Direct naar hoofdinhoud

Boskalis trading update

Papendrecht, 12 mei 2015 De ontwikkelingen in 2015 bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) verlopen tot op heden positief en liggen in lijn met de eigen verwachtingen. 
  •  Omzetniveau stabiel
  •  Hoge bezetting van de Dredging en Offshore schepen
  •  Orderportefeuille licht afgenomen

GANG VAN ZAKEN

Boskalis heeft een goed eerste kwartaal 2015 afgesloten. De gerapporteerde omzet nam toe ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Gecorrigeerd voor acquisities, desinvesteringen en valuta-effecten was het omzetniveau stabiel. In de loop van het kwartaal is de omvang van de orderportefeuille ten opzichte van eind 2014 licht afgenomen. In het segment Dredging & Inland Infra lag de omzet in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar op een vergelijkbaar niveau, ondanks de verkoop van wegonderhoudsbedrijf De Jong begin februari. Grote projecten in uitvoering betreffen de uitbreiding van het Suezkanaal in Egypte, havenwerkzaamheden in India, Brazilië en Qatar en de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in Noord-Holland. De operationele uitvoering van de projecten verliep in het algemeen goed en de marges lagen op een vergelijkbaar niveau als in dezelfde periode vorig jaar.
De bezetting van de hoppervloot was hoog en voor de cuttervloot was deze uitzonderlijk hoog onder invloed van het Suezkanaal project. De orderportefeuille van het segment Dredging & Inland Infra is sinds eind 2014 licht afgenomen. Deze afname zat grotendeels in het onderdeel Inland Infra en wordt mede verklaard door de deconsolidatie van De Jong. Bij Offshore Energy was sprake van een goed eerste kwartaal. De omzet is in het eerste kwartaal toegenomen. Gecorrigeerd voor de eind maart 2014 geacquireerde activiteiten van Fairmount en valuta-effecten nam de omzet ten opzichte van vorig jaar licht af.
Subsea Contracting had een druk jaar eerste kwartaal met projecten in onder meer Australië (Ichthys Offshore), de Filipijnen (Malampaya) en Azerbeidzjan (Shah Deniz). Marine Contracting, waar sinds 2015 ook de long term Heavy Marine Transport activiteiten van Dockwise deel van uitmaken, had een goed kwartaal met onder meer het transport van de Goliat FPSO (Floating Production, Storage and Offloading unit) en de installatie van een FPSO in Equatoriaal Guinee. Marine Services, waar sinds 2015 ook Fairmount en de short term Heavy Marine Transport activiteiten van Dockwise deel van uitmaken, had naar omstandigheden een goed kwartaal. Bij wet-towage was er sprake van druk op de bezetting maar het overige materieel, inclusief de drijvende bokken en Dockwise-schepen, waren in het eerste kwartaal goed bezet. Bij Subsea Services was in het eerste kwartaal sprake van een gemengd beeld. Op de Noordzee staan deze activiteiten fors onder druk door de verslechterde marktomstandigheden, terwijl de bezetting in Afrika en het Midden-Oosten goed was.
De bezetting van de Dockwise-schepen was in het eerste kwartaal hoog en de N-klasse schepen en valpijpschepen waren eveneens goed bezet. Het orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van eind 2014 licht afgenomen. Towage & Salvage had een goed eerste kwartaal. Bij Towage nam de omzet af door de deconsolidatie van de Midden- en Zuid-Amerikaanse havensleepactiviteiten. Met ingang van het derde kwartaal 2014 zijn deze activiteiten conform IFRS11 verantwoord als resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen.
Eind december is met Kotug International B.V. een Memorandum of Understanding (MoU) getekend om de Europese havensleepdiensten gezamenlijk voort te zetten. Hiervoor zal een 50/50 joint venture worden opgericht, met inbreng van de Europese havensleepactiviteiten van SMIT en Kotug. Met deze combinatie wordt de afrondende stap gezet in de strategie van Boskalis om de harbour towage activiteiten te concentreren in regionale partnerships. Naar verwachting zal deze transactie in de loop van 2015 worden afgerond.
Salvage had een rustig eerste kwartaal qua emergency response opdrachten. Een belangrijk deel van de omzet betreft bergingswerkzaamheden voor het verwijderen van de car carrier Baltic Ace in de Noordzee en een jack-up rig in Angola. Het orderboek van Towage & Salvage was stabiel ten opzichte van eind 2014. Boskalis heeft in het eerste kwartaal haar belang in Fugro N.V. met 5,2% uitgebreid tot 25,1%. De strategie van Boskalis is gericht op de offshore- en (maritieme) infrastructuurmarkten, gebruikmakend van de combinatie van hoogwaardige kennis en maritieme assets. Survey en Geotechnical services, de kernactiviteiten van Fugro sluiten hier goed op aan. De twee bedrijven hebben veel gemeen op het
gebied van assets, kennis, kapitaalintensiteit, wereldwijde spreiding, klantenbestand en zijn beide mondiaal leidend in nichemarkten. De financiële positie van Boskalis is sinds eind 2014 niet wezenlijk gewijzigd. De balansverhoudingen en liquiditeit zijn onverminderd sterk en Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenantafspraken die zij met kredietverschaffers heeft.

MARKTONTWIKKELINGEN

De markten waarop Boskalis actief is, worden gedreven door de groeiende wereldbevolking en welvaart. Hierdoor nemen de wereldhandel en de energieconsumptie toe en zijn er de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering. Boskalis speelt in op deze trends. De mate waarin deze trends zich in de komende jaren positief ontwikkelen hangt sterk af van geopolitieke stabiliteit en macro-economische groei. Positieve investeringsbeslissingen voor grote maritieme infrastructuurprojecten, waar Boskalis werk aan ontleent, hangen hiermee nauw samen. Ten aanzien van grootschalige maritieme infrastructuurprojecten en de ontwikkelingen in en rond havens zien wij een stabiel marktbeeld. De tenderpijplijn met capital dredging projecten voor het verdiepen en uitbreiden van havens en vaarwegen, landaanwinningsprojecten en tunnelontwikkelingen ziet er positief uit en onderhoudswerkzaamheden kennen een sterk repeterend karakter. In grote havens lijkt het aantal scheepsbewegingen en daarmee de vraag naar sleepdiensten zich de komende jaren stabiel te ontwikkelen. Op basis van deze marktbeschouwing is de verwachting dat de marktomstandigheden voor Dredging & Inland Infra en Towage stabiel blijven. Bij de ontwikkelingen in de offshore energiemarkt zien we een verschil tussen de korte en lange termijn. De korte termijn wordt sterk beïnvloed door de lage olieprijs waardoor oil majors investeringsbeslissingen in complexe en kostbare offshore projecten uitstellen. Maar op de middellange tot lange termijn blijven de welvaartsontwikkeling en economische groei een stuwende kracht achter de vraag naar energie.
Naar verwachting zullen op de korte termijn de activiteiten gericht op de capaciteit gedreven spotmarkten zoals Marine en Subsea Services het meest worden geraakt. Bij Marine Contracting en Subsea Contracting zien we een positiever beeld, gevoed door ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie, met de ontmanteling van oude olie- en gasplatforms en op het gebied van LNG, zoals in West-Canada.

VOORUITZICHTEN

Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld bij Dredging & Inland Infra en Towage dit jaar niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2014 en op basis van de orderportefeuille wordt een goede vlootbezetting bij Dredging verwacht. Bij Offshore Energy is het een gemengd beeld. Lange termijn contracten en reeds aangenomen werk bieden voor een belangrijk deel stabiliteit, maar de spotmarkt-gerelateerde Marine en Subsea services ervaren druk op bezetting en marge. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat. Hierdoor zijn wij op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting voor het jaarresultaat 2015 af te geven. Voor 2015 wordt een investeringsbedrag van EUR 250-275 miljoen verwacht. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.
2015 FINANCIËLE AGENDA
12 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
14 mei Aandeel noteert ex-dividend
15 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
1 juni Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
4 juni Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 2, 3 en 4 juni (na sluiting beurs)
9 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2015
13 november Trading update derde kwartaal 2015
VOOR MEER INFORMATIE Investor relations & Pers:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.