuren toenemen. Voorts is één van de positieve ontwikkelingen van de extreem lage olieprijs voor Boskalis dat veel oude offshore olie- en gasplatforms nu definitief buiten bedrijf worden gesteld en ontmanteld (decommissioning). Gunstig voor Boskalis blijven ook de volgende onderliggende trends: 
  • de vraag naar grotere en diepere havens en bijbehorende infrastructuur voor grotere en dieper stekende (zee-)schepen, ondanks de thans verwachte tragere groei in zeevracht; 
  • de vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande toename van de offshore exploratie en productie, ook in kwetsbare gebieden, waardoor de noodzaak voor duurzame oplossingen toeneemt;
  • de toegenomen aandacht voor het klimaat mede door het Verdrag van Parijs (COP21) en de daaruit voortvloeiende kansen op het gebied van offshore windmolenparkprojecten en mogelijk toenemende vraag naar kust- en oeververdedigingsprojecten. 
Vooruitzichten
Het algemene marktbeeld zal voor de komende periode in het teken staan van lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico's. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor 2016 bezet, zij het tegen lagere marges dan in voorgaande jaren. Bij Offshore Energy is het beeld nog altijd gemengd. Een aantal lange termijn contracten en reeds aangenomen werk biedt voor een deel van de vloot stabiliteit, maar de spotmarkt-gerelateerde transportactiviteiten en subsea services ervaren druk op bezetting en marge. De offshore windmarkt biedt ook nieuwe kansen, mede door de recent aangekondigde voorgenomen acquisitie van offshore activiteiten van VolkerWessels. In de loop van dit jaar zullen alle Towage-activiteiten in joint ventures zijn ondergebracht. Marktvolumes zijn hier relatief stabiel, maar ook hier is de verwachting dat de concurrentie bij met name terminal services zal toenemen. Om in te spelen op deze marktontwikkelingen is een vlootrationalisatie- en kostenreductieprogramma gestart. De verwachting is dat zowel bij Dredging als bij Offshore Energy materieel uit de vaart zal worden genomen met bijbehorende personele gevolgen. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar het verlagen van de kosten van het wereldwijde kantorennetwerk. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat 2016. Wel staat vast dat het nettoresultaat aanzienlijk lager zal uitkomen dan het zeer sterke resultaat van 2015. Voor 2016 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 200 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is zeer solide en de solvabiliteit is toegenomen tot 56%. Door het goede resultaat en een lagere nettoschuldpositie is de nettoschuld : EBITDA ratio verder afgenomen tot 0,4. Dividendbeleid en -voorstel
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend. Binnen dit uitgangspunt streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders. In dat kader zal aan de op 10 mei 2016 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om een dividend uit te keren van EUR 1,60 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend zal vanaf 3 juni 2016 betaalbaar zijn.
 
KERNCIJFERS 2015 2014
(in miljoenen EUR)    
Omzet  3.240,3 3.166,9
EBITDA 884,7 945,9
Nettoresultaat van strategische deelnemingen 43,3 56,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) 562,8 652,3
Nettowinst 440,2 490,3
Dividend(voorstel*) per aandeel (in EUR) 1,60* 1,60
     
  31-12-2015 31-12-2014
Orderportefeuille 2.490,0 3.285,5
 >>> klik hier voor het volledige jaarbericht inclusief alle financiële details <<< Live audio webcast
De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. geeft op 9 maart 2016 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-13.30 uur CET) een toelichting op de jaarcijfers 2015. Deze bijeenkomst is via een live audio webcast te volgen. Details staan vermeld op de homepage (www.boskalis.com). Publicatie jaarverslag
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Jaarverslag 2015 en het Corporate Social Responsibility (CSR) Verslag 2015. Deze verslagen worden zowel in het Nederlands als Engels uitgebracht en worden op 9 maart in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.boskalis.com.
2016 Financiele agenda
9 maart Publicatie jaarcijfers 2015
10 mei Trading update eerste kwartaal 2016
10 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
12 mei Aandeel noteert ex-dividend
13 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
27 mei Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
1 juni Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 30 en 31 mei en 1 juni (na sluiting beurs)
3 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
18 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2016
11 november Trading update derde kwartaal 2016
VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en voert het scheepsbergingen uit (door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief zijn deel in partnerships heeft Boskalis ruim 8.200 medewerkers in dienst. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.