Direct naar hoofdinhoud

Boskalis: Zeer druk eerste halfjaar met historisch hoge winst

Papendrecht, 20 augustus 2015 

Hoofdpunten eerste halfjaar 2015 

  • Omzet: EUR 1,6 miljard
  • EBITDA: EUR 500 miljoen
  • Nettowinst: EUR 307 miljoen
  • Orderportefeuille: EUR 3,0 miljard  

Vooruitzichten 2015

  • Dredging: stabiele markt met lagere bezetting in tweede halfjaar, mede onder invloed van uitgesteld onderhoud uit eerste halfjaar
  • Offshore Energy: meer uitdagende omstandigheden, met name in de capaciteitgedreven korte termijn markten
  • Towage: stabiele marktvooruitzichten
  • Nettowinstverwachting: winst 2015 lager dan recordwinst 2014 (EUR 490 miljoen)
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over het eerste halfjaar een 21% hogere nettowinst behaald van EUR 306,5 miljoen (eerste halfjaar 2014: EUR 253,0 miljoen). De omzet is in het eerste halfjaar met 1,6% toegenomen tot EUR 1,57 miljard (eerste halfjaar 2014: EUR 1,55 miljard). De omzet gecorrigeerd voor (de)consolidatie- en valutakoerseffecten was stabiel. De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 500,1 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) op EUR 359,3 miljoen (EBITDA eerste halfjaar 2014: EUR 466,4 miljoen en EBIT: EUR 338,3 miljoen). De resultaten waren in alle drie de segmenten goed met daarenboven een aantal bijzondere (positieve) posten. Bij Dredging & Inland Infra is sprake geweest van een operationeel buitengewoon druk eerste halfjaar. Goede resultaten op de projecten in uitvoering, een zeer hoge vlootbezetting met relatief lage reparatiekosten en substantiële opbrengsten uit de afwikkeling van eerder opgeleverd werk hebben aan het goede resultaat bijgedragen. Ook bij Offshore Energy is het eerste halfjaar goed verlopen met een hoge bezetting van het materieel en goede projectresultaten. Daarnaast heeft de sterkere US dollar positief bijgedragen aan het resultaat. Bij Towage & Salvage lag het resultaat van de havensleepactiviteiten in lijn met de verwachtingen, daar waar het resultaat van Smit Lamnalco achterbleef. Salvage heeft een goed eerste halfjaar gehad, met diverse wrakopruimingsprojecten en een belangrijke resultaatbijdrage uit de financiële afwikkeling van in voorgaande jaren verrichte bergingsprojecten. Boskalis heeft in het eerste halfjaar haar belang in Fugro N.V. met 5,2% uitgebreid tot 25,1%. Met ingang van 2015 wordt dit belang, conform IFRS, verantwoord als 'geassocieerde deelneming'. Als gevolg hiervan is een positief herwaarderingsresultaat van EUR 28,5 miljoen op het belang in Fugro verantwoord in het segment Holding & Eliminaties. De orderportefeuille bedraagt aan het einde van het eerste halfjaar EUR 2.963 miljoen (ultimo 2014: EUR 3.286 miljoen). De daling van de orderportefeuille wordt met name verklaard door de uitvoering van het omvangrijke Suezkanaalproject en de verkoop, begin dit jaar, van het bedrijfsonderdeel De Jong. Peter Berdowski, CEO Boskalis: "Wij kijken wederom terug op een fantastisch eerste halfjaar met een historisch hoge EBITDA van een half miljard euro. In het bijzonder zijn we trots op de succesvolle uitvoering en snelle realisering van het Suezkanaalproject, dat een ongekende omvang had en in extreem korte tijd moest worden voltooid. Mede door het Suezproject heeft de baggervloot het eerste halfjaar het water wit gevaren. De hoge vlootbezetting heeft fors bijgedragen aan het goede resultaat. Het tweede halfjaar zal een ander beeld laten zien qua bezetting, vooral omdat we een inhaalslag op het onderhoud van de schepen zullen moeten maken wat tot meer kosten en minder omzet zal leiden. Ook in de offshore hebben we, mede geholpen door de sterke US dollar, een goed halfjaar gehad. De aard van onze activiteiten maakt ons grotendeels laatcyclisch in de offshore en met ons orderboek zijn we in staat geweest de vloot goed bezet te houden. Desalniettemin ervaren ook wij in toenemende mate volume- en margedruk bij de op de korte termijn, capaciteitgedreven activiteiten. Wij houden rekening met een lange periode van lage energieprijzen en schrale marktomstandigheden in de offshore olie- en gasmarkt en scherpen ons hierop waar nodig aan qua organisatie, vlootsamenstelling en investeringen."
Marktontwikkelingen
Met het leveren van creatieve en innovatieve totaaloplossingen in specifieke marktsegmenten speelt Boskalis in op een aantal wereldwijde macrotrends. Dit zijn onder meer de groeiende wereldbevolking en welvaart met een toename van de wereldhandel en energieconsumptie als gevolg. Daarnaast zijn er de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering. De mate waarin deze macrotrends zich ook in de komende jaren ontwikkelen hangt sterk af van met name geopolitieke stabiliteit en macro-economische groei. Positieve investeringsbeslissingen voor grote maritieme infrastructuurprojecten, waar Boskalis veel werk aan ontleent, hangen hiermee nauw samen. Wij zien een stabiele markt ten aanzien van grootschalige maritieme infrastructuurprojecten, de ontwikkelingen in en rond havens en grootschalige infrawerken in Nederland. De tenderpijplijn met capital dredging projecten voor het verdiepen en uitbreiden van havens en vaarwegen, landaanwinningsprojecten en tunnelontwikkelingen is positief en onderhoudswerkzaamheden kennen in deze markten een sterk repeterend karakter. In grote havens lijkt het aantal scheepsbewegingen zich de komende jaren stabiel te ontwikkelen en daarmee de vraag naar sleepdiensten. Op basis hiervan is de verwachting dat de marktomstandigheden voor Dredging & Inland Infra en Towage stabiel blijven. In de offshore energiemarkt is er een duidelijk onderscheid tussen de ontwikkelingen op de korte en lange termijn. De korte termijn wordt momenteel sterk beïnvloed door de lage olieprijs, waardoor grote oliemaatschappijen investeringsbeslissingen in complexe en kostbare offshore projecten uitstellen. Maar op de lange termijn blijven de welvaartsontwikkeling en economische groei een stuwende kracht achter de vraag naar energie. Naar verwachting zullen op de korte termijn de activiteiten gericht op de capaciteitgedreven spotmarkten, zoals Marine en Subsea Services het meest worden geraakt. Bij Marine Contracting en Subsea Contracting zien we een positiever beeld, als gevolg van structurele ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie, de ontmanteling van oude olie- en gasplatforms en nieuwe ontwikkelingen in het Midden-Oosten en op het gebied van LNG, zoals in West-Canada. Boskalis houdt rekening met een lange periode van lage energieprijzen en schrale marktomstandigheden in de offshore olie- en gasmarkt en scherpt zich waar nodig aan qua organisatie, vlootsamenstelling en investeringen.

Vooruitzichten

Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld bij Dredging & Inland Infra en Towage in het tweede halfjaar niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van het eerste halfjaar. Na een buitengewoon druk eerste halfjaar bij Dredging zal de bezetting in het tweede halfjaar teruglopen, mede als gevolg van uitgesteld onderhoud uit het eerste halfjaar. Dit zal een lagere operationele marge tot gevolg hebben. Bij Offshore Energy blijft het beeld gemengd. Lange termijn contracten en reeds aangenomen werk bieden tot ver in 2016 voor een belangrijk deel stabiliteit, maar de korte-termijn gerelateerde transportactiviteiten en subsea services ervaren druk op bezetting en marge. Over de totale breedte van de portfolio blijft het noodzakelijk alle zeilen bij te zetten om het orderboek op peil te houden, waarbij we selectief zijn in het aannemen van werk, tegen een verantwoord risicoprofiel. Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de Raad van Bestuur een goed tweede halfjaar. De 2015 nettowinst, inclusief resultaat deelnemingen, zal daarbij naar verwachting het recordresultaat van 2014 (EUR 490 miljoen) niet benaderen. Naar verwachting zal het investeringsbedrag voor 2015 uitkomen op EUR 225-250 miljoen (was EUR 250-275 miljoen). Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.  >>> Klik hier voor het halfjaarbericht inclusief alle financiële details <<<
Kerncijfers 1e HJ 2015 1e HJ 2014 2014
(in miljoenen EUR)      
Omzet  1.570,3 1.546,3 3.166,9
EBITDA* 500,1 466,4 945,9
Nettoresultaat van strategische deelnemingen  30,0 19,6 56,4
Bedrijfsresultaat (EBIT)*  359,3 338,3 652,3
Nettowinst  306,5 253,0 490,3
Winst per aandeel (in EUR)  2,50 2,10 4,03
       
  30 juni 2015 30 juni 2014 Ultimo 2014
Orderportefeuille 2.962,9 3.145,8 3.285,5
* Ons aandeel in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA).

Live audio webcast

De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster geeft op 20 augustus 2015 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-12.45 uur CET) een toelichting op de halfjaarcijfers 2015. Deze bijeenkomst is via een live audio webcast te volgen. Details staan vermeld op de homepage (www.boskalis.com).
2015-2016 Financiële agenda
20 augustus 2015 Publicatie halfjaarcijfers 2015
13 november 2015 Trading update derde kwartaal 2015
9 maart 2016 Publicatie jaarcijfers 2015
10 mei 2016 Trading update eerste kwartaal 2016
10 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
18 augustus 2016 Publicatie halfjaarcijfers 2016
11 november 2016 Trading update derde kwartaal 2016
>>> Klik hier voor het halfjaarbericht inclusief alle financiële details <<< VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.