Direct naar hoofdinhoud

Boskalis Trading Update

Papendrecht, 10 mei 2017 De ontwikkelingen bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) in 2017 verlopen tot op heden in lijn met de eigen verwachtingen.
  • Daling van de omzet als gevolg van de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden in de offshore sector
  • Verdere druk op de winstgevendheid
  • Redelijke vlootbezetting bij zowel Dredging als Offshore Energy
  • Toename van de orderportefeuille

Gang van zaken

Bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2016 is aangegeven dat het marktbeeld voor de komende periode in het teken zou staan van aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Het beeld in het eerste kwartaal 2017 lag in lijn met deze verwachting en de resultaten lagen eveneens in lijn met de eigen financiële verwachtingen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nam de omzet af bij een nagenoeg stabiele vlootbezetting. De zwakke marktomstandigheden resulteerden in een aanzienlijk lager resultaat, in het bijzonder bij Offshore Energy. De orderportefeuille is in de loop van het eerste kwartaal toegenomen mede als gevolg van een aantal omvangrijke Dredging contracten.

Dredging & Inland Infra

In de divisie Dredging & Inland Infra is de omzet in vergelijking met het kwartaalgemiddelde van vorig jaar licht afgenomen bij een gemiddeld lagere marge. Vermeldenswaardige projecten in het eerste kwartaal betroffen havenwerkzaamheden in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zuid-Korea en Brazilië en de aanleg van een eiland nabij Panama-Stad. De bezetting van de hoppervloot was naar omstandigheden goed en lag licht hoger dan de gemiddelde bezetting in 2016. De Queen of the Netherlands, de grootste sleephopperzuiger in de vloot, is begin april weer in de vaart genomen na een grote reparatie. De bezetting van de cuttervloot was in het eerste kwartaal goed na een zeer rustig 2016.
De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2016 toegenomen. Vermeldenswaardige nieuw aangenomen projecten betreffen de ontwikkeling van de haven van Duqm (Oman), het verdiepen en verbreden van het toegangskanaal naar Jawaharlal Nehru Port in Mumbai (India), havenwerkzaamheden in Brazilië en Australië en een verlenging van het lopende Fox River saneringsproject in de Verenigde Staten.

Offshore Energy

Bij Offshore Energy verliep het eerste kwartaal conform verwachting met een afname van zowel de omzet als het resultaat.
Het contracting deel van de divisie met o.a. Installation & Intervention en offshore wind activiteiten heeft met lopende projecten en met afwikkelresultaten van oude projecten goed bijgedragen. De medio 2016 overgenomen offshore activiteiten van VolkerWessels hebben in belangrijke mate bijgedragen met lopende kabellegprojecten zoals Galloper en Wallney.
Bij Transport & Marine Services hebben de projecten Aasta Hansteen en Mariner in belangrijke mate bijgedragen aan de omzet. De bezetting van de Dockwise-schepen lag op een vergelijkbaar niveau als in 2016. Bij Subsea Services is de winterperiode op de Noordzee seizoensmatig rustiger. De bezetting van de schepen was derhalve laag en dit kon slechts ten dele worden opgevangen met de inzet op offshore windpark- en munitieruimingsprojecten in Europa.
Het orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van eind 2016 stabiel.

Towage & Salvage

Salvage had een rustig begin van het jaar, daar waar vorig jaar een aantal grotere emergency response opdrachten in het eerste kwartaal werden uitgevoerd. Bij afwezigheid van omvangrijke wrakopruimingsprojecten nam de omzet derhalve af. Alle Towage activiteiten zijn met ingang van het tweede kwartaal 2016 ondergebracht in regionale joint ventures. De resultaten van deze activiteiten worden uitsluitend verantwoord als resultaat joint ventures en deelnemingen. Dientengevolge heeft Towage in 2017 niet aan de omzet bijgedragen, daar waar in het eerste kwartaal 2016 de Noordwest-Europese havensleepactiviteiten dat nog wel deden. De resultaatbijdrage van Towage nam af onder invloed van lagere volumes en minder speciale assistenties die in het verleden met enige regelmaat voor klanten in de olie- en gassector werden verricht.

Vooruitzichten

Het algemene marktbeeld is sinds de bekendmaking van de jaarcijfers 2016 niet wezenlijk veranderd en zal voor de komende periode in het teken staan van lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Gelet op de positieve ontwikkeling van de orderportefeuille bij Dredging & Inland Infra is een goed deel van de vloot voor 2017 bezet, zij het tegen lagere marges dan in voorgaande jaren. Bij het aannemen van nieuwe werken ligt de nadruk nog altijd op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico's.
Bij Offshore Energy zijn de vooruitzichten onveranderd. Met het afronden van lange termijn contracten uit voorgaande jaren neemt de afhankelijkheid van de spotmarkt (services) toe, daar waar de margedruk in het services deel van de markt onverminderd groot is.
Sinds begin 2016 zijn alle Towage-activiteiten in joint ventures ondergebracht. Marktvolumes zijn hier relatief stabiel, maar ook hier is ten opzichte van voorgaande jaren sprake van een lagere winstgevendheid. Om in te spelen op deze marktontwikkelingen is vorig jaar een vlootrationalisatie- en kostenreductie-programma gestart. In 2016 is reeds een belangrijk deel van het vlootrationalisatieprogramma uitgevoerd en middels een impairment is een deel van de offshore vloot en goodwill afgewaardeerd. Het laatste deel van het kostenreductieprogramma is gericht op het verlagen van de kosten van het hoofdkantoor. De conclusies van de studie zullen binnenkort bekend worden gemaakt. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat 2017. Wel staat vast dat het nettoresultaat lager zal uitkomen dan het voor impairmentlasten gecorrigeerde resultaat van 2016. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk, de balans is thans nettoschuldenvrij en er wordt ruimschoots aan de financiële convenanten voldaan. Voor 2017 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 250 miljoen verwacht, exclusief eventuele acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.
2017 Financiële agenda
10 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
12 mei Aandeel noteert ex-dividend
15 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
29 mei Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
1 juni Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 30 en 31 mei en 1 juni (na sluiting beurs)
6 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
17 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2017
10 november Trading update derde kwartaal 2017

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.