Direct naar hoofdinhoud

Ontwikkelingen Pensioenfonds SMIT

  Papendrecht, 28 oktober 2010 In aansluiting op eerdere berichtgeving omtrent de ontwikkelingen van de financiële positie van het SMIT pensioenfonds deelt Boskalis mede dat de Directie van SMIT door het bestuur van Stichting Pensioenfonds SMIT op de hoogte is gesteld van haar voornemen de pensioenrechten per 1 januari 2011 te korten met 13,2% om daarmee de financiële positie van het fonds versneld te verbeteren. Door het Bestuur van Stichting Pensioenfonds SMIT wordt, met inschakeling van externe juridische adviseurs, momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de gang van zaken in het verleden van het fonds en in het bijzonder naar een eventuele grond voor een verplichting tot bijstorting. De Directie van SMIT is tot op heden niet geïnformeerd dat het lopende onderzoek tot andere inzichten heeft geleid ten aanzien van het ontbreken van een juridische plicht tot bijstorten. Boskalis heeft tijdens het due dilligence onderzoek in het kader van de fusie met SMIT kennis genomen van de krappe financiële positie van het pensioenfonds. De onderdekking van het fonds is ook indringend besproken tijdens de slotonderhandelingen met de Directie en de Raad van Commissarissen van SMIT. Beiden stelden zich, mede op basis van uitvoerig intern onderzoek, op het standpunt dat geen juridische verplichting tot bijstorting bestond. Daarenboven bestond er vanuit SMIT geen voornemen om over te gaan tot een vrijwillige bijstorting. Zoals reeds eerder gemeld zou van een eventuele bijstorting door SMIT aan haar pensioenfonds geen materieel effect uitgaan op de resultaten en financiële positie van Boskalis.   Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met de activiteiten van SMIT leveren wij een breed spectrum aan maritieme diensten en hebben daarnaast strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in de offshore dienstverlening (Lamnalco). Wij hebben belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten, de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 1.000 units en zijn actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 14.000 medewerkers in dienst. In 2010 viert Boskalis haar 100-jarig bestaan. Voor nadere inlichtingen: Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon:               078 69 69 822 / 06 200 10 232
Telefax:                 078 69 69 020
E-mail:                   m.l.schuttevaer@boskalis.nl Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl