Direct naar hoofdinhoud

EcoShape - Building with Nature

Topinstituut EcoShape - Building with Nature opent haar deuren in Dordrecht

28maart 2008

Het nieuwe instituut EcoShape opent vandaag haar deuren in Dordrecht en start met het innovatieprogramma Building with Nature, dat van groot belang is voor de Nederlandse waterbouwsector.. Deze sector is van oudsher één van de belangrijkste spelers op de wereldmarkt. Met EcoShape - Building with Nature willen de waterbouwers de voorsprong in 'duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden' verder uitbouwen. Daarbij is een goed wetenschappelijk onderzoeksprogramma onontbeerlijk.

Van oudsher woont en werkt een groot deel van de wereldbevolking in kust- delta- en riviergebieden. Die moeten worden beschermd tegen zeespiegelstijging, rivieren moeten meer ruimte krijgen en havencapaciteit moet worden vergroot. Duurzaamheid en ecologische uitgangspunten zijn daarbij steeds nadrukkelijker maatgevend.

Het kennisprogramma Building with Nature is gericht op het mogelijk maken van innovaties. Met dit programma wil de branche een omslag bewerkstelligen van de huidige defensieve ontwerpmethoden naar een nieuwe praktijk van ontwerpmethoden die zich richten op het maximaliseren van de mogelijkheden die het natuurlijke systeem biedt.

De missie van 'Building with Nature' is dan ook het ontwikkelen van nieuwe ontwerp-concepten voor de duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden, waarbij, met instandhouding van de infrastructurele en economische randvoorwaarden, wordt uitgegaan van ecologische kansen: ecodynamisch ontwerpen. Dit wordt gedaan door middel van onderzoek en casestudies die voorzien in wetenschappelijk onderbouwde kennis en hulpmiddelen.

'Building with Nature' moet een bijdrage leveren aan het doorbreken van de impasses bij de grote waterbouwkundige en infrastructuurprojecten als gevolg van strengere en ingewikkeldere milieuregelgeving. Met dit programma kan de Nederlandse waterbouwsector de internationale concurrentiepositie versterken en Nederland op de wereldkaart houden als toonaangevend waterbouwland.

Partners
EcoShape is een initiatief van de baggerbedrijven Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., en bestaat naast de twee baggerbedrijven uit een brede vertegenwoordiging van de Nederlandse waterbouwsector: de kennisinstellingen Deltares, Imares, NIOZ, NIOO-CEME en Astron-Lofar, de adviesbureaus Witteveen e+ Bos, DHV en Haskoning, de universiteiten van Delft, Wageningen en Twente, de industriële partijen Shell Global Solutions, IHC-Holland en de VBKO en twee overheidsdiensten, te weten RWSBouwdienst en de gemeente Dordrecht.

De leden van het consortium hebben zich verbonden aan een gezamenlijke bijdrage van in totaal circa 13 miljoen over een periode van vijf jaar. Daarnaast levert het Ministerie van Verkeer en Waterstaat co-financiering van een bedrag van eveneens circa 13 miljoen, beschikbaar gesteld uit het innovatiefonds van het kabinet Balkenende.

Informatie:
Programmamanager EcoShape namens Boskalis
Dr J.W.H. van de Meene
Tel. 078 69 69 533 - mob. 06-51546579
email: j.w.h.vandemeene@boskalis.nl
website : www.ecoshape.nl