Direct naar hoofdinhoud

Boskalis Trading update: eerste kwartaal conform verwachting

Papendrecht, 12 mei 2022

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat het eerste kwartaal van 2022 conform verwachting is verlopen. Zowel het marktbeeld als de operationele en financiële ontwikkelingen liggen in lijn met de verwachtingen zoals medio maart geschetst bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2021.

HOOFDPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2022

  • Sterke toename van de omzet ten opzichte van het eerste kwartaal 2021 bij een licht hogere EBITDA
  • Goede bezetting van de hoppervloot bij Dredging en transportvloot bij Offshore Energy
  • Orderportefeuille vrijwel stabiel op EUR 5,47 miljard
  • Offshore wind goed voor ruim 60 procent van Offshore Energy portefeuille
  • Robuuste financiële positie ondanks sterke afname netto kaspositie
  • Verhoging van de winstverwachting 2022

OPERATIONELE EN FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN
Boskalis is 2022 gestart met een naar omstandigheden goed eerste kwartaal, daarbij geholpen door de goedgevulde orderportefeuille. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de omzet sterk toegenomen bij een licht hogere EBITDA. De bezetting van de grote schepen was goed en is ten opzichte van geheel 2021 toegenomen. De stand van de orderportefeuille per einde kwartaal bedroeg EUR 5,47 miljard en is vrijwel stabiel ten opzichte van het niveau van eind 2021. De uitzonderlijk sterke financiële positie van eind 2021 is met ruim EUR 300 miljoen afgenomen als gevolg van investeringen en een normalisatie van het werkkapitaal.

Dredging & Inland Infra
De omzet van de divisie Dredging & Inland Infra is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar aanzienlijk toegenomen, voornamelijk als gevolg van de werkzaamheden in de baai van Manilla, hetgeen mede bijdroeg aan de goede bezetting van de sleephopperzuigers.

Overige vermeldenswaardige projecten in uitvoering betroffen Tuas Terminal 2 en de Pulau Tekong Polder (beide in Singapore), de Fehmarnbelt tunnel (tussen Denemarken en Duitsland) en in Nederland het project Markermeerdijken, de N206 en de aanleg van een overnachtingshaven in Spijk.

De bezetting van de hoppervloot was goed en lag fractioneel hoger dan het gezonde niveau van geheel 2021. De twee grote snijkopzuigers lagen het eerste kwartaal stil waarbij de Helios in het tweede kwartaal zal worden ingezet op het Tuas Terminal 2 project in Singapore.

Begin dit jaar is de sleephopperzuiger Prins der Nederlanden tijdelijk uit de vaart genomen voor verlenging op een werf in Singapore. De werkzaamheden worden naar verwachting medio dit jaar voltooid waarna het schip met een vergrote beuninhoud van circa 22.000 kubieke meter direct ingezet zal worden in de regio. De verlenging van het zusterschip de Oranje staat voor het tweede halfjaar gepland.

De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2021 licht afgenomen. In het kwartaal zijn voornamelijk kleine tot middelgrote projecten in Europa aangenomen.

Offshore Energy
Het eerste kwartaal bij Offshore Energy is conform verwachting verlopen bij een nagenoeg gelijke omzet als in het eerste kwartaal 2021.

Het contracting deel van de divisie bestaat uit Seabed Intervention, Heavy Lifting (o.a. offshore wind- fundaties) en Subsea Cables. Bij Seabed Intervention hebben de offshore windprojecten Yunlin (Taiwan) en Fécamp (Frankrijk) aan de omzet bijgedragen. Bij Subsea Cables wordt 2022 conform verwachting een relatief rustig jaar in vergelijking met voorgaande jaren en is Ostwind 2 het grootste project in uitvoering. Heavy Lifting was het afgelopen kwartaal druk met het treffen van voorbereidingen voor het transport en de installatie van fundaties in Taiwan waar de inzet van het nieuwe kraanschip Bokalift 2 later dit kwartaal wordt verwacht op het Changfang & Xidao project.

Het services deel van de divisie bestaat uit Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey. Bij Marine Transport was de BOKA Vanguard volledig bezet met het transport van de FPSO Johan Castberg van Singapore naar Noorwegen. Mede hierdoor lag de bezetting van de zware- ladingschepen op een hoger niveau dan over geheel 2021. Bij Marine Survey nam de omzet in vergelijking met begin vorig jaar toe, deels door een verschuiving van werkzaamheden uit 2021 en ten dele door een sterke vraag in het Midden-Oosten. Bij Subsea Services hebben gunstige weersomstandigheden bijgedragen aan een vroege start op de Noordzee waardoor de scheepsbezetting en omzet op een hoger niveau lagen dan begin 2021.

In het eerste kwartaal is een aantal offshore windprojecten aangenomen, waaronder de exportkabel voor Hollandse Kust West Beta. Het Offshore Energy orderboek is ten opzichte van eind 2021 per saldo met 20 procent toegenomen. Na afloop van het eerste kwartaal is nog een substantieel kabelproject aangenomen voor een nieuw aan te leggen offshore windpark voor de oostkust van de Verenigde Staten, waarmee het aandeel van offshore windprojecten ruim 60 procent van de orderportefeuille vertegenwoordigt.

Towage & Salvage
Salvage kende een relatief druk eerste kwartaal met meerdere emergency response opdrachten, waaronder de berging van de Euroferry Olympia bij het Griekse eiland Corfu en een wrakopruimingsproject voor de westkust van India.

De bijdrage vanuit de Towage joint ventures betreft hoofdzakelijk de terminal services van Smit Lamnalco. In vergelijking met vorig jaar was het kwartaalresultaat lager. De Singaporese towage activiteiten zijn sinds eind 2021 aangemerkt als assets held for sale en dragen derhalve niet meer bij aan het segmentresultaat. De verkoop van deze activiteiten wordt naar verwachting later dit jaar voltooid.

FINANCIËLE POSITIE
De hoge netto kaspositie van EUR 203 miljoen per jaareinde 2021 is met ruim EUR 300 miljoen afgenomen, voornamelijk als gevolg van investeringen en een normalisatie van het werkkapitaal. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten beschikt Boskalis over een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 850 miljoen. Er wordt ruimschoots aan de financiële convenanten voldaan.

HAL Investments heeft samen met Stichting Hyacinth op 15 maart een gecombineerd belang verworven in Boskalis van meer dan 50%. Dit heeft tot gevolg gehad dat voor een aantal financieringen sprake was van een change of control. Inmiddels hebben alle banken en nagenoeg alle overige financiers ondanks de change of control ingestemd met de voortzetting van de faciliteiten onder dezelfde voorwaarden.

VOORUITZICHTEN
Boskalis staat er als bedrijf goed voor met de goedgevulde orderportefeuille en een robuuste financiële positie. Het marktbeeld ziet er voor de korte en middellange termijn gunstig uit, al kunnen onvoorziene ontwikkelingen zoals ten gevolge van de geopolitieke situatie in Oost-Europa daar invloed op hebben.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het moeilijk om een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2022. Echter, met de ontwikkelingen in het eerste kwartaal en de goedgevulde orderportefeuille ligt er een solide basis om de eerdere EBITDA-verwachting te verhogen. Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de Raad van Bestuur dat de 2022 EBITDA de EUR 462 miljoen van vorig jaar zal overtreffen, daar waar eerder werd uitgegaan van evenaren. Voor 2022 wordt in lijn met eerdere verwachtingen een investeringsbedrag van circa EUR 450 miljoen voorzien met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen.

Afgelopen maart heeft Boskalis bij de bekendmaking van de jaarcijfers 2021 aangegeven een nieuw aandelen-inkoopprogramma te overwegen. Gelet op het sindsdien aangekondigde voorgenomen bod van HAL is dit voornemen voor onbepaalde tijd opgeschort.

UPDATE INZAKE BOD VAN HAL
Verwezen wordt naar de persberichten van Boskalis van 10 maart 2022 en 8 april 2022 in verband met het voornemen van HAL Holding N.V. (HAL) om een vrijwillig openbaar bod op Boskalis uit te brengen, zoals uiteengezet in het persbericht van HAL van 10 maart 2022.

De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Boskalis zijn in gesprek met HAL om te onderzoeken of overeenstemming kan worden bereikt over het voorgenomen bod. Op het moment dat er belangrijke ontwikkelingen zijn of wanneer daar aanleiding toe is, zal Boskalis de markt via een persbericht informeren.

Financiële Agenda


2022-2023
 
12 mei 2022Algemene Vergadering van Aandeelhouders
16 mei 2022Aandeel noteert ex-dividend
17 mei 2022Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
24 mei 2022Betaalbaarstelling aandelendividend
18 augustus 2022Publicatie halfjaarcijfers 2022
11 november 2022Trading update derde kwartaal 2022
9 maart 2023Publicatie jaarcijfers 2022
11 mei 2023Trading update eerste kwartaal 2023
11 mei 2023Algemene Vergadering van Aandeelhouders
17 augustus 2023Publicatie halfjaarcijfers 2023
10 november 2023Trading update derde kwartaal 2023

Consensus Estimates
Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de schattingen (estimates) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze schattingen (consensus estimates) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/estimates.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Dit persbericht betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om aandelen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. te kopen of daarop in te schrijven.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.