Direct naar hoofdinhoud

UPDATE: Boskalis boekt recordwinst van EUR 490 miljoen

This is an update of the announcement from 07:00 12.03.2015 CET. Reason for the update: Link to the full report in the original publication was not live.
Papendrecht, 12 maart 2015

Hoofdpunten 2014

  • Omzet: EUR 3,2 miljard (+1%)
  • EBITDA: EUR 946 miljoen (+25%)
  • Nettowinst: EUR 490 miljoen (+34%)
  • Orderportefeuille stabiel: EUR 3,3 miljard
  • Dividendvoorstel: EUR 1,60 per aandeel (+29%) 

Vooruitzichten 2015

  • Dredging: goede bezetting in stabiele markt
  • Offshore Energy: uitdagende omstandigheden in de capaciteit-gedreven spotmarkten
  • Towage: stabiele marktvooruitzichten 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over 2014 een nettowinst behaald van EUR 490 miljoen (2013: EUR 366 miljoen). De omzet is met 1 procent toegenomen tot EUR 3,2 miljard (2013: EUR 3,1 miljard). De EBITDA is met 25 procent toegenomen tot EUR 946 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 652 miljoen, een toename van 41 procent (EBITDA 2013: EUR 757 miljoen en EBIT: EUR 463 miljoen). 2014 was operationeel over de gehele linie een sterk jaar met daarnaast een groot aantal bijzondere posten van per saldo EUR 200 miljoen voor belasting.
In alle drie de segmenten is een fors hoger resultaat gerealiseerd dan in 2013. Bij Dredging & Inland Infra is sprake geweest van een druk jaar met een goede vlootbezetting, goede projectmarges en substantiële afwikkelresultaten op oude projecten. Ook Offshore Energy heeft een goed jaar gehad met een hoge vlootbezetting en goede projectmarges. Daarenboven droeg Dockwise een extra kwartaal bij in vergelijking met 2013 en zijn daar bijzondere opbrengsten uit annulerings- en vertragingsvergoedingen gerealiseerd. Bij Towage & Salvage is het resultaat toegenomen met goede resultaten uit de afwikkeling van oude bergingsprojecten. De orderportefeuille is met EUR 3.286 miljoen nagenoeg stabiel (ultimo 2013: EUR 3.323 miljoen). Peter Berdowski, CEO Boskalis:
"Wij kijken terug op een fantastisch 2014. Een jaar waarin we over de volle breedte met al onze activiteiten zeer goed hebben gepresteerd. Opmerkelijk daarbij is dat Dockwise in haar eerste volle jaar in de groep een historisch hoog resultaat heeft behaald. Ondanks de drukte hebben we het afgelopen jaar flinke voortgang gemaakt met het optimaliseren van onze organisatie en processen, conform het Business Plan 2014-2016. Inmiddels is het eerder aangekondigde divisiemodel ingevoerd en wordt de fysieke integratie van Dockwise en Fairmount in Papendrecht afgerond. Door het mooie resultaat over 2014 zijn we er versneld in geslaagd onze balans te versterken, tot een solvabiliteit van ruim 53%. Zo hebben we in een turbulente omgeving een prachtig jaar afgesloten met een sterke balans en een gestroomlijnde organisatie. In de markt van vandaag zien we een gemengd beeld: stabiliteit bij Dredging & Inland Infra, alsook bij Towage. Bij Energy Offshore zien we uitdagende omstandigheden in de capaciteit gedreven spotmarkten, met name bij Subsea Services, alsook op onderdelen bij Transport. Anderzijds biedt de huidige markt ook kansen, zelfs voor selectieve groei. Eventuele groeikansen zullen we met de nodige voorzichtigheid bezien om te waarborgen dat we sterk en gezond blijven." Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is, worden gedreven door de groeiende wereldbevolking en welvaart. Hierdoor nemen de wereldhandel en de energieconsumptie toe en zijn er de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering. Boskalis speelt in op deze trends. De mate waarin deze trends zich in de komende jaren positief ontwikkelen hangt sterk af van geopolitieke stabiliteit en macro-economische groei. Positieve investeringsbeslissingen voor grote maritieme infrastructuur projecten, waar Boskalis werk aan ontleent, hangen hiermee nauw samen. Ten aanzien van grootschalige maritieme infrastructuurprojecten en de ontwikkelingen in en rond havens zien wij een stabiel marktbeeld. De tenderpijplijn met capital dredging projecten voor het verdiepen en uitbreiden van havens en vaarwegen, landaanwinningsprojecten en tunnelontwikkelingen ziet er positief uit en onderhoudswerkzaamheden kennen een sterk repeterend karakter. In grote havens lijkt het aantal scheepsbewegingen en daarmee de vraag naar sleepdiensten zich de komende jaren stabiel te ontwikkelen. Op basis van deze marktbeschouwing is de verwachting dat de marktomstandigheden voor Dredging & Inland Infra en Towage stabiel blijven. Bij de ontwikkelingen in de offshore energiemarkt zien we een verschil tussen de korte en lange termijn. De korte termijn wordt sterk beïnvloed door de lage olieprijs waardoor oil majors investeringsbeslissingen in complexe en kostbare offshore projecten uitstellen. Maar op de middellange tot lange termijn blijven de welvaartsontwikkeling en economische groei een stuwende kracht achter de vraag naar energie.
Naar verwachting zullen op de korte termijn de activiteiten gericht op de capaciteit gedreven spotmarkten zoals Subsea Services en Transport het meest worden geraakt. Bij Marine Contracting en Subsea Contracting zien we een gunstiger beeld, gevoed door ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie, met de ontmanteling van oude olie- en gasplatforms en op het gebied van LNG, zoals in West-Canada. Vooruitzichten
Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld bij Dredging & Inland Infra en Towage dit jaar niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2014 en op basis van de orderportefeuille wordt een goede vlootbezetting bij Dredging verwacht. Bij Offshore Energy is het een gemengd beeld. Lange termijn contracten en reeds aangenomen werk bieden voor een belangrijk deel stabiliteit, maar de spotmarkt-gerelateerde transportactiviteiten en subsea services ervaren druk op bezetting en marge. Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat. Hierdoor zijn wij op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting voor het jaarresultaat 2015 af te geven. Wel staat vast dat de bijdrage van eventuele bijzondere posten in 2015 substantieel lager zal zijn dan de EUR 200 miljoen EBIT in 2014. Voor 2015 wordt een investeringsbedrag van EUR 250-275 miljoen verwacht. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is zeer solide en de solvabiliteit is toegenomen tot ruim 53%. Door het hoge resultaat en een lagere nettoschuldpositie is de nettoschuld : EBITDA ratio afgenomen tot 0,7. Inkoopprogramma eigen aandelen
Medio 2014 is een inkoopprogramma eigen aandelen gestart tot een maximum van 10 miljoen aandelen. Tot op heden zijn in het kader van dit programma 629.123 aandelen ingekocht. In het licht van de gewijzigde marktomstandigheden en het verworven belang in Fugro acht Boskalis het prudent om het aandelen inkoopprogramma voor één jaar op te schorten. Fugro
Ondanks de onzekerheid in de markt blijft Boskalis positief over de lange termijn vooruitzichten in de offshore energiemarkt. Tegen deze achtergrond heeft Boskalis een belang van 20 procent in Fugro genomen. De strategie van Boskalis is gericht op de offshore- en (maritieme) infrastructuurmarkten, gebruikmakend van de combinatie van hoogwaardige kennis en maritieme assets. De kernactiviteiten van Fugro sluiten hier uitstekend op aan. De twee bedrijven hebben veel gemeen op het gebied van assets, kennis, kapitaalintensiteit, wereldwijde spreiding, klantenbestand en zijn beide mondiaal leidend in nichemarkten. Boskalis onderschrijft de aangescherpte strategie van Fugro. Dividendbeleid en -voorstel
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend. Binnen dit uitgangspunt streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders. In dat kader zal aan de op 12 mei 2015 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om een dividend uit te keren van EUR 1,60 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend zal vanaf 9 juni 2015 betaalbaar zijn.
KERNCIJFERS 2014 2013
(in miljoenen EUR)    
Omzet  3.166,9  3.144,0
EBITDA*  945,9  757,2
Nettoresultaat van strategische deelnemingen  56,4  63,7
Bedrijfsresultaat (EBIT)*  652,3  463,4
Nettowinst  490,3  365,7
Dividend per aandeel in euro's (2014: voorstel)  1,60  1,24
     
  31-12-2014 31-12-2013
Orderportefeuille  3.285,5  3.323,4
* Met ingang van 1 januari 2014 past Boskalis IFRS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische joint ventures worden verantwoord. Ons aandeel in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA). 2013 is aangepast voor IFRS11. >>> klik hier voor het volledige jaarbericht inclusief alle financiële details <<< Live audio webcast
De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. geeft op 12 maart 2015 tijdens de analistenbijeenkomst (11.30-13.30 uur CET) een toelichting op het jaarresultaat 2014. Deze bijeenkomst is via een live audio webcast te volgen. Details staan vermeld op de website (www.boskalis.com). Publicatie jaarverslag
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Jaarverslag 2014 en het Corporate Social Responsibility Verslag 2014. Deze verslagen worden zowel in het Nederlands als Engels uitgebracht en op 12 maart in de loop van de dag beschikbaar gesteld via www.boskalis.com.
2015 FINANCIËLE AGENDA
12 maart Publicatie jaarcijfers 2014
12 mei Trading update eerste kwartaal 2015
12 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
14 mei Aandeel noteert ex-dividend
18 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
1 juni Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
4 juni Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 2, 3 en 4 juni (na sluiting beurs)
9 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2015
13 november Trading update derde kwartaal 2015
>>> klik hier voor het volledige jaarbericht inclusief alle financiële details <<< VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.