We graven ruim een miljoen kubieke meter grond af om ruimte te maken voor de IJssel, voor natuurontwikkeling en recreatie in het omliggende gebied. Ook komt er een nieuwe, 100 meter lange fiets- en voetgangersbrug.

Het project heeft een drieledig doel voor wat zowel de natuur als de rivier betreft. Hierdoor ontstaat een uniek gebied waar veiligheid, natuur en recreatie samengaan.

Het contract

De werkzaamheden binnen dit Design & Construct contract worden uitgevoerd in opdracht van Dienst Landelijk Gebied. De combinatie IJsseluiterwaarden Olst bestaat uit de aannemerscombinatie Boskalis en van Hattum en Blankevoort.

Werkzaamheden

Er komen onder meer nevengeulen, moeraszones en ooibossen in het 750 hectare grote gebied. Daarnaast ligt er een rivierkundige opgave om het hoogwaterpeil zeven centimeter te verlagen.  Bovendien vinden er twee saneringen plaats in het plangebied: verwijdering van een bouwafvalstort en sanering van een voormalige asfaltfabriek.

Om de enorme hoeveelheid grond die moet worden afgegraven te transporteren, zetten we een mobiele grondpers in. Via buizen wordt de grond uit de nieuwe hoogwatergeul verplaatst naar een diepe plas in de zuidelijker gelegen Roetwaarden, eigendom van Staatsbosbeheer. Nog niet eerder werd dit systeem op deze schaal in Nederland voor droog grondverzet toegepast. Er is voor dit systeem gekozen om verkeershinder in de woonomgeving Fortmond te voorkomen. Zou de grond op de gebruikelijke manier verplaatst worden, dan zouden er om de twee minuten vrachtauto’s moeten rijden.

De brug wordt gefundeerd op geboorde palen, waardoor niet hoeft te worden geheid en er geen damwanden hoeven worden geslagen. Om de hinder verder te verminderen zijn de brugdelen prefab gefabriceerd. Aanvoer van de prefab-brugdelen gebeurt in één nacht.

Planning

De uitvoering van het projectdeel aan de oostzijde van de IJssel, De Enk en Roetwaarden, is gestart in het najaar van 2013 en wordt in het voorjaar van 2015 afgerond.

De uitvoering van het projectdeel aan de westzijde van de IJssel, de Welsumerwaard, start in het voorjaar van 2015 en wordt naar huidige planning datzelfde jaar afgerond.

Dan is het water in de IJssel op deze plek naar schatting ongeveer zeven centimeter gedaald om problemen tijdens hoogwater lokaal  te voorkomen.

De werkzaamheden binnen dit Design & Construct contract worden uitgevoerd in opdracht van Dienst Landelijk Gebied. De combinatie IJsseluiterwaarden Olst bestaat uit de aannemerscombinatie Boskalis en van Hattum en Blankevoort.

Related Projects

Back to top