In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier worden tussen Gorinchem en Nijmegen kribben verlaagd en deels vervangen door langsdammen waardoor de Waal bij hoogwater een grotere afvoercapaciteit krijgt. De kribben liggen haaks op de oever en horen bij het Hollandse landschap. Ze zijn belangrijk bij de afvoerregulering van het water, ijs, grind, zand en klei. Ze houden rivieren op hun plaats en op diepte. Door een toename van de rivierafvoer debieten en uitschuring van de vaargeul zijn de kribben in de Waal de afgelopen jaren hoger komen te liggen. Ze vormen nu een onnodig groot obstakel bij de afvoer van water.


Boskalis en Van den Herik hebben van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om in de Waal tussen Dalem en Dodewaard  365  kribben te verlagen, te verlengen, te verwijderen en te verbeteren. In totaal worden 253 kribben verlaagd.

 

Daardoor verbetert de doorstroming van het rivierwater. In perioden van hoogwater (debiet  is dan16.000 m3 per  seconde) zal de waterstand 6 tot 12 centimeter lager zijn. Op het traject tussen Wamel en Ophemert worden twee langsdammen gebouwd. Deze zijn respectievelijk 7 en 4 km lang. Ter plaatse van de langsdammen zullen de kribben worden verwijderd. Aanleg van de langsdammen is uniek voor Nederland. Het betreft hier dan ook een pilot voor Rijkswaterstaat.

Aannemerscombinatie

Boskalis en Van den Herik hebben voor dit project een aannemingscombinatie gevormd waarbij  Van den Herik ditmaal als penvoerder optreedt. Het betreft een UAV-GC-contract. Samen hebben de partners voldoende mensen en materieel beschikbaar om het werk, dat veertig kilometer bestrijkt, binnen de gestelde tijd uit te kunnen voeren. Boskalis brengt daarnaast kennis in van het eigen ingenieursbureau en andere ondersteunende diensten. Rijkswaterstaat heeft het voor-ontwerp gemaakt. Boskalis maakt het technisch ontwerp en ontwikkelt de werkmethodieken.

Planning en voorbereiding

Het project is gegund op 12 december 2012. De voorbereidingen zijn in volle gang en nemen het eerste half jaar van 2013 in beslag. Tot de voorbereidingen behoren ook de vele vergunningaanvragen waarvoor de aannemerscombinatie verantwoordelijk is. Ondanks dat alle vergunningen in rijkscoördinatie zijn aangevraagd, is er intensief overleg met het bevoegd gezag en andere instanties voor ieder deeltraject. Hiervoor is per krib een risico-inventarisatie gedaan. Daarin is bekeken of er op het gebied van bijvoorbeeld  archeologie, ecologie, milieu, niet gesprongen explosieven, recreatie, ondergrondse infrastructuur of  belangen van omwonenden mogelijke knelpunten zijn die tot bezwaarprocedures kunnen leiden. Hinder voor omwonenden wordt beperkt door aan- en afvoer zoveel mogelijk over het water te laten plaatsvinden.

Werkbaarheid

Als de vergunningen rond zijn, kan de bouw waarschijnlijk starten in augustus 2013. In de planning is rekening gehouden met hoogwaterperiodes waarbij de werkzaamheden stil kunnen komen te vallen als gevolg van te hoge waterstanden en  te sterke stroming. Van te voren is niet te voorspellen wanneer dit zal zijn. Afhankelijk van de sneeuw- en regenval stijgt het waterpeil in de Rijn en daarna in de Waal. Als de kribben ruim een halve meter onder water komen te staan, is het niet langer mogelijk nauwkeurig met het drooggrondverzetmaterieel door te werken en kan het vereiste kwaliteitsniveau niet meer worden gerealiseerd.. De uitdaging is om het werk ondanks deze onzekerheid binnen de planning af te ronden.

Kribverlaging

De kribben worden met circa 1 meter verlaagd. De bovenste laag breuksteen en de filterlaag worden  in een luwtedam aan de bovenstroomse zijde in depot gezet.  Het hieronder liggende kernmateriaal wordt vervolgens ontgraven  en tijdelijk in een beukbak opgeslagen. Dit kernmateriaal wordt vervolgens milieukundig bemonsterd en al na gelang de milieuklasse hetzij hergebruikt op een andere locatie in het werk, hetzij afgevoerd naar een definitief gronddepot. .Hierna worden de filterlaag en de breuksteen teruggeplaatst uit depot. Indien nodig wordt extra materiaal voor de toplaag aangevoerd. De aan- en afvoer van materiaal gebeurt over het water.

Langsdammen

Een langsdam heeft als voordeel dat er een betere doorstroming mee wordt bereikt en dat er waarschijnlijk minder baggeronderhoud nodig is. Voor het kernmateriaal van de langsdam zal waarschijnlijk grof zand ontgraven worden uit de naastgelegen oevervakken. Tussen de langsdam en de oever ontstaat daardoor een luwtegebied (oevergeul) dat voor recreatievaart en/of natuur geschikt is. Het zand uit de ontgravingen van de oevervakken wordt dus zo veel mogelijk hergebruikt als vulling van de langsdam. Uit grondonderzoek is gebleken dat er  voldoende grof zand en grind beschikbaar is, dat kan worden hergebruikt als filterlaag. Bovenop deze filterlaag komt een definitieve toplaag van breuksteen.

Complexiteit

De complexiteit van dit werk is dat de combinatie Herik-Boskalis moet kunnen aantonen dat de constructie van de kribben en langsdammen zanddicht zijn en blijven. Omdat een groot deel van het werk onder water gebeurt, moet dat met surveytechnieken gecontroleerd en aangetoond worden.

Materieel

Voor de aanleg van de langsdammen worden zes drijvende pontons met kranen ingezet. Voor de afgravingswerkzaamheden worden tientallen drooggrondverzetmachines ingezet. Voor aan- en afvoer van materieel wordt varend materieel ingezet, zoals duwboten en beunbakken en transportpontons.

Veiligheid

Tijdens de uitvoering zal er veel aandacht zijn voor de veiligheid van de omgeving. Daar waar vissers, wandelaars of fietsers in de buurt kunnen komen van het werk, worden waarschuwingsborden en of afzettingen geplaatst. Het gehele traject is onderzocht op mogelijke risicovolle locaties.

Omgevingsmanagement

Rijkswaterstaat verzorgt samen met de aannemerscombinatie het omgevingsmanagement. Er worden informatieavonden gehouden voor de omwonenden in de elf gemeenten langs het traject. Omwonenden worden thuis bezocht als dat nodig is. Er wordt informatie gegeven over de planning van het werk, op welke dagen gewerkt wordt, welk materieel ingezet wordt en hoeveel overlast mensen hier mogelijk van kunnen ondervinden. Verder wordt ook in het kader van de vergunningaanvragen en het verdere verloop van het project contact onderhouden met waterschappen, provincie, sportvisserverenigingen, milieuorganisatie en bedrijven. Op de projectwebsite geeft het project actuele informatie.

Related Projects

Back to top